učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie

x

Aktuálne: 

„Ak o tom dokážeš snívať, tak to dokážeš aj uskutočniť."  (Walt Disney,  autor rozprávok) 

„Život nie je o tom, čo získame. Je o tom, kým sa staneme, čím prispejeme, čo vytvoríme… to dáva nášmu životu zmysel." (Anthony Robbins, kouč)

Podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2 by mal každý žiak “Navrhnúť vlastný projekt a individuálne aj tímovo pracovať na jeho realizácii“. Je to očakávanie  4. čiastkovej kompetencie v 2. téme štandardu Plánovanie, príjem a práca. Príležitosť, ako rozvíjať a tiež overiť túto kompetenciu u žiakov je, zadať im domácu úlohu na „voľnú tému“: Zrealizuj svoj vlastný nápad.

Je to jedna z príležitostí, ako žiakov zaujať a vytvoriť im priestor na sebarealizáciu. Žiaci budú mať možnosť  riešiť praktické úlohy a uplatniť pritom vlastnú nápaditosť, kreativitu a tiež poznatky z rôznych predmetov. Súčasne budú rozvíjať svoje poznávacie schopnosti, uvedomia si zmysel poznávania, overia si schopnosť plánovať vlastnú prácu a ukončiť ju, overia svoje organizačné a komunikačné zručnosti a napokon i schopnosť hodnotiť svoju prácu,  prezentovať ju a obhájiť jej výsledky.

Navrhnutá aktivita s praktickým zameraním na uskutočnenie vlastného nápadu súčasne rozvíja  finančnú a podnikateľskú gramotnosť žiakov. V prípade, že žiaci budú realizovať aktivitu aj v tíme, budú mať možnosť diskutovať, konfrontovať svoje názory,  rozhodovať a spolupracovať. Zadanie úlohy môže súvisieť s konkrétnym predmetom, vzdelávacou oblasťou, ale môže byť aj bez vymedzenia oblasti.

Úloha je vhodná aj na obdobie vzdelávania v domácom prostredí.  Je zameraná na rozvoj kompetencií a získavanie a overovanie vedomostí.

Žiaci budú riešiť zadané úlohy v skupinách. Zadané úlohy spočívajú v určení polotovaru súčiastky z narezaných polotovarov, určení technologického postupu, zhotovení obrázkového technologického postupu, určení použitého náradia a rezných parametrov. V závere aktivity žiaci zdôvodnia navrhnutý spôsob stanovenia prídavkov, postupu operácií, použitého náradia a určených rezných parametrov. Skupina môže riešiť úlohu spoločne alebo si rozdeliť čiastkové úlohy a riešiť ich individuálne.

Každý žiak bude pracovať na jednej časti zadanej úlohy vo svojej skupine kooperatívnym spôsobom. Na záver jeden žiak prezentuje výsledky skupiny.

Žiaci budú riešiť zadané úlohy v skupinách. Zadané úlohy spočívajú v návrhu uloženia rôznych strojových súčiastok a vo výpočte hodnôt pre jednotlivé návrhy. Žiaci pri jednotlivých úlohách a pre zadané hodnoty navrhujú druh uloženia, jeho označenie, v strojníckych tabuľkách vyhľadajú tolerancie pre navrhnuté uloženie a vypočítajú medzné rozmery a veľkosť tolerancie pre navrhnuté uloženie. V závere aktivity zdôvodnia navrhnutý typ uloženia.

Žiaci môžu pracovať v skupinách, ale aj individuálne. Každý žiak bude pracovať na jednej časti zadanej úlohy vo svojej skupine kooperatívnym spôsobom. Na záver jeden žiak prezentuje výsledky skupiny.

Obsah aktivity je zameraný na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti u žiakov z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia. Žiak sa oboznamuje s pojmami hospodárne správanie a šetrenie elektrickou energiou.

Aktivizujúca metóda Bzučiace skupiny je vhodná pre rýchle a efektívne získanie spätnej väzby. Môže byť zaradená v ktorejkoľvek fáze vyučovacej hodiny na väčšine predmetov (napr. úvodná motivácia k učeniu, nadviazanie nového učiva, vyhľadávanie informácií na internete, zistenie postojov a názorov žiakov k preberanej téme, zopakovanie učiva). V malých skupinách v škole alebo doma s prirodzenou adresnou zodpovednosťou za výsledok sa žiaci pri hľadaní riešenia učia komunikáciou s rovesníkmi získať ich vedomosti a názory, vedieť ich kriticky zhodnotiť a akceptovať.

Metóda je vhodná na využitie v domácom učení, v rozšírenej verzii pre skupinové vyučovanie v triede.

Termín skečnouting priniesol americký grafik Mike Rohde a do slovenčiny by sme toto slovo preložili ako poznámky s kresleným príbehom. Je to jeden zo spôsobov, ako si zachytávať poznámky zo školského vyučovania a ako zvládať záplavu informácií. Žiak vizuálne komunikuje, vytvára si vizuálnu mapu predkladaných informácií.

Dialogická aktivizujúca metóda Postavme sa na čiaru je zameraná na zisťovanie názoru zúčastnených, na vyjadrovanie vlastných názorov a na argumentovanie. Vyžaduje istú sumu vedomostí vzťahujúcu sa k riešenému problému/diskutovanej otázke. Je to funkčná metóda širšieho významu, môže sa využívať aj pri rozvíjaní nižších poznávacích funkcií, pri trénovaní zručností potrebných na spoluprácu v skupine, pri rozvíjaní komunikačných zručností, pri posilňovaní sociálnych väzieb medzi učiteľom a účastníkmi, medzi účastníkmi navzájom.

Je vhodná na využitie v domácom učení.

Ekonomická hra pútavou formou učí žiakov, ako je možné prijímaním finančných rozhodnutí riadiť osobné financie a zvládať rôzne životné situácie – príležitosti i riziká. Pomocou premyslenej stratégie investovania, úverov a ich splácania, zakladania rôznych firiem, využívania prenájmu nehnuteľností si žiaci vytvárajú pasívny príjem, uvedomujú si význam poistenia a objavujú možnosti zveľaďovania si vlastného majetku.
Hráči nehrajú proti sebe, ale každý bojuje sám za seba v konfrontácii riešenia rôznych životných situácií. Pri rozhodovaniach žiaci diskutujú, rozpočtujú, vyhodnocujú dôsledky rozhodnutí, ale aj spolupracujú pri podnikateľských rozhodnutiach, tiež si pomáhajú, napr. priateľskými pôžičkami a radami. Zároveň majú možnosť pozorovať dôsledky finančných rozhodnutí spoluhráčov a vnímať ich vplyv na úspešnosť, resp. vznik finančného bankrotu. Motiváciou pre žiakov je dosiahnuť víťazstvo v hre – finančnú slobodu. Vyhráva ten najšikovnejší aj s určitou dávkou priaznivých náhod, ktorý dosiahol učiteľom stanovené ciele.

Aktivita je možnosťou uplatniť metódu storytelling nielen na stimuláciu jazykových kompetencií, ale podporiť kritické myslenie, prejav empatie žiakov rôznych vekových kategórií. Pôvodne je aktivita projektovaná na prostredie bez IKT technológií, na osobné komunitné prežívanie a zdieľanie pocitov spolupatričnosti, bezpečia a nádeje. Je však realizovateľná aj v úplne opačnom garde. Zdieľaním cez sociálnu sieť v neľahkom období zvykania si na sociálnu izoláciu je aktivita Príbehom z ťažkostí aplikovateľná aj cez médiá IKT so skúseným pedagógom a citlivým rodinným príslušníkom.

V súčasnej škole je dôležité u žiakov rozvíjať kritické myslenie, kreativitu a plnohodnotne ich oceňovať. K rozprúdeniu kritického a kreatívneho myslenia nám môže pomôcť metóda rotujúci prehľad, ktorej podstatou je aktivovanie pôvodných vedomostí žiakov, prepájanie informácií z iných zdrojov a analýza informácií predstavených inými žiakmi. Touto metódou žiaci bez výkladu učiteľa prichádzajú sami k informáciám, ktoré postupne spracúvajú a osvojujú si ich.

Vzdelávať k inovatívnosti, originalite a podnikavosti treba deti najlepšie už od škôlky.“
                                                                                                      (Milan Zelený,  český ekonóm, profesor americkej univerzity) 

Jednou z možností, ako žiakov zaujať a vytvoriť im priestor na uplatnenie nadobudnutých teoretických poznatkov, je zadávanie úloh z reálneho prostredia, ktoré je žiakom známe, a v oblasti, ktorá ich zaujíma. Riešenie praktických úloh vytvára predpoklady na to, aby žiaci využívali poznatky z rôznych predmetov, rozvíjali poznávacie schopnosti, oblasť funkčnej gramotnosti a súvisiace kompetencie.

Navrhnuté aktivity s praktickým zameraním na využitie konkrétnych príležitostí podnecujú aktívne občianstvo a osobnú angažovanosť žiakov a súčasne rozvíjajú ich finančnú a podnikateľskú gramotnosť. Hlavnou úlohou žiakov bude všímať si príležitosti na zlepšenie prostredia a života v škole a spracovať návrhy...

Odborný seminár organizovaný v spolupráci s Ministerstvom financií SR  je určený učiteľom ZŠ a SŠ a koordinátorom finančného vzdelávania v školách.

Cieľom odborného seminára je zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti učiteľov v súvislosti s implementáciou Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2 do výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách. V rámci programu sú zaradené témy z oblasti ochrany spotrebiteľa, problematiky úverov  a zadlženosti a nových trendov v oblasti finančných služieb. Samostatný bod programu je venovaný  diskusii o možnostiach implementácie NŠFG.

Začiatok podujatia: 
streda, 2. október 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 2. október 2019 - 13:00

Odborný seminár  je venovaný problematike profesijnej orientácie žiakov. Je určený pre učiteľov ekonomiky a odborných ekonomických predmetov, ktorí môžu  žiakov viesť počas štúdia k odpovediam na otázky súvisiace s prípravou na povolanie, s využitím svojej odbornosti pri voľbe zamestnania, so zabezpečením vlastnej existencie po skončení školy a tiež pri rozhodovaní sa medzi rolou zamestnanca a podnikateľa.

Začiatok podujatia: 
streda, 25. september 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. september 2019 - 13:00

Odborný seminár bude zameraný na udržanie a aktualizáciu profesijných kompetencií učiteľov v oblasti poznávania národnostných menšín žijúcich na Slovensku, najmä menšiny rusínskej v súlade s potrebou získania multietnických a multikultúrnych kompetencií potrebných na výkon pedagogickej činnosti v súlade s rešpektovaním a vytváraním pozitívneho vzťahu iných národov a národnostných menšín k Rusínom žijúcich na Slovensku.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 12:30

Odborný je zameraný na prezentovanie možností využívania fyzikálneho experimentu, na didaktické aspekty jeho uplatnenia a prínosy vo výchovno-vzdelávacom procese.  Skúsený pedagóg Jozef Beňuška, ocenený na domácej i zahraničnej pôde, sa s účastníkmi seminára podelí o svoje cenné skúsenosti.   Cieľom podujatia je rozvíjať  kompetencie účastníkov v oblasti využitia experimentu vo fyzike, so zameraním na stanovenie cieľov, význam zručností pri realizácií, odbornú prípravu vyučujúceho, aktívne zapojenie žiakov a využitie potenciálu experimentu v procese vyučovania.

Začiatok podujatia: 
piatok, 26. apríl 2019 - 8:45
Koniec podujatia: 
piatok, 26. apríl 2019 - 13:00

Štatistickú gramotnosť je možné vnímať ako schopnosť narábať so štatistickými informáciami, ktoré sú prezentované rôznou formou  (texty, grafy, tabuľky, schémy, obrázky) a schopnosť ich interpretovať a kriticky zhodnotiť. Význam štatistickej gramotnosti v dynamicky sa rozvíjajúcej a neustále sa meniacej spoločnosti narastá. Schopnosť rozumieť štatistickým informáciám pomáha pri riešení každodenných problémov, chápaní trendov, javov a situácií, ktoré sú významné nie len pre celú spoločnosť ale aj pre jednotlivca - vývoj ekonomiky, kriminality, nehodovosti, populačný rast, rozšírenie chorôb, trendy v zamestnanosti, hry, aj hazardné, alebo lotérie a pod.). Rozvoju štatistickej gramotnosti je teda potrebné venovať dostatočnú pozornosť nie len na hodinách matematiky ale aj na hodinách iných všeobecno-vzdelávacích predmetov, napr.: dejepis, biológia, geografia, chémia.

Začiatok podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 12:30

Cieľ podujatia: Podpora integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov ERASMUS +

Program:

09.00 - 09.45 Slávnostné otvorenie

09.45 - 10.00 Prehliadka 

10.00 - 12.00 Odkaz hodnôt pre súčasnosť, tvorivé dielne so zameraním na metodické námety využitia didaktickej pomôcky pre   vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty

 

Garant podujatia: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

 

Počet miest je limitovaný. V prípade záujmu o registráciu na podujatie posielajte informácie (meno, priezvisko, zamestnávateľ - škola) na: jana.rafajova@mpc-edu.sk.

 

 

 

 

 

 

Začiatok podujatia: 
piatok, 12. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 12. apríl 2019 - 12:00

Uvedená aktivita je určená vedúcim pedagogickým zamestnancom (VPZ), ktorí môžu na základe konkrétnej ukážky uplatnenia akčného výskumu realizovať autoevalváciu školy a riadiť zmeny vo vybranej oblasti procesu riadenia. Vybraným procesom riadenia je proces výučby a problém, ktorý škola plánuje riešiť, sa týka čitateľskej gramotnosti žiakov. 

Začiatok podujatia: 
piatok, 26. apríl 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 26. apríl 2019 - 14:30

Výstava a tvorivá  dielňa pre učiteľov aj žiakov zameraná na podporu integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov Erasmus +, konaná od 10. 04. 2019 - 31. 04. 2019 v priestoroch GTF PU v Prešove.

ext. (hosť)  J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD. - prešovský arcibiskup a metropolita , prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. - dekan GTF PU v Prešove, , Mgr. Andrea Pálková - generálna riaditeľka MPC Bratislava, PaedDr. Darina Výbohová, PhD. - riaditeľka sekcie profesijného rozvoja MPC Bratislava, prof. Kamil Kardis, PhD., doc. ThDr. Mária Kardis, PhD., prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

Začiatok podujatia: 
streda, 10. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. apríl 2019 - 13:45

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.

Projekt orientovaný na návrh dreveného schodiska je určený pre žiakov 4. ročníka študijných odborov skupiny 33. Návrh výroby schodov predstavuje jednu z náročnejších stavebno-stolárskych konštrukcií. Výroba schodov je v reálnej podobe počas štúdia málo pravdepodobná, je nevyhnutné, aby sa žiaci aspoň v rámci medzipredmetového projektu s týmto typom výrobku stretli. V niektorom z používaných CAD programov môže byť navrhnuté a spracované schodisko do takých detailov, ako by malo byť reálne zhotovené. Prínosom pre žiakov je, ak má SOŠ možnosť na odbornom výcviku zhotoviť navrhnuté schodisko podľa projektovej dokumentácie.

Odborný seminár: How to  help teens with their speaking  for exams and beyond - They can use what they can remember...  je zameraný na rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku s podporou  materiálov vydavateľstva Macmillan Education. Seminár je určený pre učiteľov anglického  jazyka.

Začiatok podujatia: 
piatok, 29. marec 2019 - 9:45
Koniec podujatia: 
piatok, 29. marec 2019 - 12:00

Implementácia NŠFG do vyučovacieho procesu môže mať veľa podôb.

Jednou z nich je aj využívanie edukačných hier .Učitelia základných a stredných škôl prešovského a košického kraja budú mať možnosť v rámci odborno-metodického  seminára oboznámiť sa s hrou Finančná odysea priamo od jej autora. Cieľom odborno-metodického seminára je získanie odborných vedomostí a zručností s implementáciou požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno - vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách zážitkovou formou s využitím stolovej hry Finančná odysea.

Začiatok podujatia: 
utorok, 16. apríl 2019 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 16. apríl 2019 - 17:00

DP MPC Komárno organizuje v spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom odborný seminár s názvom Domáce násilie - jeho podstata a prevencia, ktorý sa uskutoční 8. marca 2019 v priestoroch detašovaného pracoviska MPC v Komárne. Odborný seminár je určený pre učiteľov základných a stredných škôl. Odborný seminár bude prebiehať v jazyku maďarskom.

Začiatok podujatia: 
piatok, 8. marec 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 8. marec 2019 - 15:30

Základná idea pre tento vyučovací blok sa zrodila počas odborných seminárov, ktoré sme realizovali v MPC v spolupráci s novinárom Denníka N Vladimírom Šnídlom. Semináre sa obsahovo viazali na aktivity, polopravdy a dezinformácie mnohých webov a Denník N následne vydal aj zošitovú publikáciu Príručka pre školy: Ako sa vyznať v správach na internete – Klamstvá a konšpirácie. Z našej strany vznikol takýto vyučovací blok:

Získať základné informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu na prvú atestáciu  pre kategóriu učiteľ (v uvedených podkategóriách) a kategóriu majster odbornej výchovy.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 13:00

08:00 - 11:00       Informácie o tvorbe a  hodnotení ústnej formy internej časti

                            maturitnej skúšky  žiakov SŠ z anglického jazyka na základe

                            referenčného rámca a cieľových požiadaviek na vedomosti a

                            zručnosti maturantov z anglického jazyka - doc. Bérešová.

11:00 - 11:30       Obedová prestávka             

11:30 - 14:00       Intenzívny výcvik tvorby testov vhodných na hodnotenie ústnej

                            odpovede, aplikácia kritérií hodnotenia ústneho prejavu na základe

                            ukážok výkonov žiakov na rôznych referenčných úrovniach - doc.

                            Bérešová.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 4. február 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 4. február 2019 - 14:00

Cieľ: Oboznámiť učiteľov s hodnotením písomnej formy maturitnej skúšky žiakov SŠ z anglického jazyka v súlade s novými kritériami hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  vzhľadom na úrovne jazyka podľa SERR a vedieť aplikovať získané informácie v praxi.

Cieľová skupina: učiteľ anglického jazyka strednej  školy

Program:

08:00 - 11:00      Informácie o nových  kritériách  hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  žiakov SŠ z 

                            anglického jazyka na základe dokumentov Referenčný Rámec a Cieľové požiadavky na vedomosti a

                            zručnosti maturantov z anglického jazyka - doc. Bérešová.

11:00 - 11:30      Obedová prestávka

11:30 - 14:00      Intenzívny výcvik hodnotenia písomnej odpovede - aplikačné úlohy zamerané na rozvoj presnosti hodnotenia

                            písomnej odpovede v oblastiach:  I. obsah textu, II. členenie a stavba textu, III. gramatika, IV. slovná zásoba  -

                            doc. Bérešová.

 

Začiatok podujatia: 
streda, 9. január 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 9. január 2019 - 14:00

Dátum konania: 6. december 2018

Miesto konania: historická aula rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Charakteristika aktivity:

1. Výstava - Roky bojov, obetí a nádejí (1914 1920)

2. Prednášky a panelová diskusia s tematickými okruhmi:

Existencia Slovákov v Rakúsko-Uhorsku pred prvou svetovou vojnou a koncepcie slovenskej politiky, ktoré mali zlepšiť postavenie  slovenského národa v rámci habsburskej monarchie.

Na začiatku vojny – vyhlásenie politickej pasivity  a presun ťažiska slovenskej politiky do zahraničia. Hľadanie spojencov: „Ako a s kým riešiť slovenskú otázku po vojne?“ Formovanie českého a slovenského zahraničného odboja – T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš. Utváranie a pôsobenie zahraničného vojska – československých légií – v Rusku,  Francúzsku a Taliansku.

Aktivity domácej slovenskej politiky.  Situácia v regiónoch v roku 1918.  Martinská deklarácia a vznik Česko-Slovenska.

lektori:

- PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

- doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., Filozofická fakulta PU, Prešov

- PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických  vied SAV 

- doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV

- prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., Filozofická fakulta PU Prešov

- Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD., Východoslovenské múzeum, Košice

- PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava

- prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ Košice

- prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Pedagogická fakulta UK Bratislava

Zúčastnení pedagógovia dostanú ako knižný dar zaujímavé a hodnotné publikácie z produkcie Ústavu politických vied SAV.

V prípade záujmu si stiahnite priloženú pozvánku a návratku na konkrétny seminár, vyplňte ju a zašlite podľa uvedených pokynov.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 6. december 2018 - 8:55
Koniec podujatia: 
štvrtok, 6. december 2018 - 15:00