náboženská výchova

Učebný zdroj Kreativita učiteľa náboženskej výchovy vo vyučovacom procese od Mgr. Dany Naďovej je určený predovšetkým učiteľom náboženskej výchovy na základných i stredných školách.
Na jednej strane oboznamuje čitateľov so základnými pedagogickými pojmami a dokumentmi, na druhej strane sa zaoberá hodnotami človeka, stanovením si rebríčka hodnôt postavených nielen na materiálnych, ale aj na duchovných veciach.

Autori: 

Mgr. Ján Furman

Úvod 4
1 Štátny vzdelávací program 5
1.1 Kľúčové kompetencie 8
1.2 Ciele výchovy a vzdelávania 17
1.3 Profil absolventa 17
2 Výučba predmetu náboženstvo/náboženská výchova
na Slovensku 34
3 Predmet náboženstvo/náboženská výchova v školskom
vzdelávacom programe 38
3.1 Charakteristika predmetu 40
3.2 Všeobecný cieľ predmetu 41
3.3 Charakteristika obsahu učiva predmetu náboženstvo/
náboženská výchova 43
3.4 Tematické výchovno-vzdelávacie plány predmetu náboženstvo/
náboženská výchova 50

Vzdelávací program je zameraný na tvorbu úloh a realizáciu čitateľských stratégií na rozvoj čitateľskej gramotnos na základných a stredných školách

Program kontinuálneho vzdelávania rozvíja, udržiava a prehlbuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na
efektívnu implementáciu digitálnej gramotnosti do edukačného procesu na základných a stredných
školách a rozvíja zručnosti a vedomosti pri rozvoji digitálnej kompetencie a gramotnosti, ktoré podporujú
vyššiu úroveň uvažovania a analýz.

Vzdelávací program je zameraný na využitie edukačných médií v školskej praxi spoločenskovedných predmetov

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania získať nové poznatky z oblasti symbolov, symbolickej reči a praktické zručnosti pri tvorbe metodík vyučovacích hodín s aplikáciou uvedenej problematiky.

Zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných pri vytváraní osobnej a národnej identity prostredníctvom poznania hodnotovej orientácie, jej vytvárania v dejinných zápasoch z rôznych kultúrnych pohľadov.