Publikácie

Zobrazujem 61 - 70 z 1667
Vyberte oblasť, ktorá Vás zaujíma
Stačí napísať priezvisko autora
Napíšte aspoň časť názvu, jedno slovo alebo len časť slova, ktoré je v názve.
Napíšte aspoň časť ISBN

Práca s písomnými prameňmi v základnej a strednej škole - PDF

M. Onušková, D. BačováUčebný zdroj k akreditovanému programu je určený prioritne pre účastníkov vzdelávacieho programu, ktorí si chcú aktualizovať profesijné kompetencie v rôznych aprobáciách o zručnosť implementácie čitateľskej gramotnosti pri práci s písomnými prameňmi do edukačného procesu. Obsah učebného zdroja tvoria nielen teoretické poznatky, ale aj množstvo praktických námetov, ktoré môžu učitelia využiť vo svojej pedagogickej práci.


Praktická estetika - tínedžerské subkultúry - PDF

M. Režná a kol.Cieľom učebného zdroja k akreditovanému vzdelávaciemu programu je sprostredkovať pedagógom verifikovateľný materiál približujúci tínedžerské subkultúry. Jednotlivé kapitoly učebných zdrojov sú praktickým materiálom, ktorý môže pomôcť učiteľom v ich konkrétnej práci. Je potrebné, aby subkultúry pedagógovia chápali ako prejav životnej filozofie a sebavýrazu, typického pre konkrétne skupiny „-násťročných“. S cieľom pomôcť v orientácii v tínedžerských subkultúrach je do učebných zdrojov zaradená kapitola Estetické prejavy tínedžerských subkultúr s podtitulom Identita a sebavýraz a kapitola Abecedár hip-hopu.


Prevencia porúch reči u detí v MŠ - PDF

Ľ. HolláUčebný zdroj bol vytvorený k vzdelávaciemu programu Rozvoj komunikačných zručností ako súčasť pedagogickej diagnostiky a ich následná prevencia u detí predškolského veku, ktorého cieľom je oboznámiť pedagogických zamestnancov predprimárneho vzdelávania ako efektívnejšie pracovať s dieťaťom v materskej škole v oblasti pedagogickej diagnostiky –posúdenia úrovne rozvoja reči, jej výslovnosti a využívať nové stratégie rozvoja jemnej motoriky artikulačných orgánov. Prínosom je podrobne rozpracovaná metodika Zajko Japi, prostredníctvom ktorej môžu pedagógovia vo veľkej miere prispieť k správnemu vývinu reči u detí predškolského veku.


Príprava vzdelávania v teréne - PDF

J. MichalováUčebný zdroj pre účastníkov akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania Príprava a realizácia vzdelávania v teréne z geografie (vlastivedy) má prevažne teoretický charakter, aby účastník získal všeobecné poznatky o formách, ale aj stratégiách a metódach práce na rozvoj tvorivosti žiakov, aby mal možnosť zamyslieť sa nad rozdielom medzi pojmami formy a metódy práce, nad metódami, ktoré sú vhodné na využite v pedagogickej praxi, napr. pri práci v teréne, na exkurzii. Na motiváciu učiteľov slúžia aj príklady aktivít, ktoré sú vhodné na prácu v teréne.


Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou - PDF

D. Koštrnová, M. Rychnavská, Ľ. Verbovanec, K. VranaiováUčebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov.
Hlavným cieľom učebného zdroja je sprostredkovať účastníkom vzdelávania najnovšie poznatky z jednotlivých tematických okruhov pre prvú atestáciu učiteľov a súčasne aj konkrétne skúsenosti, pričom sa kladie dôraz na pedagogicko-didaktické a odborné vedomosti s ich dôsledným prepojením s činnosťou pedagogického zamestnanca.


Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca - PDF

M. NovákUčebný zdroj je určený pre účastníkov vzdelávania k akreditovanému programu, ale má ambíciu prispieť k rôznym procesom, ktoré spadajú do edukačnej problematiky aj v tom širšom ponímaní. Spôsob usporiadania textu a jeho dikcia boli zvolené tak, aby umožnili účastníkom vzdelávania používať učebný zdroj ako doplnok ku kontaktnému vzdelávaniu, prípadne k samostatnému hlbšiemu štúdiu.


Prvky dramatoterapie v edukácii žiakov so špeciálnymi potrebami - PDF

T. Ustohalová, Ľ. BekéniováUčebný zdroj pre účastníkov vzdelávacieho programu Dramatoterapia v edukácii žiakov so špeciálnymi potrebami prináša všeobecné poznatky z oblasti cieľov edukácie žiakov so špeciálnymi potrebami, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Okrem legislatívnych a teoretických východísk problematiky dramatoterapie obsahuje aj prakticky zameranú kapitolu na aktivity, cvičenia, hry, prístupy a podnety z oblasti tvorivej dramatiky s prvkami dramatoterapie pre prácu pedagóga. Nie sú to hotové návody, ale stimuly a inšpirácie pre pedagógov.


Riešenie divergentných úloh a tvorba ich kritérií úspešnosti v predmetoch na ZŠ a SŠ - PDF

D. Bačová, M. Rychnavská, M.. OnuškováUčebný zdroj k akreditovanému programu Tvorba kritérií úspešnosti riešenia divergentných úloh v predmetoch na základných a stredných školách vychádza z najnovších poznatkov pedagogiky a didaktiky a jeho cieľom je aktualizovať a rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti využitia divergentných úloh a najmä spôsob ich hodnotenia. Obsahuje množstvo praktických námetov na hodnotenie divergentných úloh, ktoré môžu učitelia využiť vo svojej práci priamo v uvedenej podobe, alebo využiť ich ako inšpiráciu k vytváraniu vlastných materiálov na hodnotenie výstupov divergentných úloh.


Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov v školách s vyučujúcim jazykom maďarským - PDF

R. SkabelaCieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu je rozšíriť kompetencie učiteľov primárneho vzdelávania potrebné na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Ide o aktuálnu tému  súčasného moderného vzdelávania, kde je dôležité nielen zvládnutie samotnej techniky čítania, ale aj spracovanie informácií a ich praktické využitie v praxi.


Rozvíjanie kompetencií odborného zamestnanca v oblasti poradenstva pri práci s klientom z dysfunkčnej rodiny - PDF

B. NovakovováUčebný zdroj sa venuje problematike poskytovania poradenského procesu rodinám detí v priestoroch poradne výchovného zariadenia poradenstva a prevencie. Je určený odborným zamestnancom s cieľom podporiť ich v rozvíjaní kompetencií v oblasti poradenstva určeného klientom z dysfunkčnej rodiny.