špeciálna pedagogika

Fórum - Matematika a finančná gramotnosť pre deti a žiakov vzdelávaných vo variante A a B

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Školské prostredie - sociálna a emocionálna gramotnosť

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Školské prostredie - sociálna a emocionálna gramotnosť

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Škola a školské zariadenie majú zaistiť každému dieťaťu/žiakovi možnosti plného rozvoja jeho potenciálu, podporovať jeho všestranný rozvoj, umožniť každému dieťaťu/žiakovi, aby robilo pokroky smerom k dosiahnutiu cieľov. V každej škole alebo školskom zariadení sa pedagogickí zamestnanci stretávajú s rôznymi odborno-metodickými problémami v praxi, ktorých zistenie a riešenie je podstatnou  súčasťou zlepšenia výchovnovzdelávacieho procesu.

Súčasťou gramotnosti je kompetencia, ktorá je zároveň plánom, ako naplniť sebarealizáciu človeka v bežnom živote. Rozvoj kľúčových kompetencií sa stal bežnou súčasťou školských vzdelávacích programov. Zákon č. 245/2008 Z. z. § 2) písm.

Súčasná doba prináša mnoho informácií o potrebe integrácie žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) do bežných škôl. Od kvalitnej integrácie je len
krôčik k vytvoreniu inkluzívneho prostredia, ktoré by malo byť cieľom výchovnovzdelávacieho
procesu, ale aj bežného života v spoločnosti. Pedagogickí zamestnanci k téme
integrácie a inklúzie zaujímajú rôzne postoje. Za základné problémy považujú slabú
informovanosť a neprepojenosť teórie s praxou. Je však veľmi dôležité uvedomiť si, že tvorba

Autori: 

Tóthová Adriána Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov v špeciálnej základnej škole. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie.

Autori: 

Veselá Mária, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov v špeciálnej základnej škole. Autorka primerane žiakom prezentuje aktívne úlohy, zamerané na rozvíjanie tvorivého myslenia, kritického myslenia a hlavne na podporu environmentálnej výchovy. Cieľom pracovných listov je precvičenie učiva o stromoch hravou formou, upevnenie zručnosti poznávať stromy z najbližšieho okolia podľa charakteristických znakov ako sú listy a plody.

Cieľom podujatia je prezentácia využívania pokročilých postupov a technológií virtuálnej reality ako mimoriadne progresívnych technológií v kontexte HCI (Human Computer Interaction) na lepšie, ľahšie, rýchlejšie pochopenie a zatraktívnenie výučby detí s postihnutím v tých smeroch, ktoré sa vyznačujú ťažšie zvládnuteľnými konceptmi. Počas seminára bude predstavený koncept experimentálneho pracoviska pre praktické overovanie týchto technológií s premietnutím ich výsledkov do špeciálnej pedagogickej praxe práve na uvedenej spojenej škole. Ďalej budú prezentované niektoré podporné programové a prezentačné prostriedky v tejto oblasti. Osobitná pozornosť bude venovaná najmä prepojeniu uvedených technológií s výučbovým procesom u detí a žiakov s viacnásobným postihnutím. Je predpoklad, že sa pri využívaní prezentovaných prostriedkov dosiahne lepšie, ľahšie a rýchlejšie pochopenie bázických komunikačných metód deťmi a žiakmi s postihnutím, zvýšenie schopnosti ich správneho praktického použitia a začlenenia sa do modernej informačnej spoločnosti.

Odborní lektori: Doc. Ing. Branislav Sobota, PhD - autor projektu a PedDr. Mgr. Darina Petriková, PhD - autorka metódy piktogramov

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 10. október 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 10. október 2019 - 16:30

Odborný seminár sa zaoberá problematikou ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, rieši otázky začleňovania tejto komunity do širšej spoločnosti a s tým súvisiace možnosti pracovnej a spoločenskej inklúzie. Odborníčka na špeciálnu pedagogiku poukáže na problematiku integrácie zdravotne postihnutých do spoločnosti z rôznych uhlov pohľadu.   Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa zaoberajú problematikou začleňovania detí a žiakov  so zdravotným postihnutím.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 6. jún 2019 - 8:45
Koniec podujatia: 
štvrtok, 6. jún 2019 - 13:00

Cieľom odborného seminára je poukázať na význam rozvoja  jednotlivých typov gramotností, ako dôležitej súčasti kvalitného vzdelania na Slovensku. Seminár reaguje na  výsledky medzinárodných meraní  PISA, v ktorých naši žiaci v rámci krajín OECD  opakovane  nedosahujú očakávané výsledky. Pozornosť venuje i problematike inklúzie v danej oblasti.    Pedagogickí zamestnanci škôl  budú prezentovať osvedčené pedagogické skúsenosti  s rozvojom gramotností vo vyučovacom procese. Odborný seminár nadväzuje na Deň gramotnosti a vytvára priestor aj na výmenu skúseností účastníkov s uvedenou problematikou.

Začiatok podujatia: 
piatok, 24. máj 2019 - 8:45
Koniec podujatia: 
piatok, 24. máj 2019 - 13:15

Seminár je určený pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a  majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie k 30. 06. 2019 na základe toho, že budú spĺňať podmienku 60 platných kreditov. Účastníci seminára sa oboznámia s podmienkami na podanie žiadosti o vykonanie atestácie, s  požiadavkami na  vypracovanie atestačnej práce a  na vykonanie atestácie.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 20. máj 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 20. máj 2019 - 15:00

Pri práci s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je veľmi dôležité si pamätať, že každý človek potrebuje vo svojom živote dodržiavať určitý systém a mať určitú mieru predvídateľnosti. Nájsť systém učenia sa jednotlivých  žiakov je náročnou úlohou učiteľa. Práve žiaci so ŠVVP majú problémy s výberom vhodnej metódy a spôsobov učenia sa. Jednou z možností, ako si dieťa so ŠVVP dokáže zaznamenať informácie a následne ich pretransformovať do využiteľných súvislostí, je grafická podpora a vizualizácia.

Odborný seminár sa zaoberá problematikou ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, rieši otázky začleňovania tejto komunity do širšej spoločnosti a s tým súvisiace možnosti pracovnej a spoločenskej inklúzie. Odborníčka na špeciálnu pedagogiku poukáže na problematiku integrácie zdravotne postihnutých do spoločnosti z rôznych uhlov pohľadu.   Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa zaoberajú problematikou začleňovania detí a žiakov  so zdravotným postihnutím.

Začiatok podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 13:00

Publikácia je zameraná na aplikáciu informačno-komunikačných technológiu vo výchovnom procese v školských výchovných zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach. Ponúka príklady aktivít s využitím IKT, ktoré môžu pedagógovia a vychovávatelia využívať v rámci prípravy na vyučovanie a v rámci aktivít realizovaných s deťmi a žiakmi vo voľnom čase.

Učebný zdroj obsahuje základné pojmy a charakteristiky týkajúce sa detí a žiakov so sluchovým postihnutím, možnosti ich vzdelávania, ako aj problémy pri ich vzdelávaní. Prináša aj poznatky a názory nepočujúceho pedagóga na doterajší spôsob vzdelávania detí a žiakov so sluchovým postihnutím, na možnosti ich rozvoja. Praktickú časť tvorí súbor hier pre deti a žiakov z intaktnej populácie, v ktorých si môžu vyskúšať, aké náročné je dorozumievať sa a vyjadrovať sa bez používania verbálnej komunikácie.

Cieľom učebného zdroja k vzdelávaciemu programu Špecifiká edukácie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je pomôcť aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti stratégií a metód rozvíjania vedomostí, spôsobilostí a zručností žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Publikácia pozostáva z dvoch základných kapitol.

Autori: 

M. Mikuška, O. Nestorová, J. Verešová

Cieľom učebného zdroja je oboznámiť vychovávateľov so základmi práva a právnych noriem, ktoré im môžu byť v ich práci prospešné. Okrem teoretickej časti obsahuje aj opis modelových situácií, s ktorými sa vychovávateľ môže vo svojej praxi stretnúť a ktoré súvisia s uplatnením práva. V jednotlivých modelových situáciách autori ponúkajú aj návody na využitie podpornej dokumentácie vhodnej na riešenie vzniknutých problémov v pedagogickej praxi.

Učebný zdroj zachytáva možnosti vizualizácie v procese učenia u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Obsahuje informácie nielen z hľadiska skúmania grafickej podpory a následnej implementácie vizuomotorických máp do procesu učenia v predmete Prírodoveda pre 4. ročník základných škôl v skupine detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj témy súvisiace s touto problematikou.

Autori: 

G. Herényivá, I. Martinčeková

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu prináša podrobné rozpracovanie problematiky sociálnej komunikácie a konkrétny návod ako komunikovať a aký spôsob správania sa uplatňovať k rôznym problémovým typom ľudí. V učebnom zdroji autorky skĺbili teoretické vedomosti s bohatými praktickými skúsenosťami vo výchovnej, poradenskej i prevenčnej činnosti.

Učebný zdroj pre účastníkov vzdelávacieho programu Dramatoterapia v edukácii žiakov so špeciálnymi potrebami prináša všeobecné poznatky z oblasti cieľov edukácie žiakov so špeciálnymi potrebami, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Okrem legislatívnych a teoretických východísk problematiky dramatoterapie obsahuje aj prakticky zameranú kapitolu na aktivity, cvičenia, hry, prístupy a podnety z oblasti tvorivej dramatiky s prvkami dramatoterapie pre prácu pedagóga. Nie sú to hotové návody, ale stimuly a inšpirácie pre pedagógov.

Učebný zdroj sa venuje problematike poskytovania poradenského procesu rodinám detí v priestoroch poradne výchovného zariadenia poradenstva a prevencie. Je určený odborným zamestnancom s cieľom podporiť ich v rozvíjaní kompetencií v oblasti poradenstva určeného klientom z dysfunkčnej rodiny.

Autori: 

D. Belušková Šedibová

Učebný zdroj, ktorý bol vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi je určený predovšetkým učiteľom, špeciálnym pedagógom, vychovávateľom a asistentom učiteľov, ktorí pracujú s deťmi s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Učitelia ho môžu využiť ako teoretický manuál poskytujúci okrem základných pojmov a špecifických vývinových období autistu aj východiská pre pedagogickú prax.

Cieľom učebného zdroja Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je poskytnúť čitateľovi základné informácie o tom, čo je kritické myslenie, akým spôsobom môžeme pre proces kritického myslenia vytvoriť podmienky v edukácii, ako môžeme hodnotiť, klásť otázky a vzájomne kooperovať.

Učebný zdroj vytvorený k akreditovanému programu sa zameriava sa na prípravu, tvorbu a vyhodnotenie IVVP pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Cieľom učebného zdroja je poskytnúť teoretické vedomosti a praktické návody na spracovanie IVVP, aj keď vždy treba zohľadniť ŠVVP konkrétneho žiaka.