Technologický postup výroby rotačnej súčiastky

Technologický postup výroby rotačnej súčiastky

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Technologický postup výroby rotačnej súčiastky

Cieľová skupina: 3. ročník

Vzdelávacia oblasť: strojárska technológia

Kľúčové kompetencie:

- hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie, ktoré súvisia s riešením problému,

- rozvíja logické a tvorivé myslenie, odborné vyjadrovanie, analytické schopnosti,

- prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového,

- vyjadruje vlastný názor, rešpektuje názor iných.

 

Ciele:

Kognitívne: vedieť určiť polotovar na výrobu a potrebné prídavky na opracovanie, stanoviť postup operácií, určiť náradie a rezné parametre pri výrobe rotačnej súčiastky

- vedieť riešiť technické výpočty pri určovaní prídavkov na opracovanie a rezných parametrov,

- vedieť navrhnúť a zdôvodniť postup výroby rotačnej súčiastky.

Psychomotorické: navrhnúť postup operácií pri výrobe rotačnej súčiastky, spracovať obrázkový technologický postup výroby

- vedieť sa orientovať v strojníckych tabuľkách, pri vyhľadávaní nástrojov, materiálov, rezných podmienok.

Afektívne: samostatne a tvorivo pracovať, zodpovedať za správnosť navrhnutých postupov, výpočtov prídavkov na opracovanie rezných rýchlostí, používaného náradia,

- spolupracovať v skupine, rešpektovať názor členov skupiny.

Prostredie: SOŠ strojnícka

Forma a počty: individuálne alebo skupinové vyučovanie (individuálna práca v domácom prostredí)

Trvanie: 90 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Žiaci budú riešiť zadané úlohy v skupinách. Zadané úlohy spočívajú v určení polotovaru súčiastky z narezaných polotovarov, určení technologického postupu, zhotovení obrázkového technologického postupu, určení použitého náradia a rezných parametrov. V závere aktivity žiaci zdôvodnia navrhnutý spôsob stanovenia prídavkov, postupu operácií, použitého náradia a určených rezných parametrov. Skupina môže riešiť úlohu spoločne alebo si rozdeliť čiastkové úlohy a riešiť ich individuálne.

Každý žiak bude pracovať na jednej časti zadanej úlohy vo svojej skupine kooperatívnym spôsobom. Na záver jeden žiak prezentuje výsledky skupiny.

Časové rozvrhnutie: Realizáciu zadaní v jednotlivých skupinách naplánujeme po prebratí učiva na hodine strojárska technológia. Aktivita je určená na dve vyučovacie hodiny strojárskej technológie.

Prostredie: Aktivita bude realizovaná priamo v triede.

Pomôcky: Strojnícke tabuľky, Pavel Vávra a kolektív, vydavateľstvo Alfa, 2003

- poznámkový zošit,

- pero, ceruzka, kalkulačka

- papier, formulár technologického postupu

Opis postupu realizácie:

Motivácia: Motivačné rozprávanie o technologických postupoch, ich rozdielnosti v závislosti od počtov vyrábaných kusov, technologického vybavenia pracoviska. Súčasťou motivácie je aj tvorba pojmovej mapy, kde žiaci tvoria čo najviac slov, ktoré súvisia s vybraným pojmom technologický postup.

Realizácia aktivity: V prvej fáze vytvoríme tri skupiny (ideálne je, ak sú štvorčlenné až päťčlenné). Žiaci si tvoria skupiny spontánne. Každá skupina bude riešiť jednu časť technologického postupu. Prvá skupina bude navrhovať polotovar a určovať prídavky na opracovanie. Druhá skupina bude riešiť postup operácií a obrázkový technologický postup, tretia skupina bude navrhovať náradie a rezné rýchlosti. V ďalšej fáze hodiny žiaci pracujú za pomoci strojníckych tabuliek. Navrhnú prídavky na opracovanie a rezné parametre, vyberú vhodné nástroje. Učiteľ má na vyučovacej hodine úlohu facilitátora. Následne hovorcovia jednotlivých skupín prezentujú prácu skupiny, kde zdôvodňujú návrh polotovaru, postup operácií, voľbu náradia a rezných podmienok zo svojho zadania. Žiaci z ostatných skupín diskutujú o správnosti jednotlivých častí technologického postupu, ktoré navrhli ich spolužiaci.

Záver aktivity: 

V závere vyučovacích hodín si jednotlivé skupiny prezentujú výsledky svojej práce. Celá aktivita sa dá realizovať aj individuálne v podmienkach domáceho vyučovania, pričom jednotlivé zadania a ich hodnotenie by bolo realizované cez EduPage školy.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Aktivitu si môžu žiaci vyskúšať pri riešení ďalších úloh technologických postupov a montážnych postupov i pri riešení konkrétnych projektov v technologických, ale aj konštrukčných cvičeniach, kde uplatňujú získané vedomosti v návrhoch konštrukčných prvkov.

Autor/Zdroj: Ing. Vladimír Figel, učiteľ profesijného rozvoja, DP MPC Trenčín