Spracovanie a ochrana osobných údajov

Informácie týkajúce sa získavania osobných údajov od dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na základe ustanovenia článku 13 a nasl. nariadenia GDPR Vám ako dotknutej osobe poskytujeme nasledovné informácie týkajúce sa získavania osobných údajov.

Prevádzkovateľom informačných systémov je Metodicko-pedagogické centrum, so sídlom Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, IČO: 00 164 348, rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

 1. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely:
  1. zabezpečenia kontinuálneho vzdelávania,
  2. realizácie atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 
  3. realizácie neakreditovaných foriem vzdelávania,
  4. výkonu odborno-metodickej, konzultačnej a poradenskej činnosti,
  5. realizácie národných a medzinárodných projektov a projektov financovaných Európskou úniou.
 2. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb, ktoré mu boli poskytnuté, a to:
  1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, titul, akademická hodnosť,
  2. trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, 
  3. údaje o vzdelaní a dĺžke praxe,
  4. osobné údaje na dokladoch preukazujúcich splnenie kvalifikačných predpokladov,
  5. kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a iné formy kontaktov,
  6. vlastnoručný podpis.

(ďalej len ako „osobné údaje“).

 1. Dotknutými osobami sú fyzické osoby – účastníci vzdelávania, žiadatelia o vykonanie atestácie, predsedovia komisií, ktorých vymenúva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 2. Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 3. Prevádzkovateľ nezverejňuje spracúvané údaje.
 4. Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany.
 5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 6. Prevádzkovateľ uchováva a spracúva osobné údaje dotknutej osoby počas doby nevyhnutne potrebnej na splnenie účelu a ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby. V prípade, že v súhlase so spracovaním osobných údajov, resp. v poskytnutých dokumentoch nie je uvedené iné, predpokladá sa, že súhlas so spracovaním osobných údajov bol udelený na dobu neurčitú. Súhlas na dobu neurčitú je možné kedykoľvek písomne odvolať, pričom prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu osobných údajov za predpokladu, že mu z príslušných legislatívnych noriem nevyplýva povinnosť predmetné osobné údaje naďalej uchovávať.
 7. Prevádzkovateľ spracúva predmetné osobné údaje po dobu, ktorá je určená premlčacími lehotami podľa osobitných predpisov a zákonnou povinnosťou uchovávať spracúvané osobné údaje podľa osobitných predpisov.
 8. Predpokladaná lehota na vymazanie osobných údajov: lehota je určená dobou, na ktorú je súhlas udelený alebo prípadným odňatím súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním.
 9. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
 10. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov.
 11. Dotknutá osoba je oprávnená:
  1. odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
  2. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  3. požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
  4. požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
  5. požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
  6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 12. Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je bezpredmetné, pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby.
 13. Osobné údaje nebudú použité na marketingové účely.
 14. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
 15. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

Potvrdzujem, že prevádzkovateľ ma oboznámil s vyššie uvedenou informáciou.
Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na vyššie opísaný účel.
Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.

Zverejnené 25. 05. 2018

Táto informácia nadobúda účinnosť dňom zverejnenia. O každej zmene tejto informácie informuje prevádzkovateľ okruh dotknutých osôb v primeranej lehote pred dňom účinnosti týchto zmien, a to zverejnením v prevádzkových priestoroch prevádzkovateľa a na webovom sídle (internetovej stránke) prevádzkovateľa (https://mpc-edu.sk).