Koordinátor prevencie závislostí a sociálno-patologických javov

Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovanej činnosti - koordinátora prevencie.

Číslo akreditácie: 
1061/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Koordinátor prevencie závislostí a soc.-patologických javov
Rozhodnutie o schválení: