Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Na odbornom seminári na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý pripravilo MPC v Trenčíne  v spolupráci s univerzitou a pracoviskom MPC v Žiline, sa vedúci zamestnanci, výchovní poradcovia a učitelia stredných škôl Trenčianskeho a Žilinského kraja zaoberali otázkami rozvoja ľudských zdrojov v súvislosti so zmenami, ktoré prinesie štvrtá priemyselná revolúcia.

V hlavnej prednáške na tému Očakávané zmeny štruktúry profesií a zručností v kontexte konceptu Priemysel 4.0 Ing. Tatiana Masárová, PhD. poukázala na predpokladané zmeny štruktúry profesií a nemalé nároky na pracovné sily, na ich odbornosť a kvalifikáciu.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) zapojené do medzinárodného projektu Vzdorujeme extrémizmu v rámci programu Erasmus+ pripravuje ďalšie pracovné stretnutie partnerov z Nemecka a Walesu.

V termíne 18. – 20. 2. 2019 sa v Bratislave stretnú pracovné skupiny zložené z projektových manažérov a učiteľov, ktorí na vyučovacích hodinách overujú metodický materiál rešpektujúci národné kurikulá a špecifiká participujúcich krajín. Vyučovacie hodiny Sloboda prejavu, Atribúty dobrého občana, Stereotypy, Rozdiely v názoroch, Pozitívny extrémizmus, Negatívny extrémizmus sú tematicky zamerané na problematiku prevencie, extrémnych postojov a predsudkov.

Dňa 7. februára 2019 sa konala v priestoroch hlavnej auly Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského  verejná prednáška prof. Tonyho Bootha (Pedagogická fakulta, Univerzita Cambridge) a Marka Penfolda (Babington Academy , Leicester, Anglicko) , ktorej sa zúčastnila generálna riaditeľka MPC spolu s projektovým tímom NP ŠOV.

Tony Booth  je autor publikácie Index inklúzie: príručka pre rozvoj školy vedenej inkluzívnymi hodnotami  a Mark Penfold je odborník na integráciu rómskych detí z Babington Academy, Leicester.

Aké sú pre učiteľov najefektívnejšie on-line formy pre ich profesionálny rozvoj a ako ich môžeme úspešne posúdiť, rozpoznať a certifikovať? Ako môžeme podporiť školy pri rozvoji digitálnych kompetencií žiakov, umožniť im skvalitniť výučbu informatiky a programovania? Toto sú len niektoré z otázok, o ktorých diskutovalo viac ako 300 účastníkov konferencie EMINENT 2018, ktorá sa konala v Lisabone pod záštitou nadácie Calouste Gulbenkian Foundation v dňoch 13. a 14. decembra 2018.  

Počas slávnostného otvorenia konferencie João Costa, portugalský štátny tajomník pre vzdelávanie, zdôraznil dôležitosť vytvoriť podmienky na vysokokvalitné vzdelávanie každému študentovi...