Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Učenie komunikácie u detí s poruchami autistického spektra

Ďalšie viac ako trojhodinové stretnutie z cyklu odborných seminárov zameraných na deti s autizmom pod názvom Učenie komunikácie u detí s poruchami autistického spektra prinieslo opäť niečo nové a nepoznané v bežnej výchovnej a edukačnej praxi. Seminár sa uskutočnil dňa 16. apríla 2019 v popoludňajších hodinách na regionálnom pracovisku MPC v Prešove. Téma Využitie ABA, jej princípov a metód pri výchove a vzdelávaní detí s poruchou autistického spektra zaujala 28 účastníkov z radov rodičov detí s poruchami autistického spektra, terapeutov, psychológov a učiteľov.

Learning with creativity: Let the game begin!

Nová učiteľská akadémia MOOC prichádza s ponukou online kurzu „Učenie s tvorivosťou: Hra sa môže začať!“ Kurz sa začína 29. apríla 2019 a je určený pre riaditeľov škôl, učiteľov a výchovných poradcov.

Hlavnou témou kurzu je hra. Hra je dlhodobo dôležitým nástrojom učenia.

Dňa 15. apríla 2019 sa uskutočnil v RP MPC na Ševčenkovej ulici 11 v Bratislave, odborno-metodický interaktívny seminár pre triednych učiteľov na druhom stupni ZŠ, výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, sociálnych pedagógov, vychovávateľov a odborných zamestnancov s názvom „Všetci to robia!“ Overený prístup k prevencii nežiaduceho a rizikového správania žiakov. 

Lektorkou bola PhDr. Ľubica Bizíková autorka a spoluautorka veľmi užitočných a podnetných publikácií (Ľubica Bizíková:  K prevencii v škole, Ľubica Bizíková a Ľubica Bagalová: Všetci to robia).

V Detašovanom pracovisku MPC v Nitre sa už tradične poskytol priestor na stretnutie pedagogických zamestnancov, ktorí mali možnosť získať informácie o realizácii výkonu I. alebo II. atestácie formou odborného semináru.

Odborný seminár realizovaný dňa 15. apríla 2019 sprostredkoval informácie pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie k 30.06.2019 na základe toho, že získali 60 kreditov. Podujatie sa  realizovalo v dvoch častiach.