Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Regionálne pracovisko MPC v Prešove a detašované pracovisko MPC v Košiciach organizujú dňa 5. decembra 2018 v priestoroch veľkej auly RP MPC, Tarasa Ševčenka 11, Prešov a dňa 6. decembra 2018 v priestoroch historickej auly rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice seminár s panelovou diskusiou Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska predovšetkým pre učiteľov dejepisu a občianskej náuky s možnou účasťou žiakov stredných škôl.

Dňa 09.11. 2018 sa konal vo veľkej aule RP MPC Prešov seminár s názvom Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu v školách a školských zariadeniach prostredníctvom stratégie service learning. Viac ako dve desiatky pedagogických zamestnancov Prešovského a Košického kraja sa oboznámili s princípmi realizácie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Súčasťou seminára boli aj konkrétne modely implementácie dobrovoľníctva v podmienkach základných a stredných škôl.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) prijalo 1 138 žiadostí o vykonanie atestácie k 30. 6. 2018. Po recenznom konaní sa 940 pedagogických a odborných zamestnancov zúčastní vykonania atestácií, čo predstavuje 90,5 % úspešnosť z celkového počtu prijatých žiadostí.

Proces konania atestácií sa začína 12. 11. 2018 a potrvá do 23. 11. 2018. Počas uvedeného obdobia bude v 84 atestačných komisiách v regionálnych a detašovaných pracoviskách MPC atestovať 940 pedagogických a odborných zamestnancov.

Proces atestácií pozostáva z obhajoby atestačnej práce a atestačnej skúšky.

Cieľom informačného seminára realizovaného dňa 8.11.2018 DP MPC v Nitre v spolupráci s SOŠ veterinárnou v Nitre bolo prezentovať učiteľom základných a stredných škôl možnosti efektívneho využívania elektronickej triednej knihy. Zúčastnení si v reálnej elektronickej triednej knihe pozreli jej fungovanie a následne prostredníctvom praktických aktivít si v modelovej triednej knihe vyskúšali kroky potrebné k jej zavedeniu, zápisu a kontrole zadaných údajov.