Pracovné listy pre praktikum z fyziky v 6.-9- ročníku ZŠ

Učebný zdroj je určený pre sekundárne vzdelávanie fyziky. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov s aktivitami. Pred každou aktivitou je potrebné zopakovať si základné poznatky z učiva fyziky, na ktoré nadväzujú praktické cvičenia, pokusy a pozorovania. Na takéto zopakovanie základného učiva slúţia aj ponúkané pracovné listy s vypracovanými správnymi odpoveďami a s hodnotením žiackych výkonov. Vyučujúci rýchlou formou získa spätnú väzbu o vedomostiach žiakov, príp. sa môţe vrátiť k nepochopenému učivu. Žiakom je citlivou formou prezentované vyhodnotenie kaţdého vypracovaného listu a sú nabádaní k tomu, aby si doplnili nedostatočné alebo chýbajúce vedomosti z daných tematických celkov.

Autori: 
Fašiangová Jarmila RNDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
56s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon jf_praktikum_z_fyziky_6_az_9roc.pdf1,27 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: