geografia

Autori: 

Tóthová Adriána Mgr.

Učebný zdroj je určený na vyučovanie geografie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných list. Pracovné listy sú zamerané  na poznatky o Zemi.

Učebný zdroj je určený pre praktiká z geografie pre 9. ročník základnej školy. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov so zameraním na prácu s mapou, na tvorbu mapy a na kultúrne dedičstvo UNESCO.

Učebný zdroj je určený pre tvorivú dramatiku primárneho vzdelávania. V zdroji sú rozpracované štyri témy: Na trhu, Na krídlach vetra, Veľkonočný rozruch, Tretiaci idú do kina. Všetky témy obsahujú východiskovú situáciu, ktorá sa končí s riešiteľným problémom. 

Autori: 

Tutokyová Mária PaedDr., Mgr.

Učebný zdroj obsahuje súbor pracovných listov určených pre žiakov základnej školy. Pracovné listy obsahujú pútavo koncipované úlohy z regionálnej výchovy. Po obsahovej stránke smerujú k oblastiam Slovenska. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov o Slovensku. 

Učebný zdroj obsahuje súbor pracovných listov určených pre žiakov 6. ročníka so zameraním na regionálnu geografiu. Pracovné listy obsahujú učebný text a pútavo koncipované úlohy. Po obsahovej stránke smerujú k histórii, kultúre a nárečiu obce.

Autori: 

Smolková Silvia, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov v rámci poznávania svojho regiónu. Text obsahuje východiskové informácie o obci Šindliar, jej histórii i súčasnosti, prírodných podmienkach, možnostiach cestovného ruchu, miestnych objektoch, ľudových remeslách a polohe obce. Autorka uplatnila rôznorodé zadania a úlohy pre žiakov, ktoré im umožňujú poznávať špecifiká a budovať pozitívny vzťah k miestu, kde žijú.

Autori: 

Suchárek Stanislav Mgr.

Učebný zdroj je určený na vyučovanie geografie. V publikácii sa nachádzajú pracovné listy, ktoré sú zamerané na vedomostí z Aralského a Čadského jazera.

Autori: 

Šandorová Janette, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje východiskové teoretické informácie o fungovaní EÚ, jej členoch, hymne, vlajke a známych osobnostiach. Následne autorka zaradila niekoľko vedomostných testov na opakovanie, precvičovanie a overovanie znalostí žiakov. V závere sa nachádza aj kľúč správnych odpovedí.

Autori: 

Palička Miroslav Mgr., PhD.

Učebný zdroj obsahuje súbor 4 pracovných listov zameraných na jednotlivé oblasti Ameriky (USA, Mexiko, Stredná Amerika, Brazília). Obsahujú rôzne typy úloh, ktoré môžu žiakom pomôcť rozšíriť si svoje poznatky o regiónoch Ameriky a zároveň učiteľom naplno využiť celých 45 minút vyučovacej hodiny. Tento učebný zdroj je určený žiakom šiesteho ročníka ako učebný materiál na hodiny geografie.

Autori: 

Lapšanská Jana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov ôsmeho ročníka a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole. Pracovné listy ponúkajú žiakom sprievodcu strednou Európou. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o jednotlivých štátoch uvedenej oblasti.

Autori: 

Tkáčová Radka, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktiká z geografie pre 8. ročník základnej školy. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov so zameraním na vyhľadávanie v atlase, na prácu s kompasom, na zaujímavosti v Európe.

Autori: 

Tkáčová Radka, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktiká z geografie pre 8. ročník základnej školy. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov so zameraním na meterológiu, na počasie,  na mierku máp, na vyhľadávanie v atlase, na európske metropoly.

Autori: 

Tutokyová Mária PaedDr., Mgr.

Pracovné listy obsahujú pútavo koncipované úlohy. Po obsahovej stránke smerujú k rozdeleniu oblastí podľa svetových strán. Pracovné listy sú obohatené o tradičné jedlá jednotlivých štátov Európy. 

Autori: 

Aghová Timea, PeadDr.

Publikácia je písaná v maďarskom jazyku. Obsahuje text a k nemu pracovný list na tému: Populácia Zeme,  Jazyky sveta. Úlohy v pracovnom liste sú zamerané na čítanie s porozumením. Vhodná je pre žiakov staršieho školského veku.

Autori: 

Valková Milada Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 6. ročníka ZŠ z predmetu Regionálna geografia. Pracovné listy sú vhodné ako účelná pomôcka, ktorá dokáže zefektívniť výchovno – vzdelávací proces a žiakov i zaujme. Slúži na samostatnú prácu žiakov, motivuje a dopĺňa informácie. Na každý tematický celok v rámci národných parkov Slovendska tu môžeme nájsť jede či dva pracovné listy.

Učebný droj je určený pre záujmový útvar so zameraním na geografiu sekundárneho vzdelávania. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov s úlohami zamerané na kraje Slovenska, rôznej náročnosti. Sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. Pracovné listy obsahujú pre lepšiu názornosť viacero máp, tabuliek, obrázkov.

Autori: 

Tutokyová Mária PaedDr., Mgr.

Učebný zdroj obsahuje súbor pracovných listov určených pre žiakov základnej školy. Pracovné listy obsahujú pútavo koncipované úlohy. Po obsahovej stránke smerujú k oblastiam Európy, štátom a hlavným mestám. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov o Európe. 

Autori: 

Mgr. Lapšanská Jana

Učebný droj je určený pre záujmový útvar so zameraním na geografiu sekundárneho vzdelávania. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov s úlohami  rôznej náročnosti. Sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. Pracovné listy obsahujú pre lepšiu názornosť viacero máp, tabuliek, obrázkov.

Autori: 

PaedDr. Tutokyová Mária

Učebný zdroj ukazuje možnosti poznávania regiónu, v ktorom žiaci žijú. Autorka ponúka v pracovných listoch množstvo rôznych úloh typu dokresli, vytvor, vyhľadaj, doplň, vylúšti tajničku, štvorsmerovku, písmenkové šifry ... Koncepcia pracovných listov je zameraná na poznávanie okolia, obyvateľstva, flóry a fauny, kultúrnych pamiatok, tradícií a receptov regiónu. 

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Ing. Miroslava Jakubeková
Forma podujatia: 
prezenčne

Projektové vyučovanie na hodinách prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Jozef Bernát
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
PaedDr. Monika Gregušová
Forma podujatia: 
prezenčne

Aktivitujúce metódy vo výučbe geografie - Sopky zábavne a výučba geografie trochu inak

Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Galina Čajková
Mgr. Marek Marcinčin
Forma podujatia: 
prezenčne

Exkurzia je určená žiakom základnej školy v rámci vyučovacích predmetov vlastiveda, občianska náuka, dejepis a prierezovej témy regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.

Rok 2019 vyhlásila vláda SR za Rok M. R. Štefánika.

M. R. Štefánik – vedec, politik, diplomat... – oboznámenie sa s touto osobnosťou aj formou exkurzie.

Štatistickú gramotnosť je možné vnímať ako schopnosť narábať so štatistickými informáciami, ktoré sú prezentované rôznou formou  (texty, grafy, tabuľky, schémy, obrázky) a schopnosť ich interpretovať a kriticky zhodnotiť. Význam štatistickej gramotnosti v dynamicky sa rozvíjajúcej a neustále sa meniacej spoločnosti narastá. Schopnosť rozumieť štatistickým informáciám pomáha pri riešení každodenných problémov, chápaní trendov, javov a situácií, ktoré sú významné nie len pre celú spoločnosť ale aj pre jednotlivca - vývoj ekonomiky, kriminality, nehodovosti, populačný rast, rozšírenie chorôb, trendy v zamestnanosti, hry, aj hazardné, alebo lotérie a pod.). Rozvoju štatistickej gramotnosti je teda potrebné venovať dostatočnú pozornosť nie len na hodinách matematiky ale aj na hodinách iných všeobecno-vzdelávacích predmetov, napr.: dejepis, biológia, geografia, chémia.

Začiatok podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 12:30
Autori: 

PaedDr. Marcela Pjatková

Aktuálny vývoj spoločnosti, vedy a techniky si vyžaduje, aby aj učitelia prírodovedných predmetov postupne menili klasické formy, metódy a prístupy k edukačnému procesu za nové, inovačné. Medzi vhodné typy vzdelávania patrí aj projektové vyučovanie, ktoré umožňuje žiakom objavovať nové, zaujímavé spojitosti prírodovedných predmetov s praktickým životom a vedie ich k samostatnému, aktívnemu prístupu k učeniu.

Autori: 

J. Michalová

Učebný zdroj pre účastníkov akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania Príprava a realizácia vzdelávania v teréne z geografie (vlastivedy) má prevažne teoretický charakter, aby účastník získal všeobecné poznatky o formách, ale aj stratégiách a metódach práce na rozvoj tvorivosti žiakov, aby mal možnosť zamyslieť sa nad rozdielom medzi pojmami formy a metódy práce, nad metódami, ktoré sú vhodné na využite v pedagogickej praxi, napr. pri práci v teréne, na exkurzii. Na motiváciu učiteľov slúžia aj príklady aktivít, ktoré sú vhodné na prácu v teréne.