Prechod z prezenčného vzdelávania na online vzdelávanie

Metodicko-pedagogické centrum v súlade s usmernením, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR, link: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/, a v záujme prevencie šírenia koronavírusu: 
Priebežne Vás o zmenách budeme informovať na stránke MPC a prihlásených účastníkov aj prostredníctvom centrálneho informačného systému MPC.

Metodické usmernenie pre školy zapojené do projektu NP PoP - k čl. 7, bod 2 a) Zmluvy

 

Prílohy: