Publikácie

Zobrazujem 61 - 70 z 1681
Vyberte oblasť, ktorá Vás zaujíma
Stačí napísať priezvisko autora
Napíšte aspoň časť názvu, jedno slovo alebo len časť slova, ktoré je v názve.
Napíšte aspoň časť ISBN

Metódy a formy interpretácie výtvarného diela a ich využitie v procese výtvarnej edukácie - PDF

R. PondelíkováUčebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch.
Hlavným cieľom učebného zdroja je predstaviť účastníkom vzdelávania metódy a formy interpretácie výtvarného diela a poukázať na ich využitie v procese výtvarnej edukácie.


Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole - PDF

S. DžačovskáUčebný zdroj vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole poskytuje učiteľom návod, ako zlepšovať úroveň svojich pedagogických kompetencií v oblasti myslenia a kreativity. Obsahuje aj repertoár vybraných stratégií, foriem a metód zameraných na podporu rozvíjania myslenia a kreativity žiakov v škole s primárnym cieľom vyučovací proces inovovať, aktivizovať žiakov.


Moderné trendy vo výučbe zjazdového lyžovania - carving -

M. Roučková, M. Belás, J. KrajčovičCieľom učebného zdroja je pomôcť učiteľom telesnej a športovej výchovy na všetkých stupňoch slovenských škôl zorientovať sa v súčasných trendoch v technike a metodike zjazdového lyžovania. Snahou autorov bolo zosumarizovať moderné trendy vo výučbe zjazdového lyžovania v súlade so všeobecne platnými a mnohými rokmi overenými princípmi techniky zjazdového lyžovania.


Moderný marketing pre SŠ – námety na prípadové štúdie - PDF

Z. Kovalčíková,D. BoďoUčebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Moderný marketing pre stredné školy.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšíriť a prehĺbiť vedomosti a odborné spôsobilosti účastníkov vzdelávania vo vyučovaní takých odborných ekonomických predmetov, ako sú podniková ekonomika, marketing, manažment, aplikovaná ekonómia, cvičná firma, hospodársky týždeň a iné.


Možnosti vizualizácie v procese učenia - PDF

B. NovakovováUčebný zdroj zachytáva možnosti vizualizácie v procese učenia u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Obsahuje informácie nielen z hľadiska skúmania grafickej podpory a následnej implementácie vizuomotorických máp do procesu učenia v predmete Prírodoveda pre 4. ročník základných škôl v skupine detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj témy súvisiace s touto problematikou.


Nácvik komunikačných zručností na hodinách SJ na 1. st. ZŠ v školách s VJM - PDF

R. SkabelaUčebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu má za cieľ rozvíjať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov primárneho vzdelávania v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským v oblasti rozvoja komunikačných zručností žiakov pomocou didaktických hier a použitím učebných pomôcok.
Učebný zdroj sa zaoberá aktivizujúcou metódou a jej praktickým využitím vo výchovno-vzdelávacom procese a súčasne aj inšpiráciou učiteľov vytvárať didaktické hry s využitím  učebných pomôcok „živé obrázky“


Nahí v sieti – digitálna gramotnosť na ZŠ a SŠ - PDF

K. VranaiováUčebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj digitálnej gramotnosti na základných školách a stredných školách.
Hlavným cieľom učebného zdroja je prezentovať účastníkom vzdelávania tému demokracie na internete a rozvíjať digitálne a mediálne kompetencie pedagogických zamestnancov.


Netradičné náčinie v školskej telesnej výchove - PDF

M. Roučková, N. SmoleňákováUčebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove. Je zameraný na aktualizáciu profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov na chýbajúce športové činnosti v edukácii, na rozšírenie a prehĺbenie poznatkov z oblasti cvičenia s netradičným náčiním a na aplikáciu získaných poznatkov a zručností vo výchovno-vzdelávacom procese.


Olympijská výchova v základných a stredných školách - PDF

M. Roučková, D. NogaUčebný zdroj je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl, ktoré sú potrebné na vyučovanie olympijskej výchovy. Sprostredkúva skúsenosti z uvádzania olympijskej výchovy do praxe s cieľom motivovať učiteľov k jej začleňovaniu do učebných plánov buď prostredníctvom prierezových tém v jednotlivých predmetoch, alebo prostredníctvom samostatných predmetov v rámci školských vzdelávacích programov.


Orientačný beh na školách - PDF

M. Roučková, P. MájováUčebný zdroj poslúži všetkým pedagógom, ktorí chcú priniesť do obsahu vyučovania telesnej a športovej výchovy niečo nové. Zaradenie orientačného behu do školského vzdelávacieho programu môže významne obohatiť proces vzdelávania žiakov a splniť tak požiadavky formulované v pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný školský rok. Orientačný beh podporuje zdravý životný štýl a predovšetkým pohybové aktivity v prírode.