Podpora vzdelávania učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

Podpora sa týka organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý schválilo ministerstvo školstva s účinnosťou od 1. 9. 2017.

Termín na predloženie žiadostí je 15. 4. 2020. Bližšie informácie sú dostupné na: https://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu-na-rok-2020/.