Pozastavenie realizácie vzdelávaní do 31.3.2020

Metodicko-pedagogické centrum v súlade s usmernením k šíreniu koronavírusu, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR, link: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/, a v záujme prevencie šírenia koranovírusu pozastavuje realizáciu vzdelávacích podujatí  predbežne do 31. 03. 2020.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať na stránke MPC a prihlásených účastníkov aj prostredníctvom centrálneho informačného systému MPC.