Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


DP MPC Košice v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach realizovali workshop pre učiteľov výtvarných predmetov s názvom Mark Ther – súčasné umenie. Workshop bol zameraný na možnosti interpretácie výtvarných diel súčasného výtvarného umenia. Workshop sa konal v priestoroch aktuálnej výstavy výtvarného umelca Marka Thera s názvom Jesus Maria, horí.  Workshopu sa zúčastnili učitelia základných škôl, stredných škôl a základných umeleckých škôl. Súčasťou workshopu bola aj komentovaná prehliadka, kde účastníci mali možnosť bližšie sa zoznámiť svetom Marka Thera a cez jeho tvorbu s vyjadrovacími prostriedkami súčasného výtvarného umenia.

Celoslovenská súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč určená deťom z materských škôl sa teší veľkej pozornosti učiteliek, rodičov i širokej verejnosti. Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie jednotlivcov a skupín aktuálneho 13. ročníka súťaže sa uskutočnilo 18. 6. 2019. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizovaním a zabezpečovaním súťaže je poverené Metodicko-pedagogické centrum a záštitu nad podujatím má primátor mesta Banská Bystrica.

Predstavujeme Vám témy medzinárodnej konferencie Európsky učiteľ 21. storočia a analytikov OECD, ktorí ich budú prezentovať

Posledný zo série troch multiplikačných odborných seminárov s workshopom Nepodliehajme stereotypom projektu Erasmus + Challenging Extremism Vzdorujeme extrémizmu  sme zrealizovali 17.6.2019 v DP MPC v Komárne. Cieľovou oslovenou skupinou pedagógov boli učitelia 4. ročníka a 5. ročníka základnej školy.

V príjemnej priateľskej atmosfére sme spoločne analyzovali  efektívne  overené vyučovacie materiály, ...