špecializačné

Dĺžka oprávnenosti: 
18

Vzdelávací program reflektuje požiadavky a očakávania na úroveň kompetencií vedúcich poradných orgánov riaditeľa školy, ktoré odznievajú v priebehu funkčného a funkčného inovačného vzdelávania. Rešpektuje rôznorodosť práce predmetových komisií rôznych škôl, ako poradných orgánov ich riaditeľov.

Špecializačné vzdelávanie je určené pre učiteľov, ktorí pracujú na pozícii koordinátora výchovy k manželstvu alebo rodičovstvu alebo sa na takúto pozíciu pripravujú. Je venovaný odborným kompetenciám v oblasti výchovy k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov a zároveň ich implementácii do edukačného procesu v podmienkach konkrétnej školy.

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania odborné kompetencie na vykonávanie špecializovanej činnosti vedúceho predmetovej komisie na základných umeleckých školách a podieľať sa na plnení dlhodobých a krátkodobých cieľov školy.

Získať odborné kompetencie na vykonávanie špecializovanej činnosti výchovného poradcu na základných a stredných školách a implementovať úlohy Rady EK a Stratégie celoživotného poradenstva v SR do praxe.

Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovanej činnosti - koordinátora prevencie.

Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovanej činnosti výchovného poradcu a kariérového poradcu pre plnenie úloh v oblasti kariérovej výchovy a poradenstva v školách.

Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovaných činností kariérového poradcu a zvýšiť úroveň prípravy mládeţe na voľbu povolania a pracovného uplatnenia na trhu práce.

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania poznatky a skúsenosti potrebné na výkon špecializovanej činnosti kariérového poradcu.