Blížiaci sa seminár Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska

Regionálne pracovisko MPC v Prešove a detašované pracovisko MPC v Košiciach organizujú dňa 5. decembra 2018 v priestoroch veľkej auly RP MPC, Tarasa Ševčenka 11, Prešov a dňa 6. decembra 2018 v priestoroch historickej auly rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice seminár s panelovou diskusiou Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska predovšetkým pre učiteľov dejepisu a občianskej náuky s možnou účasťou žiakov stredných škôl.

Seminár bude zameraný na tematické okruhy:

1. Existencia Slovákov v Rakúsko-Uhorsku pred prvou svetovou vojnou a koncepcie slovenskej politiky, ktoré mali zlepšiť postavenie  slovenského národa v rámci habsburskej monarchie.

2. Na začiatku vojny – vyhlásenie politickej pasivity  a presun ťažiska slovenskej politiky do zahraničia.  Hľadanie spojencov: „Ako a s kým riešiť slovenskú otázku po vojne?“ Formovanie českého a slovenského zahraničného odboja – T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš. Utváranie a pôsobenie zahraničného vojska – československých légií – v Rusku,  Francúzsku a Taliansku.

3. Aktivity domácej slovenskej politiky.  Situácia v regiónoch v roku 1918.  Martinská deklarácia a vznik Česko-Slovenska. Odborné témy zastrešia experti z Ústavu politických vied SAV, Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Filozofickej fakulty PU v Prešove, Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty UK v Bratislave i Východoslovenského múzea v Košiciach.

Okrem prednášok a panelovej diskusie bude súčasťou seminára aj výstava Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920).

Zúčastnení pedagógovia dostanú ako knižný dar zaujímavé a hodnotné publikácie z produkcie Ústavu politických vied SAV.

V prípade záujmu, prosím, stiahnite si priloženú pozvánku a návratku na konkrétny seminár, vyplňte ju a zašlite podľa uvedených pokynov.

Prílohy: