Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ (odborný seminár)

Detašované pracovisko MPC v Žiline zorganizovalo dňa 26. apríla 2019 odborný seminár pre riaditeľov i učiteľov základných a stredných škôl v Žilinskom kraji pod názvom Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ. Seminár bol realizovaný v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky - Sekciou kontroly, Odborom centrálny kontaktný útvar pre OLAF a Odborom prevencie korupcie.

Program seminára bol koncipovaný za účelom rozvíjania profesijných kompetencií učiteľov v oblasti boja a prevencie proti podvodom a korupcii v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ.

V úvode seminára oboznámila prítomných o stave finančného vzdelávania učiteľov z pohľadu DP MPC Žilina PaedDr. Monika Gregušová. Zároveň poukázala na nelichotivé zistenia, ktoré vyplynuli z monitorovania úrovne finančnej gramotnosti žiakov so zameraním na oblasť boja proti podvodom a boja proti korupcii na stredných školách v SR, realizovaných Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave v októbri 2018. Obsahom úvodnej časti seminára boli i vystúpenia prizvaných pracovníčok Úradu vlády Slovenskej republiky  – Ing. Tatiany Prievalskej Bartošovej a Ing. Ivice Zvarovej, ktoré priblížili učiteľom Protikorupčnú politiku SR na roky 2019-2023, ako aj nový zákon na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Hlavné prednášky boli realizované JUDr. Jánom Hrivnákom z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR a JUDr. Atillom Zajoncom, PhD. z Národnej kriminálnej agentúry Prezídia policajného zboru, ktorí tiež odpovedali v rámci diskusie na otázky prítomných k prednášaným témam.

Zrealizovaný odborný seminár mal pozitívny ohlas u účastníkov seminára, čo bolo znateľné nielen z ich slovných vyjadrení, ale tiež z ich písomných stanovísk vyjadrených v dotazníku spätnej väzby. Zúčastneným 23 učiteľom boli poskytnuté praktické informácie vrátane informačných letákov.