Lícovanie

Lícovanie

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Lícovanie

Cieľová skupina: 1. ročník

Vzdelávacia oblasť: strojníctvo

Kľúčové kompetencie:

- hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie, ktoré súvisia s riešením problému,

- rozvíja logické a tvorivé myslenie, odborné vyjadrovanie, analytické schopnosti,

- prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového,

vyslovuje vlastný názor, rešpektuje názor iných.

 

Ciele:

Kognitívne:

- vedieť charakterizovať základné pojmy lícovania, porozumieť významu lícovania pre spájanie strojových súčiastok,

- vedieť zvoliť vhodné strojové súčiastky na ich spojenie používané v strojárstve v s ohľadom na ich funkciu,

- vedieť riešiť technické výpočty v lícovaní strojových súčiastok s využitím odbornej technickej literatúry a noriem.

Psychomotorické:

- navrhnúť typ uloženia pri rôznych druhoch spojenia strojových súčiastok,

- vedieť sa orientovať v strojníckych tabuľkách, pri vyhľadávaní tolerancie pre rôzne priemery hriadeľa a diery.

Afektívne:

- samostatne a tvorivo pracovať, zodpovedať za správnosť navrhnutých tolerancií a výpočtov medzných rozmerov,

- spolupracovať v skupine, rešpektovať názor členov skupiny.

Prostredie: SOŠ, SPŠ strojnícka

Forma a počty: individuálne alebo skupinové vyučovanie, (individuálna práca v domácom prostredí)

Trvanie: 45 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Žiaci budú riešiť zadané úlohy v skupinách. Zadané úlohy spočívajú v návrhu uloženia rôznych strojových súčiastok a vo výpočte hodnôt pre jednotlivé návrhy. Žiaci pri jednotlivých úlohách a pre zadané hodnoty navrhujú druh uloženia, jeho označenie, v strojníckych tabuľkách vyhľadajú tolerancie pre navrhnuté uloženie a vypočítajú medzné rozmery a veľkosť tolerancie pre navrhnuté uloženie. V závere aktivity zdôvodnia navrhnutý typ uloženia.

Žiaci môžu pracovať v skupinách, ale aj individuálne. Každý žiak bude pracovať na jednej časti zadanej úlohy vo svojej skupine kooperatívnym spôsobom. Na záver jeden žiak prezentuje výsledky skupiny.

Časové rozvrhnutie: Realizáciu zadaní v jednotlivých skupinách naplánujeme hneď po prebratí učiva na hodine strojníctva a podľa potreby budeme pokračovať na hodine technického kreslenia.

Prostredie: Aktivita bude realizovaná priamo v triede.

Pomôcky: Strojnícke tabuľky, Pavel Vávra a kolektív, vydavateľstvo Alfa, 2003

- pracovná učebnica technického kreslenia pre 1. ročník SOŠ

- pero, ceruzka

- papier

- kalkulačka

Opis postupu realizácie:

Motivácia: Motivačné rozprávanie o lícovaní, o typoch uloženia pri rôznych druhoch spojenia strojových súčiastok. Súčasťou motivácie je aj tvorba pojmovej mapy, kde žiaci tvoria čo najviac slov, ktoré súvisia s vybraným pojmom lícovanie.

Realizácia aktivity: V prvej fáze vytvoríme skupiny. Žiaci si tvoria skupiny spontánne. Každá skupina bude mať maximálne štyroch členov. Každá skupina bude riešiť tri rovnaké zadania s rôznymi zadanými hodnotami. V prvom zadaní majú žiaci za úlohu navrhnúť uloženie pre čapy kľukových hriadeľov automobilov v jednotnej sústave diery. V druhom zadaní budú navrhovať uloženie pre spojenie remenice s hriadeľom v jednotnej sústave diery. V treťom zadaní budú žiaci navrhovať uloženie pre trvalé spojenie ozubeného kolesa s hriadeľom v jednotnej sústave diery. Zadanie priemerov dier čapov v prvej úlohe, remenice v druhej úlohe a ozubených kolies v tretej úlohe je pre každú skupinu odlišné. V ďalšej fáze hodiny žiaci pracujú za pomoci strojníckych tabuliek. Navrhnú uloženie pre jednotlivé zadania. Z navrhnutého uloženia a zadaných priemerov dier súčiastok určia z tabuliek odchýlky. Zo získaných údajov z tabuliek budú žiaci následne počítať hornú a dolnú medznú odchýlku, horný a dolný medzný rozmer pre hriadeľ a dieru, z čoho vyplýva typ uloženia zadaných strojových súčiastok. Učiteľ má na vyučovacej hodine úlohu facilitátora. Následne hovorcovia jednotlivých skupín prezentujú prácu skupiny, kde zdôvodňujú návrh uloženia súčiastok zo svojho zadania a výpočty medzných rozmerov. Žiaci z ostatných skupín diskutujú o správnosti návrhu uloženia strojových súčiastok a výpočtov s tým súvisiacich hodnôt.

Záver aktivity:

V závere vyučovacej hodiny si jednotlivé skupiny prezentujú výsledky svojej práce. Celá aktivita sa dá realizovať aj individuálne v podmienkach domáceho vyučovania, kde jednotlivé zadania a ich hodnotenie by bolo realizované cez EduPage školy.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Aktivitu si môžu žiaci vyskúšať pri riešení ďalších úloh uloženia strojových súčiastok i pri riešení konkrétnych projektov v  konštrukčných cvičeniach, kde uplatňujú získané vedomosti v návrhoch a kreslení konštrukčných prvkov.

Autor/Zdroj: Ing. Vladimír Figel, učiteľ profesijného rozvoja, DP MPC Trenčín