Ktoré organizmy žijú okolo nás? Ako ich ovplyvňujeme?

Ktoré organizmy žijú okolo nás? Ako ich ovplyvňujeme?

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Ktoré organizmy žijú okolo nás? Ako ich ovplyvňujeme?

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa základnej školy (5. – 6. ročník)

Vzdelávacia oblasť: človek a príroda

Kľúčové kompetencie:

- gramotnosť,

- kompetencia vo vede,

- osobná a sociálna kompetencia.

Hlavný cieľ:

Získať informácie o druhoch žijúcich okolo nás.

Špecifické ciele:

- kognitívny: pomenovať živočíšne druhy nájdené v našom okolí; uviesť požadované charakteristiky týchto druhov;

- afektívny: dodržiavať zásady správania sa pri pozorovaní daných druhov;

- psychomotorický: pozorovať vybrané druhy živočíchov v našom okolí; vyplniť pozorovací hárok.

Prostredie: prírodné

Forma a počty: individuálna, skupinová

Trvanie: 60 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Prezentovaná bádateľská aktivita je zameraná na pozorovanie a poznávanie živočíšnych druhov v našom okolí, spôsobov ich správania, vplyvu človeka na ich život. Žiak sa stáva prírodovedcom, osvojuje si bádateľské zručnosti.

Potrebný materiál: pozorovací hárok, pero, atlas živočíchov

Opis postupu realizácie:

Úvodná informácia: Aktivitu odporúčame realizovať v rámci vychádzky do prírody v blízkom okolí bydliska. Môže ísť o lúčne alebo lesné prostredie, prípadne záhradu alebo park.

Postup:

- Počas vychádzky si všímajte, ktoré živočíšne druhy môžete pozorovať.

- Vyberte si tri živočíšne druhy, ktoré chcete pozorovať.

- Na základe ich pozorovania vyplňte pozorovací hárok.

- Chýbajúce informácie (napr. o úkryte, zdrojoch potravy) môžete doplniť z atlasu živočíchov.

- Podrobnejšie spracujte časť, ako človek ovplyvňuje život týchto druhov a ako by ste im mohli pomôcť vy.

Poznámky pre učiteľa:

Uvedenú aktivitu môžu žiaci realizovať individuálne, avšak hlavne dva posledné body pozorovacieho hárka je vhodné so žiakmi prediskutovať. Na to môže nadväzovať následná aktivita.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Po prediskutovaní problematiky učiteľ kladie žiakom otázku:

Ako môžeme upozorniť verejnosť na to, že konkrétny druh je našou činnosťou ohrozený?

(žiaci navrhujú riešenia)

Autor/Zdroj: RNDr. Erika Fryková, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje: MENKYNOVÁ, J., 2012. Alpsko-karpatský koridor. Bratislava: Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie. ISBN 978-80-89133-24-6

Príloha na stiahnutie:

Príloha: Pozorovací hárok – Živočíšne druhy v prírode nášho okolia