učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie

x

Aktuálne: 

1. Výstava - Roky bojov, obetí a nádejí (1914 1920)

2. Prednášky a panelová diskusia s tematickými okruhmi:

Existencia Slovákov v Rakúsko-Uhorsku pred prvou svetovou vojnou a koncepcie slovenskej politiky, ktoré mali zlepšiť postavenie  slovenského národa v rámci habsburskej monarchie.

Na začiatku vojny – vyhlásenie politickej pasivity  a presun ťažiska slovenskej politiky do zahraničia. Hľadanie spojencov: „Ako a s kým riešiť slovenskú otázku po vojne?“ Formovanie českého a slovenského zahraničného odboja – T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš. Utváranie a pôsobenie zahraničného vojska – československých légií – v Rusku,  Francúzsku a Taliansku.

Aktivity domácej slovenskej politiky.  Situácia v regiónoch v roku 1918.  Martinská deklarácia a vznik Česko-Slovenska.

lektori:

- PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

- doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., Filozofická fakulta PU, Prešov

- PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických  vied SAV 

- doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV

- prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., Filozofická fakulta PU Prešov

- PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava

- prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ Košice

- prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Pedagogická fakulta UK Bratislava

Knižný dar

- publikácie pre zúčastnených pedagógov z produkcie ÚPV SAV 

Začiatok podujatia: 
streda, 5. december 2018 - 8:55
Koniec podujatia: 
streda, 5. december 2018 - 15:00

8:15 – 8:30 Registrácia účastníkov

8:30 – 9:00 Otvorenie, predstavenie projektu Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry – PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., PhDr. Dagmar Horná, PhD.

9:00 - 10:00 Vystúpenie hostí, téma: Demokracia a (ne)rozdeľovanie sa na My a Oni, prezentujúce: PhDr. Zuzana Kusá, CSc. – Sociologický ústav SAV, PhDr. Alexandra Matejková – Sociologický ústav SAV

10:00 - 10:30 Diskusia

10:30 - 10:40 Prestávka

10:40 - 11:30 Vystúpenie hostí, téma príspevku Komplexná pomoc občanom a integrácia sociálne odkázaných občanov a detí v obci Raslavice, prezentujúci: Marek Rakoš, starosta obce Raslavice, Mgr. Martin Klempay, riaditeľ ZŠ s MŠ v Raslaviciach

11:30 - 12:00 Diskusia

12:00 - 12:30 Vystúpenie hosťa, témapríspevku Prečo je dnes ťažké byť antifašistom v Spišskej Belej?, prezentujúci: Ján Vojtašák, bloger, študent, občan Spišskej Belej

12:30 - 13:00 Diskusia a záver

Moderátorka vedeckej čajovne: PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.

 

 

Začiatok podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 13:00

Cieľom podujatia bude poskytnutie praktického návodu, ako môže pedagóg pomôcť žiakom odhaliť mieru pravdivosti informácií najmä na sociálnych sieťach a ako sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách (včítane pomôcok a ďalších materiálov aplikovateľných v edukačnom procese).

Lektorom tejto vzdelávacej aktivity bude Vladimír Šnídl, reportér Denníka N, autor knihy Pravda a lož na Facebooku a vzdelávacej príručky Klamstvá a konšpirácie.

Program:

1. Prezentácia účastníkov a otvorenie seminára

2. Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

3. Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia

    v informačnom chaose

4. Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

Začiatok podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 12:30

Cieľom seminára je informovať o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie.

Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu lubica.koreckova@mpc-edu.sk. 

O prípadnom prekročení kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred konaním seminára.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 15:00

Cieľom seminára je podať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu prvej atestácie.

Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu maros.dvorsky@mpc-edu.sk.

O prípadnom prekročení stanovenej kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred podujatím.

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 12:00

Program:

1. Cieľ vzdelávacieho podujatia a organizačné pokyny

2. Hodnotenie XX. r. a príprava XXI. r. OĽP - nosná téma: 30. výročie Nežnej revolúcie

3. Výzvy, ktorým čelí demokracia v čase 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudkských práv.

4. Posilňovanie a sieťovanie agilných škôl a projektov (OĽP, EPAS a. i.). Pozvanie do Platformy ambasádoriek a ambasádorov európskej demokratickej kultúry. 

5. Prednáška a diskusia

6. Workshop: Eurovoľby a postoje mladých ľudí v SR (prieskumy 2015 - 2018)

 

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. október 2018 - 14:00

  Orffove nástroje sú kľúčovou a dostupnou učebnou pomôckou, ktorá priamo podporuje ciele učenia . Sú to najmä malé bicie nástroje (perkusie) aj melodické perkusie (zvonkohry, xylofóny, metalofóny), ktoré spolu s flautami a sláčikovými nástrojmi sprevádzajú detský spev a tanec.  Uvedené nástroje participujú na utváraní hudobných predstáv, umožňujú improvizovať a priamo generovať aj ďalšie zložky hudobnosti v intenciách rozvoja vokálno-inštrumentálnych kompetencií. Tieto nástroje majú pôvod v prírode a dlhej histórii ľudskej kultúry a znejú veľmi prirodzene, preto sú uplatniteľné v širokom spektre vekovej štruktúry žiakov. Vďaka tomu sú to ideálne učebné pomôcky pre rozvoj hudobných a pohybových schopností detí a otvárajú im cestu k umeniu.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. november 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. november 2018 - 13:00

08:45 – 9:00 h            Prezentácia, otvorenie

09:00 – 13:00 h           Prevencia extrémistických a nenávistných prejavov v školskom prostredí

Mgr. Ivan MORAVČÍK, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina;  Mgr. Pavol STRUHÁR, PhD., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie.

Pokračovanie seminára pripraveného v spolupráci s realizátormi projektu Komplexná podpora pri prevencii nenávisti a extrémizmu na základných a stredných školách. Cieľovou skupinou sú tí účastníci prvého seminára, ktorí majú záujem získať viac informácií a zručností pri riadení vyučovacieho procesu v triedach, kde zaregistrovali zmeny správania sa žiakov, radikalizovaných žiakov alebo nenávistné prejavy žiakov a hľadajú vhodné spôsoby komunikácie s týmito žiakmi ako aj s celou triedou.

13:00         Záver           

Začiatok podujatia: 
pondelok, 12. november 2018 - 8:45
Koniec podujatia: 
pondelok, 12. november 2018 - 13:00

Odborný seminár realizovaný  v  praktickom nácviku formou workshopu poskytuje možnosti použitia konkrétnych diagnostických nástrojov, napríklad korektne formulovaných otázok, špičkovo projektovaných testov, správne hierarchizovaných a obsahovo, lexikálne vhodne sýtených pojmových máp.

Začiatok podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 11:30

8:45 - 9:00 Prezentácia, otvorenie

9:00 - 13:00 Prevencia extrémistických a nenávistných prejavov v školskom prostredí

Mgr. Ivan MORAVČÍK, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina;  Mgr. Pavol STRUHÁR, PhD., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie.

Prvá časť: výsledky výskumu o hodnotách  a postojoch žiakov k demokracii a nenávistným prejavom na stredných školách v Žilinskom a Trenčianskom kraji v roku 2017. Otázky a diskusia.

Druhá časť: prejavy extrémizmu v školskom prostredí, rozpoznávanie zmeny správania radikalizovaných študentov, ich meniace sa verbálne a neverbálne prejavy (napr. spôsob komunikácie, oblečenie, hudba, imidž), symbolika, ktorú zradikalizovaní jednotlivci (najmä mládež) v súčasnosti používajú, poznatky z  workshopov, realizovaných na stredných školách v rokoch 2016-2018. Otázky a diskusia.

Tretia časť: diskusia – poradiť vyučujúcim možnosti komunikácie kontroverzných tém, s ktorými sa stretávajú v rámci pedagogickej praxe (napr. rómska problematika, migranti, problematika rodovej rovnosti či sexuálnej orientácie).

13:00 Záver

Začiatok podujatia: 
pondelok, 22. október 2018 - 8:45
Koniec podujatia: 
pondelok, 22. október 2018 - 13:00

Cieľom aktivity je zvyšovať pedagogické zručnosti a zvýšiť účinnosť pedagogického procesu aplikovaním nových poznatkov z oblasti čítania s porozumením do vyučovacieho procesu v  stredných školách.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 16:00

Cieľom odborného seminára  je získanie odborných vedomostí a zručností spojených s implementáciou požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu na stredných školách zážitkovou formou s využitím stolovej hry Finančná odysea.

Začiatok podujatia: 
piatok, 21. september 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 21. september 2018 - 14:00

Oboznámenie s didaktickým materiálom k implementácii vybraných prierezových tém do vyučovania predmetov etická výchova, občianska náuka, náuka o spoločnosti, dejepis, vzdelávacia oblať jazyk a komunikácia.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. november 2018 - 13:00

Pedagogická diagnostika je jednou z pedagogických disciplín, ktorá je východiskom pre takmer všetky špecializované oblasti výchovy. Zaisťuje spätnú väzbu, kontrolu a hodnotenie procesu vzdelávania a výchovy. Zámerom pedagogického diagnostikovania je zistiť východiskový stav, ktorý je odrazovým mostíkom pre možné zmeny v školskej edukácii.

Cieľom seminára je aktualizovať informácie o trendoch v pedagogickej diagnostike a aplikovať vybrané diagnostické postupy na konkrétne učebné a výchovné situácie. Sekundárnym zámerom je poukázať na aplikáciu profesijných štandardov v edukačnej praxi.

Témou seminára sú aktuálne otázky pedagogickej diagnostiky z pohľadu pedagogickej praxe  ako proces diagnostikovania, diagnostikovanie žiakov v jednotlivých etapách štúdia. Seminár je prepojená s praktickou ukážkou rôznych diagnostických nástrojov.

Účastníci budú mať priestor na diskusiu a výmenu názorov. Praktická činnosť učiteľov v skupinách bude spojená s výmenou skúseností.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 11:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 15:15

Oboznámiť učiteľov s hodnotením písomnej formy maturitnej skúšky žiakov SŠ z anglického jazyka v súlade s novými kritériami hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, vzhľadom na úrovne jazyka podľa SERR.

 

!!! Kapacita podujatia je plne obsadená !!!

Začiatok podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 15:00

Slovenská republika napriek nesporne mnohým pozitívam v oblasti práv detí, vrátane ochrany detí pred násilím, nie je žiaľ žiadnou výnimkou v celosvetovom probléme násilia na deťoch. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako profesionáli pracujúci s deťmi potrebujú mať základný aktuálny prehľad o problematike, aby mohli byť pripravení a nápomocní nielen pri prevencii, ale aj pri včasnej identifikácii prípadného násila páchaného na deťoch.

Začiatok podujatia: 
utorok, 23. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. október 2018 - 14:00

1. Výstava - Milan Hodža

2. Prednášky a panelová diskusia: a) extrémizmus - holokaust

                                                        b) Milan Hodža - štátnik a politik

lektori: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV; Mgr. Matej Beránek, PhD., SNM - MŽK - Múzeum holokaustu v Seredi; PhDr.; PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických  vied SAV; PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava; PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

3. Literárne súťaže: Hodžov novinový článok (ZŠ), Hodžova esej (SŠ), Hodžovo diskusné fórum (SŠ)

lektori: Mgr. Etela Hessová, riaditeľka, ZŠ Milana Hodžu, Bratislava; RNDr. Vasil Dorovský, PhD., riaditeľ, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany; PhDr. Jozef Beňovský, CSc., emeritný riaditeľ, Národné literárne múzeum, Martin

4. Premietanie dokumentárnych filmov

5. Knižný dar

- publikácie pre zúčastnených pedagógov z produkcie ÚPV SAV a Múzea židovskej kultúry

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. september 2018 - 8:55
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. september 2018 - 15:00

Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu môže mať veľa podôb.

Jednou z nich je aj využívanie edukačných hier .Učitelia stredných škôl prešovského a košického kraja budú mať možnosť v rámci seminára oboznámiť sa s hrou Finančná odysea priamo od jej autora. Cieľom hry je naučiť sa hospodáriť s osobnými financiami a zvládať rôzne životné finančné riziká. Zároveň budú mať príležitosť diskutovať o využití tejto učebnej pomôcky v edukačnom procese v rámci implementácie NŠFG.

Začiatok podujatia: 
utorok, 4. december 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 4. december 2018 - 14:30

1. Výstava - Milan Hodža

2. Prednášky a panelová diskusia: a) extrémizmus - holokaust

                                                        b) Milan Hodža - štátnik a politik

lektori: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV; prof. PhDr. Pavol Mešťan, Dr.Sc., SNM - Múzeum židovskej kultúry; PhDr. Stanislava Šikulová, PhD., SNM - Múzeum židovskej kultúry; PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických  vied SAV; PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava; PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

3. Literárne súťaže: Hodžov novinový článok (ZŠ), Hodžova esej (SŠ), Hodžovo diskusné fórum (SŠ)

lektori: Mgr. Etela Hessová, riaditeľka, ZŠ Milana Hodžu, Bratislava; RNDr. Vasil Dorovský, PhD., riaditeľ, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany; PhDr. Jozef Beňovský, CSc., emeritný riaditeľ, Národné literárne múzeum, Martin

4. Premietanie dokumentárnych filmov

5. Knižný dar

- publikácie pre zúčastnených pedagógov z produkcie ÚPV SAV a Múzea židovskej kultúry

 

Začiatok podujatia: 
streda, 26. september 2018 - 8:55
Koniec podujatia: 
streda, 26. september 2018 - 15:00

Odborný seminár sa zaoberá problematikou ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, rieši otázky začleňovania tejto komunity do širšej spoločnosti a s tým súvisiace možnosti pracovnej a spoločenskej inklúzie. Odborníčka na špeciálnu pedagogiku poukáže na problematiku integrácie zdravotne postihnutých do spoločnosti z rôznych uhlov pohľadu.   Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa zaoberajú problematikou začleňovania detí a žiakov  so zdravotným postihnutím.

Začiatok podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 13:00

Odborný seminár je určený pre učiteľov ekonomických predmetov. Reaguje na potreby globálnej ekonomiky, ktorá sa v súčasnosti nesie v znamení procesov globalizácie a predpokladá v rámci prípravy žiakov na svet práce rozvoj podnikateľských, ekonomických a finančných kompetencií. Poukazuje na potrebu poznania rozdielnosti trhov a kultúr, možností a pravidiel medzinárodného podnikania a trendy v oblasti financovania podnikateľských činností.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. september 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. september 2018 - 13:00

Odborný seminár spojený s workshopom je zameraný  na  historické medzníky, dejinné udalosti fakty a udalosti, ktoré sa viažu k magickému číslu osem a ktoré  významne ovplyvnili kultúrnohistorický, spoločenský a politický vývoj na Slovensku Je určený pre učiteľov spoločensko-vedných a humanitných predmetov a všetkých učiteľov, ktorí sa v rámci vyučovania rozhodli venovať významným výročiam z našich dejín.

Začiatok podujatia: 
utorok, 12. jún 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 12. jún 2018 - 13:00

Cieľom podujatia je poskytnúť učiteľom, ktorí vyučujú etickú výchovu, inšpiratívne postupy vo výučbe predmetu.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. apríl 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. apríl 2018 - 0:00

Účastníci seminára sa pod vedením certifikovaných lektorov oboznámia s didaktickou hrou „Finančná sloboda“, ktorá sa úspešne využíva už viac ako 10 rokov pri rozvíjaní finančnej gramotnosti žiakov na základných a stredných školách v Českej republike. Hráči prechádzajú v hre rôznymi životnými situáciami a usilujú sa dosiahnuť stanovené ciele. Počas 3 hodín získavajú skúsenosti z 30 rokov aktívneho života a postupne prichádzajú na to, čo mali robiť lepšie a aký vplyv mali ich rozhodnutia na ich celkovú dosiahnutú finančnú situáciu. Získané odborné vedomosti a skúsenosti  môžu učitelia aplikovať vo svojom pedagogickom pôsobení pri implementácii požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Začiatok podujatia: 
streda, 6. jún 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
streda, 6. jún 2018 - 0:00

Cieľom podujatia je udržať, prehlbovať a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka a prezentovať inovatívne postupy v danej oblasti.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 14. jún 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 14. jún 2018 - 13:00

Praktickými aktivitami priblížiť žiakom základnej školy otázky  z oblasti ľudských práv .

Začiatok podujatia: 
pondelok, 28. máj 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 28. máj 2018 - 0:00

Československý pevnostný systém na Slovensku a jeho edukačný charakter.

Prezentácia metodických materiálov určených pre učiteľov dejepisu týkajúcich sa témy historických výročí.

Diskusia.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 16. apríl 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 16. apríl 2018 - 0:00

09:00 – 09:20 h Otvorenie, oboznámenie účastníkov s programom a lektormi Mgr. Štefan Folkman, PaedDr. Mária Grolmusová, DP                           MPC Žilina; prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave

09:25 – 10:20 h Západ a Východ - extrémne protiklady v zrkadle dejín  Mgr. Taťána Součková, PhD.

10:25 – 11:20 h Zrod totality & demokracie v antickom svete PhDr. Ladislav Župčán, PhD.

11:25 – 12:00 h Historický land use v historicko-geografickom vzdelávaní prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.

12:00                 Záver PaedDr. Mária Grolmusová, Mgr.  Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. apríl 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. apríl 2018 - 12:00

Účastníci získajú informácie a aktuálne poznatky o škodlivom obsahu, ktorý sa v súčasnosti šíri slovenským internetom a sociálnymi sieťami. Druhá časť seminára bude venovaná implementácii problematiky do mediálnej výchovy, resp. vyučovania spoločenskovedných predmetov.

 

Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

Predmet správy: seminár 30.4.2018

Text do návratky (skopírujte a doplňte chýbajúce údaje):

Záväzne sa prihlasujem na seminár "Informácie a dezinformácie na internete – ako s nimi pracovať na vyučovaní".

Moje kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:

Názov školy:

Adresa školy:

Kontakt - mail:

Kontakt - telefón, mobil:

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 30. apríl 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 30. apríl 2018 - 14:00

08:00 – 08:30 h Prezentácia účastníkov
08:30 – 09:00 h Otvorenie
                        Zosúladenie aktivít globálneho vzdelávania so Štátnym vzdelávacím programom
                        Mgr. Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina
09:00 – 10:00 h Aplikácia poznatkov z globálneho vzdelávania v didakticky spracovanej aktivite
                       Anna Brezinová, MŠ Východná; Mgr. Zuzana Strychová, MŠ Liptovský Mikuláš; Iveta Vlčková, MŠ Kysucké Nové Mesto
10:00 – 10:15 h Prestávka
10:15 – 11:15 h Aplikácia poznatkov z globálneho vzdelávania v didakticky spracovanej aktivite
                       Mgr. Boris Hnila, ZŠ s MŠ Turčianske Teplice; Mgr. Marcela Hollá, Gymnázium Liptovský Mikuláš, RNDr. Katarína Laštíková, Gymnázium Žilina
11:15 – 11:45 h Globálne vzdelávanie – zodpovedná spotreba
                       Mgr. Klára Tóthová, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
11:45 – 12:15 h Prestávka
12:15 – 12:45 h Ukážky úloh a aktivít na podporu prírodovednej gramotnosti pre globálne vzdelávanie
                        PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
12:45 – 13:45 h Workshop
                        PaedDr. Mária Grolmusová, Mgr. Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina
13:45 – 14:00 h Záver

Začiatok podujatia: 
piatok, 9. marec 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 9. marec 2018 - 14:00