Krátke metodické inšpirácie

Rozširujeme našu ponuku odborno-metodickej pomoci.

Nová rubrika pre vás, v ktorej budeme publikovať naše aj vaše námety z praxe pre prax.

Pod týmto názvom budeme každý týždeň zverejňovať inšpirácie na obohatenie a inovovanie vašich edukačných postupov a tvorivých činností s možnosťou ich adaptácie na podmienky konkrétnej školy a triedy. Obsahom krátkych príspevkov budú v praxi overené tipy na učebné činnosti, didaktické hry a iné aktivity od učiteľov profesijného rozvoja, spolupracujúcich lektorov a účastníkov vzdelávania. V prípade potreby budú metodické námety doplnené o materiály vo forme pracovných listov, obrázkov, šablón, odkazov na ďalšie zdroje a pod.

Naším zámerom je vytvoriť aj pre vás priestor na tvorivú publikačnú činnosť súvisiacu s výkonom pracovnej činnosti a podporiť vás pri vytváraní vlastného portfólia na preukázanie vašich profesijných kompetencií.


Zobrazujem položky 61 až 70 z počtu 184 KMI, ktoré vyhovujú nastavenému filtru.
Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.
Vyberte stupeň vzdelávania vašich žiakov
Zadajte predmet, ktorý chcete vyhľadať.

Deň matiek je vhodnou inšpiráciou na pripomenutie si úlohy mamy v živote dieťaťa a vzájomného vzťahu dieťaťa a mamy v procese domáceho vzdelávania. Aktivita je určená žiakom prvého stupňa základnej školy, ktorí prostredníctvom zadaní prejdú procesom uvedomovania si úlohy mamy v ich živote. Pomocou dvoch aktivizujúcich metód môže byť aktivita zábavnou pri opakovaní učiva SJaL, etickej výchovy, vlastivedy a pod. Podotýkam jej význam predovšetkým v emocionálnej oblasti – utužovanie vzájomných vzťahov dieťaťa a mamy; uvedomenie si významu rodiny v živote človeka; budovanie hodnotového rebríčka. Zároveň ich učíme zamyslieť sa, vyjadrovať vlastné myšlienky, názory, prejaviť úctu, hľadať riešenia.

Aktivita je vhodná aj pre žiakov so ŠVVP.Aktivity je možné realizovať v rámci vyučovacích hodín občianskej náuky v základnej škole v 6. ročníku – v tematickom celku moja rodina. Vychádzajúc z obsahového štandardu si žiaci osvojujú pravidlá a normy spoločenského spolunažívania. Dokážu kriticky analyzovať život vo svojej rodine, navrhovať práva a povinnosti členom rodiny.

Aktivity realizujeme citlivo, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam, vychádzajúc z rôznych rodinných pomerov detí.Edukačnú aktivitu je možné zaradiť k hrám dramatickej výchovy a jazykovým hrám. Je zameraná najmä na upevňovanie zručností komunikácie, a to aktívneho počúvania s porozumením informácií od vychovávateľky v zastúpení mimickej bábky. Dieťa vedie monológ, postupne nadväzuje na ostatné deti a vedie dialóg. Uvedená aktivita má vplyv na socializáciu jednotlivca v skupine, emotívnu komunikáciu a vnímanie správnej výslovnosti zvolenej hlásky v kontexte otázok a odpovedí v otázkových hádankách. Uvedenou aktivitou a jej obmenami, pomocou mimickej bábky, je možné zdokonaliť kooperáciu optickej, motorickej a akustickej zložky, v súlade s pravidlami dialógu, medzi mimickou bábkou a deťmi.Krátka metodická inšpirácia sa venuje možnostiam implementácie funkčnej a finančnej gramotnosti do edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Jednotlivé pasáže v návrhu edukačnej jednotky poukazujú na aplikáciu finančných prvkov vo výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom prvkov bazálnej stimulácie a multifunkčnej metódy – Snoezelnu.Edukačná aktivita je zameraná na rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov: nácvik priamej verbálnej komunikácie s konkrétnym cieľom, rozvíjanie efektívnej komunikácie a na rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov: schopnosť aktívne počúvať, vedieť diferencovať svoje postoje a názory, akceptovať názory druhých, rozvíjať kreativitu.Vzdelávacia aktivita je využiteľná vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda, podoblasť: Prírodné javy – magnetizmus, ktorej cieľom je rozvíjať procesuálnu stránku poznávania prírody – dieťa sa venuje skúmaniu prírodných javov, opisuje, ako a kedy vybrané prírodné javy prebiehajúČítanie s porozumením v cudzích jazykoch sa javí často ako problém na všetkých úrovniach. Na jeho rozvoj je potrebné trénovať aplikovanie rôznych stratégií a čiastkových spôsobilostí (subskills), medzi ktoré nepochybne patrí vyvodenie významu neznámych slov, porozumenie explicitne daných informácií, porozumenie implicitne daných informácií, pochopenie vzťahov v rámci viet, pochopenie vzťahov medzi časťami textu cez lexikálne kohézne prostriedky, pochopenie vzťahov medzi časťami textu cez gramatické kohézne prostriedky, rozlíšenie hlavnej myšlienky od vedľajších detailov, skimming, scanning atď. Prezentovaná edukačná aktivita je zameraná na pochopenie vzťahov medzi časťami textu cez lexikálne kohézne prostriedky a rozvíjanie dedukcie významu neznámych lexikálnych jednotiek.Žiaci budú vytvárať papierový model ľudského tela. Ľudské telo bude v životnej veľkosti 7- až 8-ročného dieťaťa. Žiaci ako model použijú na obkreslenie vlastné telo.

Jednotlivé časti ľudského tela budú vrstvené. Vrstvy budú žiaci vytvárať postupne. Prvá vrstva bude znázorňovať kostru. Druhá vrstva bude znázorňovať svaly. Tretia vrchná vrstva bude znázorňovať kožu. Kostra bude nakreslená na tvrdom papieri. Svaly budú vytvorené na tenšom priesvitnom papieri, aby sa žiakom lepšie darilo upnúť svaly na kosti. Koža bude vytvorená z výkresu a kolorovaná pastelkami.

Žiaci môžu pracovať každý individuálne, ale aj v skupinách. Každý žiak bude pracovať na jednej časti ľudského tela: hlava, trup, ruka, noha. Na záver spoločne zložia celé ľudské telo (môžu aj z fotiek).Vyučovacia jednotka zameraná na prepojenie dvoch výtvarných techník akvarelovej maľby a papierovej koláže. Výnimočnosť tohto prevedenia spočíva v tom, že si žiaci najprv musia sami vytvoriť základný farebný papier na koláž. Po zaschnutí nimi namaľovaného papiera ho postupne budú trhať a vytvárať kompozíciu kolážovej krajiny.Prezentovaná aktivita slúži na rozvoj, príp. diagnostikovanie komplexnej koordinačnej schopnosti žiakov zábavným spôsobom.