Krátke metodické inšpirácie

Rozširujeme našu ponuku odborno-metodickej pomoci.

Nová rubrika pre vás, v ktorej budeme publikovať naše aj vaše námety z praxe pre prax.

Pod týmto názvom budeme každý týždeň zverejňovať inšpirácie na obohatenie a inovovanie vašich edukačných postupov a tvorivých činností s možnosťou ich adaptácie na podmienky konkrétnej školy a triedy. Obsahom krátkych príspevkov budú v praxi overené tipy na učebné činnosti, didaktické hry a iné aktivity od učiteľov profesijného rozvoja, spolupracujúcich lektorov a účastníkov vzdelávania. V prípade potreby budú metodické námety doplnené o materiály vo forme pracovných listov, obrázkov, šablón, odkazov na ďalšie zdroje a pod.

Naším zámerom je vytvoriť aj pre vás priestor na tvorivú publikačnú činnosť súvisiacu s výkonom pracovnej činnosti a podporiť vás pri vytváraní vlastného portfólia na preukázanie vašich profesijných kompetencií.


Zobrazujem položky 41 až 50 z počtu 190 KMI, ktoré vyhovujú nastavenému filtru.
Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.
Vyberte stupeň vzdelávania vašich žiakov
Zadajte predmet, ktorý chcete vyhľadať.

Žiaci budú riešiť zadané úlohy v skupinách. Zadané úlohy spočívajú v určení polotovaru súčiastky z narezaných polotovarov, určení technologického postupu, zhotovení obrázkového technologického postupu, určení použitého náradia a rezných parametrov. V závere aktivity žiaci zdôvodnia navrhnutý spôsob stanovenia prídavkov, postupu operácií, použitého náradia a určených rezných parametrov. Skupina môže riešiť úlohu spoločne alebo si rozdeliť čiastkové úlohy a riešiť ich individuálne.

Každý žiak bude pracovať na jednej časti zadanej úlohy vo svojej skupine kooperatívnym spôsobom. Na záver jeden žiak prezentuje výsledky skupiny.Vzdelávacia aktivita je zameraná na základné tvarové grafické symboly, ktoré dnes vnímame v rámci ľudového ornamentu a ornamentiky ako čisto estetické znaky, ktorým neprisudzujeme akékoľvek ďalšie významy. Aktivita smeruje od rozlíšenia grafických symbolov ako znakov v rozličných oblastiach spoločenskej praxe, ktorým rozumieme v ich reprezentácii alebo zástupnej funkcii, ale v umení, kde nezohrávajú významovo jednoznačné postavenie, môžeme mať problém s ich identifikáciou a významom vo vzťahu k vlastným tradíciám.Zámerom aktivity je prirodzené vnímanie hudby jednotlivých období s cieľom prirodzeného transferu do hudobných činností v súlade s rozvojom žiackych kompetencií v predmetnej oblasti. Utváranie hudobnej predstavy umožňuje participovať na hudobnom prejave a to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre uplatňovanie kritického myslenia v oblasti kvality hudby. Predmetná aktivita je zameraná na hudbu v období baroka.Cieľom KMI je navrhnúť a spracovať ukážku vyučovacej dvojhodinovky zameranej na kooperatívne vyučovanie v téme Sídla Slovenska predmetu geografia v 8. ročníku základnej školy.Iniciatíva v sebapoznaní a poznaní druhých, medziľudské vzťahy – rodinné, rozvoj sociálnych vzťahov – otvorená komunikácia.

Prezentovaná aktivita môže prispieť k vzájomnej komunikácii medzi členmi rodiny – rodičmi a ich deťmi, súrodencami navzájom. Poskytuje priestor na uvedomenie si výnimočnosti rodiny ako celku a jej jednotlivých členov.Aktivita je zameraná na rozvoj koordinačných schopností žiakov mladšieho školského veku s využitím rôznych balančných pomôcok. V školách a školských zariadeniach sa neustále zdôrazňuje potreba pohybu žiakov v spontánnej a riadenej forme, ale aj napriek tomu stále zaznamenávame nárast žiakov s pasívnym prístupom k pohybu, ktorí pri výbere spontánnych činností uprednostňujú sedavé aktivity pred prirodzenými pohybom. Uvedený problém zaznamenávame už u žiakov nastupujúcich do prvého ročníka, čo poukazuje na výrazne narušené koordinačné schopnosti detí mladšieho školského veku.Prezentovaná bádateľská aktivita je zameraná na pozorovanie a poznávanie živočíšnych druhov v našom okolí, spôsobov ich správania, vplyvu človeka na ich život. Žiak sa stáva prírodovedcom, osvojuje si bádateľské zručnosti.Cieľom krátkej metodickej inšpirácie je prezentovať zásobník vybraných cvičení s vlastnou váhou tela pri cvičení v domácom prostredí za účelom udržania si telesnej kondície. Zaradenie cvičení s vlastnou váhou tela do vyučovacieho procesu, ale aj do cvičenia v domácom prostredí prinesie žiakom a aj učiteľom nové podnety na zatraktívnenie vyučovania a obohatenie obsahu telesnej a športovej výchovy. Vymizli niektoré spontánne pohybové aktivity, ktoré sa vykonávali na dvoroch, uliciach, v prírode, rozličné hry a súťaže (skákanie na švihadle, lezenie, šplhanie...).

Bezprostredný základ všetkých športov tvorí pohybová aktivity a tá zohráva v živote človeka čoraz významnejšiu úlohu. Dnešná počítačová doba, keď pri počítači presedíme neskutočný čas, ochudobňujú človeka o pohyb. Na základe týchto skutočností ponúkame námet na pohybovú aktivitu v podobe 7-minútového cvičenia s využitím vlastného tela, ktoré pozostáva z 12 cvikov.Predmet prírodoveda ako nástupca prvouky sa u žiakov 1. stupňa teší obľube najmä vtedy, ak sa k jeho vyučovaniu pristupuje zážitkovým spôsobom, ktoré je pre žiakov 1. stupňa najefektívnejšie. Výchovno-vzdelávací proces prírodovedy je založený na riešení teoretických alebo praktických problémov a vyžaduje  si aktívnu činnosť žiaka. Implementácia aktivizujúcich metód do vyučovacieho procesu zvyšuje záujem žiakov o problematiku a takto získané vedomosti sú trvácnejšie.Zámerom aktivity je rozvoj sluchovo rozlišovacích schopností, rozvoj predstavivosti, zlepšovanie pamäti, hravý priebeh učenia sa. Rozvoj predstavivosti umožňuje participovať na hudobnom prejave a to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre zlepšovanie hudobného zapamätávania si v oblasti hudby s orientáciou na špecifickosť zvukov i identifikácie hudobných tém.