Využitie súčasnej slovenskej literatúry na rozvoj čítania s porozumením

V súčasnej dobe, ktorá prináša pre žiakov množstvo rôznych informácií, je potrebné vedieť tieto informácie správne čítať a vedieť s nimi pracovať, aj kriticky. Na základe toho sa po roku 2000 zmenil prístup k spracovávaniu rôznych informácií a dôraz sa začal klásť na čitateľskú gramotnosť aj vzhľadom na uskutočňovanie medzinárodných meraní v krajinách OECD, ktorého súčasťou je aj Slovenská republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina a pristupujúca krajina Srbsko.

Trendom vo vyučovaní s dôrazom na začleňovanie čitateľskej gramotnosti či čítania s porozumením do edukačného procesu sú ovplyvnení v prvom rade učitelia slovenského jazyka a literatúry, ale v súčasnosti sa uplatňuje aj v iných vyučovacích predmetoch, keďže čitateľská gramotnosť je nadpredmetová zručnosť.
Čítanie s porozumením teda zohráva dôležitú úlohu nielen v procese osvojovania si slovenského jazyka a literatúry, ale aj slovenčiny ako cudzieho jazyka. Prostredníctvom čítania s porozumením a práce s textom si žiaci nielen na Slovensku, ale aj krajania
prirodzenou cestou rozširujú slovnú zásobu, zároveň získavajú nové informácie či vyvodzujú závery z textu.
Využívanie vhodne zvolených vyučovacích metód pri práci s textom a čitateľských stratégií prispieva k rozvoju čitateľskej gramotnosti ako jednej z funkčných gramotností a tiež k rozvoju komunikačnej kompetencie.
Cieľom učebného zdroja je prezentovať teoretické východiská čitateľskej gramotnosti, čítania s porozumením, kritérií výberu textu, práce s textom a poukázať na význam implementácie metód práce s textom a čitateľských stratégií do edukačného procesu slovenského jazyka a literatúry. Prezentovaná publikácia je síce výsledkom prednášok a tvorivých aktivít z Pracovného stretnutia učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov MŠVVaŠ SR pôsobiacich v zahraničí, ktoré sa konalo v dňoch 26. – 27. augusta 2019, ale slúži aj ako zdroj inšpirácií pri využívaní čítania s porozumením pre učiteľov aj v školách na Slovensku.
Učebný zdroj nie je určený len učiteľom slovenského jazyka a literatúry, ale inšpiráciu v ňom nájdu aj učitelia iných vyučovacích predmetov, ktorí pracujú so žiakmi tvorivo a slúži ako metodický návod pri implementácii čítania s porozumením do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Autori: 
Oľga Nestorová, Mária Onušková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1460-3
Rok vydania: 
2020
Rozsah: 
45s.
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Mgr. Mária Pappová
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania: 
Aktívne učenie sa
Oblasť vzdelávania 2: 
JAZ - oblasť jazykov (Sj, Mj, Aj, Nj, Fj...)