PaedDr. Zuzana Duchoňová

autor/garant

UID: 
PaedDr. Zuzana Duchoňová
Priezvisko: 
Duchoňová
Autori: 

Z. Duchoňová

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Zaradenie drámy do vyučovania anglického jazyka v základných a stredných školách.
Hlavným cieľom učebného zdroja je predstaviť drámu ako užitočnú alternatívnu vyučovaciu metódu a poskytnúť účastníkom vzdelávacieho programu rôzne tvorivé dramatické aktivity a techniky vo vyučovaní anglického jazyka na rôznych stupňoch škôl s cieľom rozvíjať, rozširovať a zlepšovať komunikatívne zručnosti žiakov.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Viacjazyčnosť vo vyučovaní v základných školách.
Hlavným cieľom učebného zdroja je pomôcť účastníkom vzdelávacieho programu získať  a rozvíjať vedomosti a zručnosti v oblasti viacjazyčných prístupov v rámci vyučovania cudzích jazykov v základných školách.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Nové prístupy k vyučovaniu anglického jazyka v základných a stredných školách.
Hlavným cieľom učebného zdroja je získať vedomosti a zručnosti v oblasti motivačných a inovatívnych prístupov a metód vo výučbe anglického jazyka.

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je aktualizovať a udržať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja špecifických jazykových kompetencií v anglickom jazyku a ich využívaní v edukačnom procese.

Účastníci budú mať príležitosť naučiť sa tvorivo a flexibilne plánovať vyučovaciu hodinu s minimálnymi alebo žiadnymi učebnými prostriedkami a používať vyučovacie metódy a techniky tak, aby zvyšovali celkovú komunikatívnu kompetenciu žiakov.

Rozšíriť a aktualizovať pomocou najmodernejšej online výučby profesijné kompetencie, ktoré umožnia učiteľom základných a stredných škôl tvorivo používať moderné metódy a techniky tak, aby harmonicky a v rovnováhe zvyšovali celkovú komunikatívnu kompetenciu ich žiakov.

Prehĺbiť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa základnej a strednej školy v oblasti využívania digitálnych technológií, integrovania virtuálnych zdrojov a sociálnych médií na rozvoj komunikácie žiakov v anglickom jazyku.

Účastníci budú mať možnosť vykskúšať si metódy a techniky, ktoré im umožnia
tvorivo a flexibilne začleňovať prvky zážitkovej pedagogicky do vyučovania anglického jazyka a používať vyučovacie metódy a techniky na rozvoj osobnosti, kooperácie, kreativity a posilnenie spontaneity žiakov.

Cieľom vzdelávacieho programu je získať kompetencie používať inovačné metódy a formy práce na vyučovacej hodine anglického jazyka s dôrazom na rozvoj komunikačných kompetencií v anglickom jazyku, využiť získané vedomosti a zručnosti vo vlastnom vyučovacom procese. Poznať a používať techniky a aktivity, ktoré rozvíjajú jazykové kompetencie žiakov, kritické myslenie a schopnosť vyjadriť svoj názor a vedieť aplikovať metódy a formy hodnotenia a sebahodnotenia na hodinách anglického jazyka

Rozvíjanie a prehlbovanie profesijných kompetencií učiteľov cudzích jazykov v oblasti implementácie

Rozvíjanie a prehlbovanie profesijných kompetencií učiteľov v oblasti učebnej motivácie žiakov implementáciou motivačných stratégií, autonómneho učenia a inovatívnych metód podporujúcich komunikáciu žiakov na hodinách anglického jazyka v základných a stredných školách.

Rozvíjať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka v oblasti využívania dramatických techník vo vyučovaní anglického jazyka na nácvik komunikácie vytváraním autentických komunikačných situácií.

Prehĺbiť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa základnej školy v aplikácii konštruktivistického prístupu vo vyučovaní anglického jazyka.