Krátke metodické inšpirácie

Rozširujeme našu ponuku odborno-metodickej pomoci.

Nová rubrika pre vás, v ktorej budeme publikovať naše aj vaše námety z praxe pre prax.

Pod týmto názvom budeme každý týždeň zverejňovať inšpirácie na obohatenie a inovovanie vašich edukačných postupov a tvorivých činností s možnosťou ich adaptácie na podmienky konkrétnej školy a triedy. Obsahom krátkych príspevkov budú v praxi overené tipy na učebné činnosti, didaktické hry a iné aktivity od učiteľov profesijného rozvoja, spolupracujúcich lektorov a účastníkov vzdelávania. V prípade potreby budú metodické námety doplnené o materiály vo forme pracovných listov, obrázkov, šablón, odkazov na ďalšie zdroje a pod.

Naším zámerom je vytvoriť aj pre vás priestor na tvorivú publikačnú činnosť súvisiacu s výkonom pracovnej činnosti a podporiť vás pri vytváraní vlastného portfólia na preukázanie vašich profesijných kompetencií.


Zobrazujem položky 61 až 70 z počtu 190 KMI, ktoré vyhovujú nastavenému filtru.
Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.
Vyberte stupeň vzdelávania vašich žiakov
Zadajte predmet, ktorý chcete vyhľadať.

V aktivitách nápadov je obsiahnutý stručný rozsah praktického uplatnenia, ako sa hospodárne správať k životnému prostrediu a poznávať spôsoby nadobudnutia finančného príjmu a sporenia.Čítanie je dôležitým komponentom formovania osobnosti, sprevádza človeka počas celého života.

V jednotlivých obdobiach má síce rôznu podobu i mieru pochopenia, no možno ho považovať za neoddeliteľnú súčasť kultúrnosti človeka. Čitateľské kompetencie je potrebné rozvíjať už od útleho detstva. Metóda práce s knihou rozvíja čitateľskú gramotnosť a umožňuje nové spôsoby riešenia úloh vo výchove a vo vzdelávaní, ako i nachádzanie nových foriem a spôsobov realizácie metód a techník tvorivej dramatiky v praxi. Výsledkom tvorivého procesu je tvorivý produkt, ktorý je pre človeka nový a hodnotný a ktorý posúva vpred každého jednotlivca.Aktuálne globálne problémy, medzi ktoré patria aj problémy životného prostredia, sa prelínajú celým obsahom výchovy a vzdelávania v materských školách, realizovaných prostredníctvom rôznych foriem denných činností a hry. Obsah všeobecného vzdelávania v materských školách je štruktúrovaný do vzdelávacích oblastí. Je možné, ba priam žiaduce, pri plánovaní a realizovaní výchovno-vzdelávacej činnosti, ich vzájomné prelínanie, aby sa dieťa celostne rozvíjalo po stránke kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej.

Keďže jedným zo všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania v materskej škole je umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania. považujeme za najvhodnejšie, pri poznávaní súčastí životného prostredia a pri získavaní skúseností, napĺňať tento všeobecný cieľ v  prostredí prírody, ktorého súčasťou je aj človek.

Prezentovanú aktivitu tvorí súbor hier a činností realizovaných v prírodnom prostredí, zameraných okrem iného na formovanie vzťahu dieťaťa k sebe, k iným a k životnému prostrediu. Ich realizáciou deti dosahujú nielen vyššie uvedené výchovno-vzdelávacie ciele, ale aj iné ciele, uvedené v podobe výkonových štandardov vo vzdelávacích oblastiach predprimárneho vzdelávania. Ako príklad môžeme uviesť vzdelávaciu oblasť jazyk a komunikácia (Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými; Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia) alebo vzdelávaciu oblasť matematika a práca s informáciami (Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť).Opis postupu realizácie: 

Exkurzia prebieha v troch fázach:

  1. Prípravná fáza – organizačné zabezpečenie exkurzie
  • príprava učiteľa (poznať objekty obchodného centra – obchody, banku a dohodnúť možnú prítomnosť školskej skupiny),
  •  príprava žiakov (vysvetlenie cieľa a úloh, dodržiavanie bezpečnostných predpisov).
  1. Realizačná fáza – počas cesty na exkurziu učiteľ pripomenie žiakom čiastkové ciele exkurzie a úlohy. Organizovane sa zastavujú na vytýčených miestach (bankomat – bankomatová karta, pokladňa – drobné mince, papierové peniaze, peniaze v hotovosti) vstupujú do vybraných objektov (obchod – predavačka, nákup, cena výrobkov, banka – bankár, trezor). V prípade nejasností učiteľ aktívne odpovedá na zvedavé otázky.

Ešte pred ukončením exkurzie (cestou späť) učiteľ stručne zhodnotí exkurziu (uvedie prínos pre žiakov).

  1. Hodnotiaca fáza – je realizovaná po exkurzii. Učiteľ vytvorí priestor na diskusiu o zrealizovanej exkurzii, v rámci nej overuje aj splnenie stanovených cieľov a zhodnotí správanie žiakov počas exkurzie. Učiteľ na  upevnenie vedomostí použije pracovný list, ktorý si môže podľa potreby upraviť.

Poznámky pre učiteľa:

Exkurzia je z hľadiska prípravy pre učiteľa náročná, ale zážitkové učenie, ktoré si žiaci počas exkurzie osvojujú, v nich dlho rezonuje.

 Možné pokračovanie, následné aktivity:

Na základe zrealizovanej exkurzie učiteľ môže pre žiakov pripraviť ďalšie aktivity, ktoré realizuje už v školských priestoroch.Edukačná aktivita sa zameriava na rozvoj samostatného písomného prejavu, upevnenie štruktúry „I can ...“ a precvičenie slovnej zásoby z témy povolania. Aktivita sa dá využiť aj na precvičovanie v domácom prostredí.Prirodzeným spôsobom komunikácie u človeka je reč, ktorej vývinové tempo je najvýraznejšie v období predškolského veku. Osvojovaniu si základov správnej komunikácie sa dominantne venuje vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (ŠVP). Hlavným cieľom uvedenej vzdelávacej oblasti „je rozvinutie komunikačných kompetencií dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči“ (ŠVP 2016, s. 10). Jednou z jazykových rovín je fonematicko-fonologická rovina reči dieťaťa, čiže zvuková stránka jazyka (hlásky, fonémy). V tejto rovine je základným predpokladom správneho rečového vývinu dieťaťa predškolského veku fonologické uvedomovanie (schopnosť diferencovať jednotlivé fonémy). Kľúčovou činnosťou v tomto období je hra – najprirodzenejšia činnosť v živote dieťaťa, prostredníctvom ktorej dieťa absorbuje množstvo vedomostí, zručností a spôsobilostí. Prezentovanú aktivitu tvorí plejáda hier zameraných na diferenciáciu začiatočných hlások slov. Ich realizáciou rozvíjame dieťa celostne, vzájomným prelínaním vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia s inými vzdelávacími oblasťami ŠVP: matematika a práca s informáciami (v obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine); človek a spoločnosť (spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov); človek a svet práce (používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade).Deň matiek je vhodnou inšpiráciou na pripomenutie si úlohy mamy v živote dieťaťa a vzájomného vzťahu dieťaťa a mamy v procese domáceho vzdelávania. Aktivita je určená žiakom prvého stupňa základnej školy, ktorí prostredníctvom zadaní prejdú procesom uvedomovania si úlohy mamy v ich živote. Pomocou dvoch aktivizujúcich metód môže byť aktivita zábavnou pri opakovaní učiva SJaL, etickej výchovy, vlastivedy a pod. Podotýkam jej význam predovšetkým v emocionálnej oblasti – utužovanie vzájomných vzťahov dieťaťa a mamy; uvedomenie si významu rodiny v živote človeka; budovanie hodnotového rebríčka. Zároveň ich učíme zamyslieť sa, vyjadrovať vlastné myšlienky, názory, prejaviť úctu, hľadať riešenia.

Aktivita je vhodná aj pre žiakov so ŠVVP.Aktivity je možné realizovať v rámci vyučovacích hodín občianskej náuky v základnej škole v 6. ročníku – v tematickom celku moja rodina. Vychádzajúc z obsahového štandardu si žiaci osvojujú pravidlá a normy spoločenského spolunažívania. Dokážu kriticky analyzovať život vo svojej rodine, navrhovať práva a povinnosti členom rodiny.

Aktivity realizujeme citlivo, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam, vychádzajúc z rôznych rodinných pomerov detí.Edukačnú aktivitu je možné zaradiť k hrám dramatickej výchovy a jazykovým hrám. Je zameraná najmä na upevňovanie zručností komunikácie, a to aktívneho počúvania s porozumením informácií od vychovávateľky v zastúpení mimickej bábky. Dieťa vedie monológ, postupne nadväzuje na ostatné deti a vedie dialóg. Uvedená aktivita má vplyv na socializáciu jednotlivca v skupine, emotívnu komunikáciu a vnímanie správnej výslovnosti zvolenej hlásky v kontexte otázok a odpovedí v otázkových hádankách. Uvedenou aktivitou a jej obmenami, pomocou mimickej bábky, je možné zdokonaliť kooperáciu optickej, motorickej a akustickej zložky, v súlade s pravidlami dialógu, medzi mimickou bábkou a deťmi.Krátka metodická inšpirácia sa venuje možnostiam implementácie funkčnej a finančnej gramotnosti do edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Jednotlivé pasáže v návrhu edukačnej jednotky poukazujú na aplikáciu finančných prvkov vo výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom prvkov bazálnej stimulácie a multifunkčnej metódy – Snoezelnu.