náboženská výchova

Nové kurikulum

Lektor: 
ThDr. Tibor Reimer, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Mládež a religiozita

Lektor: 
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využitie médií v Cirkvi

Lektor: 
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Historicko-filozofická reflexia v diele Karola Wojtylu – Jána Pavla II.

Lektor: 
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Nové kurikulum

Lektor: 
ThDr. Tibor Reimer, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Mediálna výchova v praxi

Lektor: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Mária Onušková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Média a cirkev

Lektor: 
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Učebný zdroj Objavujeme Bibliu na hodinách tvorivej dramatiky 6 je venovaný téme stvorenia sveta. Okrem zaujímavého poňatia úloh pre žiakov sa tu nachádza aj množstvo obrazového materiálu, návod na výrobu jednoduchého tieňového divadla a realizácie scénok s biblickou tematikou.

Autori: 

Kužmová Anna, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre náboženskú výchovu. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov, ktoré sú zamerané na príbehy zo Starého zákona.

Pracovné listy obsahujú rôznorodé úlohy v rámci zakomponovania biblickej témy Ako sa dostaneme do neba? typu doplň, priraď, vymysli, vytvor, vyrieš, vystrihni pexeso, rozšifruj správu a pod. na hodinách tvorivej dramatiky. V závere je časť omaľovaniek.

Autorka vytvorila niekoľko pracovných listov na prácu s biblickou tematikou v rámci tvorivej dramatiky. Táto časť obsahuje úlohy na tému Aké je nebo? V závere sa nachádzajú ukážky vlastnej tvorby žiakov - biblia, ako si predstavujú nebo.

Biblický text o Mojžišovi, jeho návrate do Egypta i odchode do zasľúbenej zeme tvoria obsah učebného zdroja, ktorý je určený pre prácu žiakov na hodinách tvorivej dramatiky. Okrem jednotlivých úloh v pracovných listoch obsahuje aj farebnú ilustratívnu časť. V učebnom zdroji autorka uplatnila zreteľné medzipredmetové vzťahy.

Druhá časť učebného zdroja Objavujeme Bibliu na hodinách tvorivej dramatiky je určená téme narodenia Mojžiša, jeho úteku a odchodu z Egypta. Autorka okrem zaujímavých úloh pre prácu s biblickým textom zaradila do materiálu množstvo obrazových ilustrácií, praktické návody výroby niektorých produktov z danej doby.

Autorka vytvorila niekoľko častí zaujímavého učebného materiálu na uplatnenie biblických textov na hodinách tvorivej dramatiky. Prvá časť obsahuje námet o Jozefovi a jeho otroctve, množstvo rôznorodých úloh a zadaní na aktívnu prácu žiakov. Okrem bohatého obrazového materiálu k téme sa v učebnom zdroji nachádza aj text k príprave Vianočnej akadémie, príbehy o Dávidovi a Goliášovi a  Nájdi poklad.

Apologetika katolíckej viery

Lektor: 
doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Lapbook – interaktívna kniha

Lektor: 
Mgr. Zuzana Hovancová
Forma podujatia: 
prezenčne

Kniha proroka Jonáša

Lektor: 
doc. ThLic. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Načo /ne/ zabúdať v katechéze

Lektor: 
doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie tých skupinových aktivít, ktoré sú primárne orientované na formovanie kompetencie Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečení životných potrieb jednotlivca a rodiny. Uvedená kompetencia je v Národnom štandarde finančnej gramotnosti verzia 1.2 zadelená do úrovne 1, čo predstavuje žiakov/deti na vzdelávacom stupni ISCED 1. V metodickej inšpirácii prezentujeme niekoľko aktivít, ktoré sú vhodné na rozvíjanie finančnej gramotnosti detí v ŠKD s cieľom formovať najmä uvedenú kompetenciu. Opísané aktivity je možné s rovnakým cieľom aplikovať i priamo v edukačnom procese na primárnom stupni vzdelávania vo 4. ročníku.

Metodicko - odborný seminár pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy, s cieľom rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov a aktualizovať teoretické i praktické poznatky.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 13. december 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 13. december 2018 - 13:00

Učebný zdroj podáva stručný exkurz dejinami cirkevného školstva vo svete a u nás. Upriamuje pozornosť aj na právne aspekty fungovania cirkevných škôl. V najobsiahlejšej časti predstavuje učiteľom najdôležitejšie dokumenty o pôsobení katolíckych škôl, v ktorých sa nachádzajú informácie o filozofii katolíckych škôl, úlohách a poslaní, požiadavkách na pedagógov i vízie do budúcnosti. Posledná časť je venovaná krátkemu prierezu výchovných systémov rehoľných spoločenstiev uplatňovaných aj v cirkevnom školstve na Slovensku.

Autori: 

G. Herényivá, I. Martinčeková

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu prináša podrobné rozpracovanie problematiky sociálnej komunikácie a konkrétny návod ako komunikovať a aký spôsob správania sa uplatňovať k rôznym problémovým typom ľudí. V učebnom zdroji autorky skĺbili teoretické vedomosti s bohatými praktickými skúsenosťami vo výchovnej, poradenskej i prevenčnej činnosti.

Učebný zdroj je študijným materiálom pre účastníkov akreditovaného vzdelávacieho programu Sakrálne stavby na Slovensku a ich využitie vo vyučovaní, ktorí sa rozhodli implementovať poznatky o sakrálnych stavbách na Slovensku do edukačného procesu prvýkrát, ale aj pre učiteľov, ktorí prichádzajú na vzdelávanie s cieľom rozšíriť si profesijné kompetencie súvisiace s využitím témy v edukačnom procese.

Autori: 

J. Verbovská, A. Molčanová

Je dôležité, aby mladí ľudia – žiaci základných a stredných škôl – získali kvalitné a plnohodnotné informácie z oblasti partnerských a manželských vzťahov i z výchovy k rodičovstvu skôr, ako sa stretnú s konkrétnymi životnými, spoločenskými i partnerskými situáciami. Učebný zdroj prepája teoretický koncept s praktickými aktivitami, ktoré vhodným pedagogickým vedením ponúknu mladým sebaskúsenosť s cieľom zamyslenia sa a osobného rastu.

Cieľom učebného zdroja je poskytnúť podnety na zdokonaľovanie zručnosti v rozvíjaní morálneho vedomia žiakov v škole prostredníctvom riešenia morálnych dilem a ďalších inovačných edukačných stratégií a metód. Poskytuje len základné teoretické východiská, ktoré sú potrebné na vlastné tvorivé a primerané spracovanie. Zároveň obsahuje podnetné myšlienky na dôslednú osobnú i spoločenskú reflexiu, zamyslenie, premýšľanie, kritické posúdenie i hlbšie uvažovanie v širších súvislostiach v rôznych formách zážitkového participatívneho učenia sa.

Učebný zdroj vychádza z obsahu akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva/náboženskej výchovy. Jeho cieľom je priblížiť učiteľom náboženstva/náboženskej výchovy problematiku projektového vyučovania s možnosťou jeho implementácie do výučby náboženstva/náboženskej výchovy v školách. Poukazuje aj na problematiku tvorby skupinových a individuálnych edukačných projektov, ich prípravu, realizáciu a hodnotenie. Obsahuje aj návrhy edukačných projektov pre predmet náboženstvo/náboženská výchova.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho implementácia v edukačnom procese.
Hlavným cieľom učebného zdroja je podať pedagógom základné informácie o sv. Cyrilovi a Metodovi, ich misii a tradícii v koncentrovanejšej podobe.

Autori: 

D. Naďová

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Učenie a poslanie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v cirkevnej škole – učiteľ v evanjelickej škole.
Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytovať účastníkom vzdelávania teoretické východiská, z ktorých vychádzajú štátne a cirkevné školy.

Autori: 

D, Ďurajková,M. Nogová

Metodika tvorby didaktických testov v spoločenskovedných predmetoch je obsahom aktualizačného vzdelávacieho programu s názvom Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch, ktorý ponúka učiteľom možnosť aktualizovať profesijné zručnosti v oblasti evalvácie a objektívneho hodnotenia výkonov žiakov. V učebnom zdroji sa autorky pokúsili zhrnúť základné pojmy a kategórie teórie testovania v súvislosti s predmetmi vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty.

Autori: 

D. Belušková,Grešková

Učebný zdroj vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Duchovná scéna bude využiteľný predovšetkým na výučbu prierezových tém multikulturálnej výchovy, výchovy k mysleniu v európskych globálnych súvislostiach. Obsahom učebného zdroja je analýza vzťahu štátu a cirkví, prepojenia náboženských a politických systémov a ich vplyvu na vznik náboženských extrémistických hnutí v rôznych častiach sveta.