Dokumenty - Všeobecné informácie

Plán obnovy a odolnosti SR
Všeobecné informácie -> Európska únia
Medzinárodný deň rómskeho jazyka
Všeobecné informácie -> Vláda SR
STRATÉGIA ROVNOSTI, INKLÚZIE A PARTICIPÁCIE RÓMOV DO ROKU 2030
Všeobecné informácie -> Vláda SR
Správa o činnosti ROCEPO od 1.1 2020 do 30.6. 2020
Všeobecné informácie -> Monitoring

Správa o činnosti ROCEPO za 1. polrok 2020

Správa o činnosti ROCEPO od 1.1 2020 do 30.6. 2020
Všeobecné informácie -> Monitoring

Správa o činnosti ROCEPO za 1. polrok 2020

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít
Všeobecné informácie -> Projekty
Zvýšenie štandardov vyučovania a učenia sa jazykov v školách s menšinovým vyučovacím jazykom a zriadenie Vzdelávacieho, informačného, dokumentačného, poradenského a konzultačného centra pre Rómov
Všeobecné informácie -> Projekty

VÝSTUPNÉ MATERIÁLY:
Podpredseda vlády Slovenskej republiky Pál Csáky
Sekcia ľudských práv a menšín Úradu vlády SR
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
FÁS International Consulting Ltd., ÍRSKO

Chudoba Rómov a sociálna starostlivost o nich v Slovenskej republike
Všeobecné informácie -> Mimovládne organizácie

Na vypracovaní tejto spolocnej správy sa podielali:
Svetová banka – Nadácia S.P.A.C.E. – INEKO - Inštitút pre otvorenú spoločnosť

Prehľad rozvojovej politiky SR (November 2002)
Všeobecné informácie -> Mimovládne organizácie

Útvar pre zmierňovanie chudoby a ekonomické riadenie
Európsky a stredoázijský región
Dokument Svetovej banky – NEOFICIÁLNY PREKLAD!