Návrhy aktivít zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím

Súčasťou gramotnosti je kompetencia, ktorá je zároveň plánom, ako naplniť sebarealizáciu človeka v bežnom živote. Rozvoj kľúčových kompetencií sa stal bežnou súčasťou školských vzdelávacích programov. Zákon č. 245/2008 Z. z. § 2) písm. t) v časti definovania pojmov uvádza: „Kompetenciou sa rozumie preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu a iné spôsobilosti na predvedenie a vykonávanie funkcií podľa daných štandardov v práci, pri štúdiu, v osobnom a odbornom rozvoji jedinca a pri jeho aktívnom zapojení sa do spoločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom a mimopracovnom živote a pre jeho ďalšie vzdelávanie.“

Autori: 
Mária Pirkovská, Teťana Ustohalová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1453-5
Rok vydania: 
2020
Rozsah: 
42s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon uz_pirkovska_ustohalova.pdf1,09 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Ing. Mária Hitríková
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: