geografia

Tvorba úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Projektové vyučovanie v geografii

Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Galina Čajková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Výučba geografie trochu inak

Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Galina Čajková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Práca s textom na hodinách prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Geologické a paleontologické témy vo vyučovaní predmetov biológia a geografia

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Mgr. Janette Šandorová

uropakeri Unija

Autori: 

Paľaga Peter, Ing., DiS.

 Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet geografia so zameraním na dopravu, cestovný itinerár,  dopravu  a internet,   dopravné značky,  Európsku úniu,  štáty a vlajky EÚ,  zaujímavosti o EÚ,  kvíz o európskej únii,  známe pamiatky a budovy.  Žiaci majú hľadať informácie, dopĺňať text, farebne vyznačovať.  Pracovne listy sú zamerané na upevňovanie učiva.

Autori: 

Paľaga Peter, Ing., DiS.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet geografia so zameraním na región Hont – povodie rieky Ipeľ.  Žiaci majú hľadať informácie, dopĺňať text, farebne vyznačovať na slepej mape.  Pracovne listy sú zamerané na upevňovanie učiva.

Autori: 

Paľaga Peter, Ing., DiS.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet geografia so zameraním na región Hont. Žiaci majú hľadať informácie, dopĺňať text, farebne vyznačovať na slepej mape. Vhoné sú na upeňovanie učiva či vyvodenie novej témy.

Autori: 

Veselá Mária, Mgr.

Učebný zdroj ponúka aktívne úlohy rozvíjajúce kritické myslenie, logické myslenie, tvorivé a psychomotorické zručnosti zamerané na osvojenie si učiva z geografie – orientácia na mape, upevnenie vedomostí o Slovenskej republike s budovaním občianskych kompetencií. Okrem základných poznatkov o Slovenskej republike, ktoré si žiaci môžu precvičovať prostredníctvom zaujímavých úloh doplnených ilustračnými fotografiami, obsahuje učebný zdroj metodický postup zhotovenia mapy Slovenskej republiky.

Autori: 

Šandorová Janette, Mgr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov k predmetu geografia v základnej škole. Učebné texty ponúkajú žiakom sprievodcu stredným Slovenskom, ktoré autorka nazvala ako túry. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o jednotlivých mestách, pohoriach či osobnostiach danej oblasti.

Autori: 

Urbanová Valéria, PaedDr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov k predmetu praktická regionálna geografia v základnej škole. Učebné texty ponúkajú žiakom sprievodcu v oblasti oceánografie a seizmológie. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o vednej disciplíne zaoberajúcej sa štúdiom oceánov a morí sveta a taktiež zemetraseniami a s nimi spojenými javmi.

Autori: 

Tkáčová Radka, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktiká z geografie pre 9. ročník základnej školy. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov so zameraním na prácu s mapou, na tvorbu mapy a na kultúrne dedičstvo UNESCO.

Autori: 

Pappová Ibolya, Mgr.

Učebný zdroj je využiteľný vo vzdelávaní žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Obsahuje pracovné listy s rôznorodými úlohami a zadaniami, ktoré sú určené na osvojovanie si a precvičovanie geografického učiva o kontinente Austrália. Autorka v nich aplikovala pestré úlohy, ilustratívne názorné obrázky a metódy, ktoré svojim potenciálom môžu prispieť k vyššej aktivizácii a motivácii žiakov.

Autori: 

Pappová Ibolya, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským na hodiny geografie a metodický materiál pre učiteľa. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov o Austrálii a žiakom umožňujú získavať konkrétnejšie a ucelenejšie predstavy o tom, čo sa učia. 

Autori: 

Urbanová Valéria, PaedDr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov k predmetu praktická regionálna geografia v základnej škole. Učebné texty ponúkajú žiakom sprievodcu v oblasti kartografie. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o zostrojovaní, obsahom, používaním a vývojom máp.

Autori: 

Tutokyová Mária PaedDr., Mgr.

Učebný zdroj obsahuje súbor pracovných listov určených pre žiakov základnej školy. Pracovné listy obsahujú pútavo koncipované úlohy z regionálnej výchovy. Po obsahovej stránke smerujú k piatim krajom Slovenska. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov o Slovensku. 

Autori: 

Šablová Andrea, PaedDr., PhDr.

Učebný zdroj je určený pre vyučovanie geografie . V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov  s témami: Národné parky na Spiši, Slovenský raj,,  PIENAP, Národný park Nízke Tatry a Prírodné NAJ... Spiša. 

Autori: 

Šoltýsová Lucia Mgr.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 4. - 6. ročníka základnej školy. Obsahuje text a následne pracovný list na tému: Lomnický štít, Botanická záhrada, Markušovský skalný hríb, Slanický ostrov umenia,  Pohyblivý Betlehem- Rajecká Lesná, Pustý hrad

Autori: 

Palička Miroslav Mgr., PhD.

Učebný zdroj je určený žiakom piateho ročníka, ako učebný materiál na hodiny geografie. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov na tematický celok Mapa a glóbus.Pracovné listy sú koncipované z pútavých úloh, ktoré môžu žiakom pomôcť rozšíriť si svoje poznatky a zároveň pomôcť kolegom učiteľom naplno využiť celých 45 minút vyučovacej hodiny.

Autori: 

Prezbruch Peter, Mgr.

Geozošit 6 je plynulým pokračovaním Geozošitu 5 s témami Mapa, Mierka, Slepá mapa a Glóbus. V rámci upevňovania učiva žiaci vychádzajú z úvodných textov ku každej téme, a následne vypracúvajú zadania v pracovných listoch. Autor aplikoval osemsmerovky, krížovky, doplňovanie, triedenie a ďalšie zaujímavo koncipované úlohy, ktoré sú výrazne motivujúce a žiaci ich môžu vypracovať samostatne. Niektoré úlohy sú špecifické aj zreteľnou implementáciou medzipredmetových vzťahov.

Autori: 

Prezbruch Peter, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje východiskové texty a rôznorodé úlohy v pracovných listoch zmerané na témy Prírodné pamiatky regiónu, Vodstvo a rastlinstvo regiónu Zemplín. Autor tu zakomponoval zaujímavé zadania a širokú škálu učebných postupov v rámci dopĺňania, triedenia, určovania a identifikácie podľa obrázkov,  osemsmeroviek a krížoviek i vlastnej tvorivosti žiakov. Typy úloh sú vhodné nielen v geografickom kontexte, no aj na využitie vo všeobecnosti. 

Autori: 

Lapšanská Jana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov ôsmeho ročníka a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole. Pracovné listy ponúkajú žiakom sprievodcu strednou Európou. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o jednotlivých štátoch uvedenej oblasti.

Autori: 

Lapšanská Jana, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovný list na tému Severná Európa. Pracovný list obsahuje  11 úloh a v závere publikácie sú správne riešenia úloh. Vhodná je pre žiakov 8. ročníka základnej školy.  

Autori: 

Lapšanská Jana, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy určené pre žiakov 8. ročníka z geografie. Úlohy v pracovných listoch sú zameranéna Západnú Európe pútavou a hravou formou.

Autori: 

Krajňák Vladimír, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktiká z geografie pre 8. ročník základnej školy. Obsahuje okrem informácii k niektorým vyučovacím témam aj rôzne druhy cvičení zameraných na dôkladnejšie zapamätanie si pojmov. Učebný zdroj je doplnený rôznymi mapami, pri ktorých si žiaci rozvíjajú priestorovú predstavivosť a tiež aj názornosť. Úlohy a cvičenia sú formulované tak, aby žiaci preukázali nielen základné vedomosti z oblasti geografie, ale aby aplikovali aj poznatky z ďalších predmetov a to napr. matematiky, informatiky, dejepisu, výtvarnej výchovy, slovenského jazyka a pod.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov k predmetu praktická regionálna geografia v základnej škole. Učebné texty ponúkajú žiakom sprievodcu v oblasti speleológie a archeológie. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o Slovenských jaskyniach a svetových archeologických objavoch.