SLOVENSKO PRI VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV, Štátnym pedagogickým ústavom, Kysuckým múzeom v Čadci, Centrom vedecko-technických informácií (CVTI), Sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Ministerstvom kultúry SR a Nadáciou Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Bratislave zrealizovalo dňa 03.10.2018 semináre s panelovou diskusiou s názvom SLOVENSKO PRI VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA. Seminár sa uskutočnil v CVTI a bol určený pre učiteľov základných a stredných škôl, predovšetkým pre učiteľov dejepisu a občianskej náuky. Okrem učiteľov sa podujatia zúčastnili aj žiaci základných a stredných škôl. Seminár bol orientovaný na rok 1918 – na vznik Česko-Slovenska, na slovenskú politiku, na právne aspekty vzniku Československej republiky, na rozdiely medzi Predlitavskom a Zalitavskom. Účastníci seminára si okrem prednášok renomovaných autorov ako PhDr. Miroslav Pekník, CSc, doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc., Mgr. Tomáš Adamčík, PhD., doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., PhDr. Peter Zelenák, CSc.  a prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. mohli pozrieť aj výstavu Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920), ktorú nainštalovala v prednáškovej miestnosti Nadácia M. R. Štefánika. Na záver seminára sa uskutočnila panelová diskusia, do ktorej sa zapojili aj prítomní účastníci.

Na seminári sa zúčastnilo 70 účastníkov, ktorí dostali aj knižné dary z produkcie Ústavu politických vied SAV (napr. Slováci v československých légiách (1914 – 1917 – 1920), Studia Politica Slovaca – časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, Milan Hodža; štátnik a politik, TRIANON, Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 – 1920) či  Literárne zborníky prác zo súťaže Hodžov novinový článok z rokov 2008 – 2018).