Mgr. Andrea Makišová

autor/garant

UID: 
Mgr. Andrea Makišová
Priezvisko: 
Makišová
Autori: 

Mgr. Andrea Makišová

Výtvarné techniky a ich uplatnenie v rozvoji tvorivosti v edukačnom procese

Autori: 

A. Makišová

Učebný zdroj Dramatická výchova v školách od Mgr. Andrey Makišovej je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného programu s rovnakým názvom.
V učebnom zdroji sa autorka zameriava predovšetkým na objasnenie cieľov, úloh, foriem a metód dramatickej výchovy a na jej vzájomné a kooperujúce vzťahy s etickou, estetickou a umeleckou výchovou.

Autori: 

Mgr. Andrea Makišová

Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytnúť účastníkom vzdelávacieho programu Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní dostatok relevantných informácií a údajov, ktoré im uľahčia realizáciu výučby v prierezovej téme regionálna výchova. Cieľom predmetu regionálna výchova je pestovať a rozvíjať vzťah a úctu k človeku, obci, mestu, vlasti a výchove k národnému povedomiu, ale aj spolunáležitosti, čo je súčasť výchovného procesu.

Autori: 

Mgr. Andrea Makišová

V učebnom zdroji k akreditovanému programu Regionálna výchova, sme sa zamerali na formy a metódy vyučovania, obsahovo a vecne s dôrazom na región, na jeho významné osobnosti, ľudové zvyky a tradície, kultúrno-historické pamiatky, ale aj na školu, ktorá predstavuje nezastupiteľné miesto pri oživovaní a zachovávaní tradícií.

Vzdelávací program poskytne informácie pre implemntáciu dramatickej výchovy do edukačného procesu a rozšíri zručnosti v oblasti kultúrnej identity tvorivosti a tvorivého myslenia.

Vzdelávací program poskytne pedagogickým zamestnancom poznatky o kresbe, maľbe a o zachytení perspektívy, priestoru a farebného stvárnenia krajiny.

Vzdelávací program poskytne učiteľom základných škôl teoretické informácie potrebné pre implementáciu pohybových hier do edukačného procesu v telesnej a športovej výchove.

Vzdelávací program poskytne teoretické a praktické poznatky potrebné pre implemtáciu techniky lezenia na skalách a umelých stenách v edukačnom procese.

Vzdelávací program poskytne teoretické a praktické poznatky a zručnosti potrebné pre implementáciu tanečnej prípravy do edukačného procesu v telesnej a hudobnej výchove