Judita Henešová

autor/garant

UID: 
Judita Henešová
Priezvisko: 
Henešová

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Využívanie relaxačných, dychových, telesných a koncentračných cvičení v edukačnom procese a v mimoškolských aktivitách žiakov.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov o zručnosť plánovať a realizovať relaxačné, dychové, telesné a koncentračné cvičenia v edukačnom procese a v mimoškolských aktivitách žiakov.

Študijný materiál je určený poslucháčom akreditovaného vzdelávacieho programu Rozvoj koordinačných schopností žiakov v primárnom vzdelávaní. Cieľovú skupinu tvorí učiteľ, vychovávateľ a pedagogický asistent v primárnom vzdelávaní.

Učebný zdroj je určený účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia pre primárne vzdelávanie.

Autori: 

J. Henešová, P. Jablonský

Študijný materiál je určený účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia pre intaktných žiakov a žiakov so zdravotnými poruchami a oslabeniami. Obsahuje teoretické poznatky z platnej legislatívy pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, z anatómie a fyziológie, regenerácie síl a pohybových programov.

Vzdelávací program je zameraný na oblasť diagnostikovania, plánovania a realizácie pohybového programu zameraného na zmenu úrovne koordinačných schopností žiakov. Vzhľadom na klesajúcu úroveň koordinačných schopností školopovinných žiakov je program orientovaný na modifikáciu súborov cvičení a návrh vlastných pohybových programov pre vybrané skupiny žiakov.

Špecializačné vzdelávanie je určené pre učiteľov, ktorí pracujú na pozícii koordinátora výchovy k manželstvu alebo rodičovstvu alebo sa na takúto pozíciu pripravujú. Je venovaný odborným kompetenciám v oblasti výchovy k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov a zároveň ich implementácii do edukačného procesu v podmienkach konkrétnej školy.

Rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov o zručnosť vedieť plánovať a realizovať relaxačné, dychové, telesné a koncentračné cvičenia v edukačnom procese a v mimoškolských aktivitách žiakov.

Teoretická časť sa venuje aktuálnym pedagogickým dokumentom, základom anatómie, charakteristike regeneračným cvičeniam, zásadám diagnostikovania svalovej nerovnováhy, skladbám a zostavám cvičebných tvarov. Praktická časť umožní účastníkovi naučiť sa prostredníctvom konkrétneho súboru testov zistiť oslabenia jednotlivých svalových partií žiaka a pomocou súboru cvičení, zostáv a pohybových programov eliminovať zistené odchýlky. Prínosom stretnutí je zážitkové učenie.

Program obsahuje teoretické vstupy z oblasti aktuálnej pedagogickej legislatívy, zo základov anatómie. Nosnú časť tvoría témy, ako je charakteristika regeneračných cvičení, pohybové programy a zostavy na elimináciu svalovej nerovnováhy. Počas jednotlivých stretnutí je prezentovaný súbor cvičení na testovanie, pohybové programy a zostavy. Prínosom programu je zážitkové učenie.