Rozprávky Pavla Dobšinského ako mimočítanková literatúra – opakujem, aby som nezabudol

Rozprávky Pavla Dobšinského ako mimočítanková literatúra – opakujem, aby som nezabudol

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Rozprávky Pavla Dobšinského ako mimočítanková literatúra – opakujem, aby som nezabudol

Cieľová skupina: žiaci 5. ročníka základnej školy

Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia, predmet: slovenský jazyka a literatúra

Kľúčové kompetencie:

 1. komunikačné kompetencie
 2. kompetencia učiť sa učiť
 3. schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy
 4. osobnostné a sociálne kompetencie

 

Hlavný cieľ:

Nadobudnúť nové poznatky z oblasti rozprávky a čítania s porozumením.

Špecifické ciele:

Kognitívne ciele:

 • Zapísať všetko o rozprávke.
 • Opísať vybranú rozprávkovú postavu.
 • Čítať s porozumením jednotlivé rozprávky z knihy Pavla Dobšinského.
 • Určiť znaky rozprávky.
 • Zhodnotiť prečítanú knihu rozprávok na základe úloh.
 • Argumentovať, prečo si vybrali knihu a komu by ju odporučili.

Psychomotorické ciele:

 • Vytvoriť mapu jedného príbehu rozprávky.
 • Zapísať v tabuľke dôkazy predpovedí z textu rozprávky.

Prostredie: domáce prostredie, škola, trieda

 

Forma:

 • vyučovacia hodina
 • čitateľská dielňa
 • mimoškolská činnosť

Metódy:

 • kladenie otázok
 • rozhovor
 • čitateľský list
 • práca s pracovným listom
 • čitateľské stratégie
 • pochvala

Trvanie: 3 – 4 dni

Formy: individuálna, párová, skupinová

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Čítanie je pre žiakov v súčasnej dobe záťažou a nie je motivujúce pri získavaní poznatkov. Realizovanie rôznych aktivít na čítanie s porozumením je vhodným prostriedkom, ako u detí môžeme rozvíjať nielen ich vzťah k čítaniu a ku knihám, ale aj kritické myslenie. Zároveň čítaním slovenských rozprávok nadobúdajú žiaci aj národné povedomie. Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie tzv. čitateľskej dielne v domácom prostredí a prezentuje rôzne aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Aktivita je zameraná na získavanie a rozvíjanie kľúčových kompetencií v komunikačnej oblasti.

Potrebný materiál: kniha rozprávok Pavla Dobšinského, pracovné listy, papier, pero, farebné ceruzky

Metodický postup:

MOTIVAČNÁ ČASŤ

V motivačnej časti sa môžete zamerať na prvý pracovný list. Skôr ako si žiaci z domácej knižnice vyberú knihu rozprávok (zamerajú sa na rozprávky od Pavla Dobšinského), zamyslia sa nad slovom rozprávka, čo všetko im toto slovo evokuje. Žiakom môžete klásť aj rôzne otázky ohľadne rozprávky (otázky č. 3 – 6 v pracovnom liste č. 1).

Ak by žiaci na niektorú otázku/úlohu odpovedali negatívne či nesprávne, snažte sa o tom diskutovať a motivovať ich, aby vám vysvetlili, prečo takto odpovedali.

REALIZÁCIA:

V ďalšej realizácii domácej čitateľskej dielne môžete využiť pracovné listy č. 2 – 6. Je dôležité, aby žiaci čítali každý deň, preto môžete rozložiť jednotlivé pracovné  listy na rôzne dni.

Je vhodné, aby rodičia (pedagogický zamestnanec, súrodenec alebo kamarát) čítali tiež každý deň, aby žiak videl podporu aj z tejto strany, a je to tiež jedna zo zásad čitateľských dielní. Na základe takéhoto čítania sa viete doma o čítaných knihách porozprávať, prezentovať jednotlivé knihy. Urobte z vašich detí/žiakov premýšľavých čitateľov, ktorí budú mať radi knihy a čítanie. 

Druhý pracovný list je zameraný na samotné čítanie žiakov a pozorovanie rôznych javov počas čítania. Počas 30 minút denného čítania sú niektorí žiaci schopní prečítať jednu rozprávku, niektorí dve a niektorí tri rozprávky. Dôležité je, aby žiak čítal po celý čas a neodbiehal od čítania. Po skončení čítania žiak porozpráva a vysvetlí rodičom (pedagogickému zamestnancovi, súrodencovi alebo kamarátovi) o prečítanom na základe úloh, ktoré mal pozorovať.

Na ďalší deň sa môže žiak zamerať na pracovný list č. 3. Opäť po 30 minútach čítania vyplní mapu príbehu a porozpráva o tom rodičom (pedagogickému zamestnancovi, súrodencovi alebo kamarátovi). Pri postavách žiak vypíše nielen kladné postavy, ale aj záporné.

Pracovný list č. 4 sa zameriava na čítanie s predpovedaním. Žiak si najprv prečíta úryvok rozprávky uvedenej v pracovnom liste a vypracuje úlohy. Potom si v knihe nájde danú rozprávku (v tomto prípade je to rozprávka Zlatá priadka) a dočíta ju. Na záver opäť porozpráva rodičovi (pedagogickému zamestnancovi, súrodencovi alebo kamarátovi), čo zistil na základe prečítanej rozprávky, v čom mal pravdu a v čom nemal pravdu pri predvídaní. Na záver môže žiak dej rozprávky nakresliť ako komiks. 

V piatom pracovnom liste sa žiaci po prečítaní ďalšej rozprávky zamerajú na spracovávanie príbehu prostredníctvom metódy šesť otázok. V prvej polovici stručne opíšu prečítaný príbeh na základe otázok – kto, čo urobil, kde, kedy, ako a prečo. V druhej polovici pracovného listu vyplnia šesť uvedených otázok na základe príbehu rozprávky a vlastnej fantázie, ktoré budú slúžiť na tvorbu vlastnej rozprávky, ktorú dajú prečítať rodičovi (pedagogickému zamestnancovi, súrodencovi alebo kamarátovi), ktorí ich slovne ohodnotia a zamerajú sa na to, čo najviac na príbehu oceňujú.

Pracovný list č. 5 sa zameriava na rozprávkové začiatky – rozprávkové formulky, ktoré žiaci po prečítaní podčiarknu. Žiak opäť vezme do ruky knihu slovenských rozprávok Pavla Dobšinského a popozerá si všetky formulky na začiatku každej rozprávky. Vypíše rôzne čarovné formulky na začiatku rozprávok. Zároveň sa tiež pozrú a vypíšu formulky využívané v závere rozprávok. V tretej úlohe napíšu slovné spojenie čarovné formulky.

ZÁVER:

Na záver čitateľskej dielne, ktorú realizuje učiteľ a žiak v domácom prostredí, môžu využiť pracovné listy č. 7 – 9, ktoré sú orientované na hodnotenie knihy. Tri pracovné listy sa dajú využiť na tri dni. Žiaci dočítajú všetky rozprávky z knihy a na základe toho budú spracovávať hodnotenie.

V siedmom pracovnom liste sa žiak zameriava na tzv. čitateľský list, kde si žiaci popozerajú celú knihu a vypíšu dané informácie. Zaujímavou úlohou je aj tá, kde sa má žiak zamyslieť nad knihou a opísať či nakresliť situáciu niektorej rozprávky, kde sa dej veľmi skomplikoval. A žiaci zároveň zhodnotia, prečo si knihu vybrali a prečo by ju aj niekomu odporúčali.

Pracovný list č. 8 sa zameriava na rozhovory o čítanej knihe a jej hodnotenie. Žiak vedie rozhovor s rodičom (pedagogickým zamestnancom, súrodencom alebo kamarátom), prípadne si žiak urobí poznámky k jednotlivým úlohám na hodnotenie knihy.

V deviatom pracovnom liste sú sformulované dve úlohy, ktoré sa zameriavajú na kognitívne poznatky o rozprávkach na základe obsahových a výkonových štandardov ŠVP. Žiak si zopakuje na základe prečítaných rozprávok, aké sú znaky rozprávky a čo všetko si všimol zo znakov počas čítania. Úlohy slúžia na zhrnutie poznatkov o rozprávkach.

Na základe spracovania úloh zo všetkých pracovných listov si žiaci o rozprávkach môžu vytvoriť portfólium alebo môžu slúžiť ako čitateľský denník.

Poznámky pre rodiča/pedagogického zamestnanca:

Po ukončení aktivít je dôležité vrátiť sa k stanoveným špecifickým cieľom a vyhodnotiť ich splnenie. Sami sebe zodpovedzte otázky, či boli žiaci schopní diskutovať a či dokázali odpovedať na otázky. Zároveň na základe vypracovaných úloh z pracovných listov je dôležité motivovať žiaka k ďalšiemu čítaniu nielen rozprávok, ale aj inej beletristickej literatúry. Na základe vytvorenia domáceho čítania mimočítankovej literatúry môže učiteľ ponúknuť žiakom aj ďalšie knihy a rozvíjať tak neustále čítanie s porozumením u žiakov. Uvedené metódy v aktivite sú vhodné aj pre vyššie ročníky základnej školy pri mimočítankovom čítaní.

Autor/Zdroj: PaedDr. Mária Onušková, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Bratislava

Ďalšie zdroje:

ČAPEK, R., 2015. Moderní didaktika. Praha: Grada. 624 s. ISBN 9788024734507.

ČERNÁ, O., 2014. Čtení není žádná nuda: náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení. 1. vyd. Praha: Portál, ISBN 978-80-262-0720-7.

DOLEŽALOVÁ, Jana, 2014. Čtenářská gramotnost (Práce s textovými informacemi napříč kurikulem). Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435520-2 [online]. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://docplayer.cz/13064161-Ctenarska-gramotnost-prace-s-textovymi-informacemi-napric-kurikulem-jana-dolezalova.html

GEJGUŠOVÁ, Ivana, 2011. Mimočítanková četba a cíle literární výchovy na základní škole. Ostrava: OFTIS. ISBN 978-80-7464-013-1

LEPILOVÁ, K., 2014. Cesty ke čtenářství: vyprávějte si s námi! 1. vyd. Brno: Edika, ISBN 978-80-266-0112-8.

MAZÁČOVÁ Pavlína, 2017. Metody kritického myšlení využitelné v lekcích informačního vzdělávání [online]. 2017. [cit. 2020-3-20]. Dostupné z: https://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/3/metody-kritickeho-a-kreativniho-mysleni-v-informacnim-vzdelavani.html?page_id=2525

RUTOVÁ, N. a kol., 2015. Práce s třídním kolektívem ve společnem vzdelávaní.Soubor pracovních listu II. [online]. 2015. [cit. 2020-3-20]. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/prace_s_trid_kol_ve_spol_vzdelavani_2_pracovni_listy_varianty.pdf

SITNÁ Dagmar, 2009. Metody aktivního vyučování, Praha: Portál, ISBN 978-807367-246-1
www.kritickemysleni.cz

 

Prílohy na stiahnutie:
Príloha:
Pracovné listy č. 1 – 9