Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách anglického jazyka

Cieľom vzdelávacieho programu je získať kompetencie používať inovačné metódy a formy práce na vyučovacej hodine anglického jazyka s dôrazom na rozvoj komunikačných kompetencií v anglickom jazyku, využiť získané vedomosti a zručnosti vo vlastnom vyučovacom procese. Poznať a používať techniky a aktivity, ktoré rozvíjajú jazykové kompetencie žiakov, kritické myslenie a schopnosť vyjadriť svoj názor a vedieť aplikovať metódy a formy hodnotenia a sebahodnotenia na hodinách anglického jazyka

Číslo akreditácie: 
1334/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách AJ
Rozhodnutie o schválení: