dejepis

Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách SJL a DEJ

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách SJL a DEJ

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Mediálna výchova v praxi

Lektor: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Mária Onušková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Mgr. Jarmila Saxová

Le Romengeri historija I.ba

Autori: 

Mgr. Saxová Jarmila

Le Romengeri historija

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov a z pracovných listov s témami súvisiacimi so spoznávaním historických pamiatok mesta Prešov v základnej škole. Pracovné listy ponúkajú žiakom sprievodcu jeho históriou a životom predkov v minulosti. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky a vedomosti prostredníctvom pracovných listov v závere publikácie.

Autori: 

Krajňáková Slávka, Mgr

Autorka zamerala učebný zdroj na získavanie a upevňovanie poznatkov o období Veľkomoravskej ríše a jej špecifík. Po východiskových informáciách nasledujú rôznorodé úlohy v pracovných listoch, príbehy určené na prácu s textom, mapy, tabuľky na doplňovanie, obrázkový materiál. Žiaci majú možnosť prejaviť vlastnú kreativitu pri návrhoch niektorých predmetov denného nosenia v danej dobe.

Autori: 

Saxová Jarmila, Mgr.

Publikácia obsahuje ukážku z divadelného predstavenia, obrázky  výtvarného umenia, hudobného umenia, športu Rómov. Posledná kapitola je venovaná rómskym symbolom - hymna, vlajka. Spracované sú teoretické informácie, ktoré môže učiteľ využiť na vyučovaní .   

Autori: 

Saxová Jarmila, Mgr.

Publikácia obsahuje text na tému: Bývanie, Liečenie a hygiena, Rodinný a spoločenský život, Rómska kultúra. Spracované sú teoretické informácie, ktoré môže učiteľ využiť pri vzdelávaní žiakov staršieho školského veku. 

Autori: 

Krajňáková Slávka, Mgr

Publikácia netradičným spôsobom prezentuje a zároveň overuje prostredníctvo rôznorodých úloh vedomosti žiakov v oblasti základných pojmov histórie. Žiaci určujú a vysvetľujú pojmy historické pramene, archeológia, archív, storočie, letopočet, historická mapa, kartograf. Vytvárajú vlastnú historickú mapu, kladú historické otázky, dopĺňajú časovú os, hrajú sa na pracovníka múzea. Majú možnosť vyjadriť vlastné názory a postrehy.

Autori: 

Krajňáková Slávka, Mgr

Publikácia je súborom pútavých úloh určených pre žiakov, ktoré sú obsahovo zamerané na staroveký Rím. Úlohy sú koncipované na nižšie aj vyššie myšlienkové operácie.

Autori: 

Saxová Jarmila, Mgr.

Publikácia obsahuje text na tému: Dejiny Rómov v juhovýchodnej Európe a na Balkáne, Rómovia na Slovensku v rokoch 1919- 1945, Rómovia a II. svetová vojna, Postavenie Rómov na južnom Slovensku, Rómovia po roku 1945. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov staršieho školského veku. 

Autori: 

Saxová Jarmila, Mgr.

Publikácia obsahuje text na tému: Rómovia po roku 1989, Najznámejšie rómske remeslá, Obliekanie,  Strava. Spracované sú teoretické informácie skôr pre učiteľa, ktorý tieto informácie môže využiť na vyučovaní. 

Autori: 

Sikulová Dagmar, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné listov pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa na hodinách dejepisu na druhom stupni základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na použitie správnych pojmov, ktoré súvisia s tokom času a na prácu so školskými historickými prameňmi, ktoré približujú danú tematiku.

Autori: 

Sikulová Dagmar, Mgr.

Publikácia obsahuje teoretické informácie a obrázky zo života Milana Rastislava Štefánika. Súčasťou publikácie je aj  pracovný list (Cloze test) k tejto téme.  Vhodná je pre učiteľov, ktorí  vzdelávajú žiakov staršieho školského veku.

Autori: 

Rokosová Anna, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy, v ktorých sú spracované témy: Technické vynálezy, Prvá svetová vojna, Vznik Československa, Fašizmus a rozpad Československa, Druhá svetová vojna, Povojnové obdobie a súčasnosť. Vhodná je pre učiteľov dejepisu, ktorí vzdelávajú žiakov 8 a 9 ročníka základnej školy.

Autori: 

Ocilková Adriána, Mgr.

Publikácia obsahuje krátke informácie a k ním 10 pracovných listov, ktoré sú zamerané na pamiatky UNESCA:  Socha slobody v New Yorku,  Mayské pyramídy v Mexiku,  Machu Picchu v Peru, Eiffelova veža v Paríži, Chrám Svätého Štefana vo Viedn, Chrám Vasilija Blaženého v Moskve,  Pyramídy v Egypte , Veľký čínsky múr , Taj Mahal v Indii  a budovu opery v Sydney. Vhodná je pre učiteľov, ktorí učia predmety dejepis či geografia.

Autori: 

Saxová Jarmila, Mgr.

Publikácia obsahuje text na tému Dejiny Rómov v západnej a severnej Európe. Spracované sú teoretické informácie, ktoré môže učiteľ využiť na vyučovaní. 

Autori: 

Saxová Jarmila, Mgr.

 Publikácia obsahuje text na tému:  Fakty o Rómoch (Pojem Róm, Pôvod Rómov,  Počet Rómov na Slovensku); Dejiny Rómov  (Život Rómov pred príchodom do Európy,  Príchod Rómov do Európy,  Dejiny Rómov v západnej a severnej Európe, Dejiny Rómov v juhovýchodnej Európe a na Balkáne, Rómovia na Slovensku od ich príchodu po 19.storočie, Rómovia a osvietenské reformy,  Rómovia na Slovensku v rokoch 1919-1945, Rómovia a II.

Autori: 

Mašlárová Lívia, Mgr.

Publikácia ponúka spracované texty na témy:  Pôvod a pravlasť Rómov, Putovanie Rómov po Európe, Zmena spôsobu života Rómov – usadzovanie, Nacisti a Rómovia – 2. svetová vojna, Život Rómov po roku 1945,  Rómovia po roku 1989, Rómske symboly, Zaujímavosti zo života Rómov,  Remeslá – profesie ( Rodina, Rómska svadba, Pohreb, Kuchyňa) v závere je Test – Čo si sa naučil?.

Publikácia obsahuje pracovné listy z prierezovej témy Regionálne výchova  a tradičná ľudová kultúra. Pracovné listy sú zamerané na tematický celok Môj rodný kraj, pričom spracované sú Košice. Samotná činnosť v pracovných listoch je rozdelená do dvoch rovín – teoretickej a praktickej. V teoretickej rovine sa žiakom predkladajú fakty, obrazový materiál, zvukové záznamy. V praktickej rovine žiaci navštevujú konkrétne miesta, porovnávajú skutočnosť s teoretickými vedomosťami.

"Dôsledky finančnej (ne) gramotnosti"

Lektor: 
Julian Gerhart
Michal Němec
Slavomír Štastný
Štefan Máj
Roman Fusek
Forma podujatia: 
prezenčne

Exkurzia je určená žiakom základnej školy v rámci vyučovacích predmetov vlastiveda, občianska náuka, dejepis a prierezovej témy regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.

Rok 2019 vyhlásila vláda SR za Rok M. R. Štefánika.

M. R. Štefánik – vedec, politik, diplomat... – oboznámenie sa s touto osobnosťou aj formou exkurzie.

Štatistickú gramotnosť je možné vnímať ako schopnosť narábať so štatistickými informáciami, ktoré sú prezentované rôznou formou  (texty, grafy, tabuľky, schémy, obrázky) a schopnosť ich interpretovať a kriticky zhodnotiť. Význam štatistickej gramotnosti v dynamicky sa rozvíjajúcej a neustále sa meniacej spoločnosti narastá. Schopnosť rozumieť štatistickým informáciám pomáha pri riešení každodenných problémov, chápaní trendov, javov a situácií, ktoré sú významné nie len pre celú spoločnosť ale aj pre jednotlivca - vývoj ekonomiky, kriminality, nehodovosti, populačný rast, rozšírenie chorôb, trendy v zamestnanosti, hry, aj hazardné, alebo lotérie a pod.). Rozvoju štatistickej gramotnosti je teda potrebné venovať dostatočnú pozornosť nie len na hodinách matematiky ale aj na hodinách iných všeobecno-vzdelávacích predmetov, napr.: dejepis, biológia, geografia, chémia.

Začiatok podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 12:30

Učebný zdroj k akreditovanému programu je určený prioritne pre účastníkov vzdelávacieho programu, ktorí si chcú aktualizovať profesijné kompetencie v rôznych aprobáciách o zručnosť implementácie čitateľskej gramotnosti pri práci s písomnými prameňmi do edukačného procesu. Obsah učebného zdroja tvoria nielen teoretické poznatky, ale aj množstvo praktických námetov, ktoré môžu učitelia využiť vo svojej pedagogickej práci.

Učebný zdroj je študijným materiálom pre účastníkov akreditovaného vzdelávacieho programu Sakrálne stavby na Slovensku a ich využitie vo vyučovaní, ktorí sa rozhodli implementovať poznatky o sakrálnych stavbách na Slovensku do edukačného procesu prvýkrát, ale aj pre učiteľov, ktorí prichádzajú na vzdelávanie s cieľom rozšíriť si profesijné kompetencie súvisiace s využitím témy v edukačnom procese.

Autori: 

S. Fecsó, J. Homzová

Nový školský zákon dáva priestor na začlenenie ľudových remesiel do výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom voliteľných predmetov. Začlenením ľudových remesiel do edukačného procesu sa žiakom priblížia materiály a technológie remesiel nielen teoreticky, ale predovšetkým prakticky. Prispeje sa tak k rozvoju manuálnych zručností, kreatívneho myslenia, špecifických zručností žiakov a v neposlednom rade k zachovaniu kultúrneho dedičstva.