Publikácie

Zobrazujem 31 - 40 z 1681
Vyberte oblasť, ktorá Vás zaujíma
Stačí napísať priezvisko autora
Napíšte aspoň časť názvu, jedno slovo alebo len časť slova, ktoré je v názve.
Napíšte aspoň časť ISBN

Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch - PDF

PaedDr. Marcela PjatkováAktuálny vývoj spoločnosti, vedy a techniky si vyžaduje, aby aj učitelia prírodovedných predmetov postupne menili klasické formy, metódy a prístupy k edukačnému procesu za nové, inovačné. Medzi vhodné typy vzdelávania patrí aj projektové vyučovanie, ktoré umožňuje žiakom objavovať nové, zaujímavé spojitosti prírodovedných predmetov s praktickým životom a vedie ich k samostatnému, aktívnemu prístupu k učeniu.


Akčný výskum ako nástroj autoevalvácie školy - PDF

RNDr. Mária Rychnavská, PhD.Učebný zdroj Akčný výskum ako nástroj autoevalvácie školy spracovaný k akreditovanému vzdelávaciemu programu Rozvoj kompetencií vedúceho pedagogického zamestnanca v oblasti riadenia zmeny školy prostredníctvom akčného výskumu je určený vedúcim  pedagogickým zamestnancom (VPZ), ktorí na základe výsledkov SWOT analýzy hľadajú riešenia na riadenie zmien vybranej oblasti procesu výchovy a vzdelávania. Cieľom učebného zdroja je načrtnúť väzbu medzi autoevalváciou školy a akčným výskumom, charakterizovať akčný výskum z hľadiska metodológie výskumu a na konkrétnej ukážke uplatniť 8-krokový model akčného výskumu
v riadiacej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca. Študijný materiál tvoria tri kapitoly, ktoré obsahovo korešpondujú s dištančnými výstupmi akreditovaného funkčného aktualizačného vzdelávacieho programu. V prvej kapitole sa venujeme problematike autoevalvácie školy. V druhej kapitole opisujeme problematiku akčného skúmania procesov na úrovni školy a triedy vo väzbe na proces autoevalvácie a tretia kapitola obsahuje ukážku uplatnenia akčného výskumu na úrovni školy na preukázanie zmien v edukačnom procese (zmien práce učiteľa).
Vedúci pedagogický zamestnanec bude prostredníctvom akčného výskumu uskutočňovať reflektovanú inováciu svojej riadiacej činnosti. Po absolvovaní vzdelávacieho programu bude vedieť:
-- monitorovať a analyzovať súčasný stav práce učiteľa,
-- realizovať akčný výskum na úrovni školy,
-- navrhovať ďalšie riešenia na riadenie zmeny po uplatnení akčného výskumu
a tak cyklicky skvalitňovať procesy na úrovni školy.


Úvod do podnikateľského vzdelávania - PDF

Miroslava jakubekováImplementácia podnikania do vzdelávacieho systému smeruje k podpore podnikania ako dôležitej súčasti ekonomiky štátu. To, že sa aj mladšia generácia učí základné princípy podnikania vrátane kultúry a etiky podnikania, hrá dôležitú úlohu vo vzdelávaní a vytvára predpoklady na zvyšovanie zamestnanosti, rozvoj podnikateľského sektora a posilňovanie hospodárskeho potenciálu a konkurencieschopnosti ekonomiky v globalizovanom svete. Možnosti konkurencieschopnosti Slovenska v európskom a globálnom meradle v budúcnosti naznačuje aj štátna koncepcia Priemysel 4.0, z ktorej jasne vyplýva potreba intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií žiakov s dôrazom na  podporu experimentovania, tvorivosti a podnikavosti. Súvisí s príchodom tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá po období manufaktúr, pásovej výroby a automatizácie prináša do priemyslu kybernetické inteligentné systémy (digitalizáciu, robotizáciu, internetovú ekonomiku...) a s ňou aj nové príležitosti a riziká pre podnikateľov a zamestnancov.


Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre vychovávateľa - PDF

Gogolová, D. - Verešová, J.Cieľom publikácie je pomôcť vychovávateľom pri vypracovaní atestačnej práce na prvú atestáciu. Poskytuje návod, ako stanoviť správny a hodnotiteľný cieľ atestačnej práce, ako sa vyhnúť chybám opakujúcim sa v prácach vychovávateľov, ako dodržať nastavenia a povinné náležitosti pri vypracovávaní atestačnej práce na prvú atestáciu pre vychovávateľa.


Využívanie projekčnej techniky a interaktívnej technológie vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach - PDF

Verešová, J.Publikácia je zameraná na aplikáciu informačno-komunikačných technológiu vo výchovnom procese v školských výchovných zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach. Ponúka príklady aktivít s využitím IKT, ktoré môžu pedagógovia a vychovávatelia využívať v rámci prípravy na vyučovanie a v rámci aktivít realizovaných s deťmi a žiakmi vo voľnom čase.


Mladý prírodovedec I. časť - PDF

Bortlová Martina, Mgr.Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie v záujmovom útvare Mladý prírodovedec. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na orientáciu v priestore, času, v prírode, na ochranu zdravia.


Akčný výskum – cesta skvalitňovania pedagogickej praxe - PDF

D. Bačová, M. RychnavskáUčebný zdroj je určený učiteľom, ktorí premýšľajú o svojej pedagogickej činnosti a neustále hľadajú riešenia na jej skvalitnenie. Cieľom učebného zdroja je vymedziť kľúčové pojmy súvisiace s uplatnením akčného výskumu ako výskumnej stratégie aplikovaného výskumu, opísať možnosti realizácie pedagogickej diagnostiky a problematiku pedagogického skúmania v súčasnej pedagogickej vede a na konkrétnych ukážkach uplatniť akčný výskum v edukačnom procese na úrovni triedy.


Ako príroda pracuje - PDF

E. Gullach, B. GullachCieľom učebného zdroja k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Príprava vyučovania s uplatnením komplexného prístupu v štúdiu prírody je inovovať a zdokonaľovať profesijné kompetencie v aplikácii celkového prístupu k štúdiu prírodných javov a zákonitostí v učebných aktivitách potrebných na stimuláciu žiakov vnímať, objavovať a pochopiť procesy prebiehajúce v prírode.


Ako tvoriť tematické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike - PDF

A. ŠurinováUčebný zdroj k vzdelávaciemu programu Ako tvoriť tematické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike je študijný text, ktorý umožní učiteľom fyziky doplniť si vedomosti z problematiky tvorby tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Obsahom je zameraný na udržanie profesijných kompetencií u učiteľov vyučujúcich fyziku, nadväzuje na učebné aktivity prezenčného vzdelávania, čitateľovi ponúka námet na vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov v súlade so školským vzdelávacím programom a kľúčovými kompetenciami príslušného ISCED-u.


Aktivity v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase - PDF

J, VerešováCieľom učebného zdroja je ponúknuť vychovávateľom pomoc pri plánovaní ich činností. Okrem teoretickej časti obsahuje najmä súbor aktivít v jednotlivých tematických oblastiach výchovy ako predlohu na plánovanie aj praktickú realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti.