Na lúke

Na lúke

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Na lúke

Cieľová skupina:  5- až 6-ročné deti

Vzdelávacia oblasť: umenie a kultúra – časť hudobná výchova

Kľúčové kompetencie:

 • kompetencie k učeniu,
 • kompetencie komunikatívne,
 • kompetencie sociálne a personálne.

 

Metódy:

 • metóda sprostredkovania hudby učiteľom – vokálna a inštrumentálna demonštrácia učiteľom;
 • metódy osvojovania hudby spoluprácou učiteľ a dieťa – hudobný dialóg (vokálny), hudobná hra;
 • metóda z hľadiska vokálnych činností – imitačná metóda osvojovania piesne;
 • metóda z hľadiska inštrumentálnych činností – imitačná metóda;
 • metóda z hľadiska hudobno-pohybových činností – pohybová improvizácia, metóda hudobno-dramatického pohybového vyjadrenia.

Výkonový štandard:

Spieva piesne a riekanky.

 

Vyselektovaný obsahový štandard:

Spievať detské umelé piesne v rozsahu c1-c2 v primeranej intenzite, správne tvoriť tón a spievať v celom hlasovom rozsahu.

 

Ciele:

 • Reagovať na dirigentské gesto, na striedanie vokálnej rytmizácie skupín a na predohru a dohru.
 • Realizovať rytmický sprievod k piesňam hrou na drevený blok, triangel a prstové činely.
 • Vytvoriť vokálnu predohru a dohru k piesni.
 • Spievať pieseň v zmenenej farbe, v inej dramatickej situácii.
 • Hudobno-dramaticky stvárniť pohyb húsenice, zakuklenie, premenu na motýľa, tanec motýľa.

Prostredie: trieda materskej školy

Forma a počty: frontálna, individuálna – podľa aktuálnej situácie

Trvanie: 25 – 30 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Krátka motivačná inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie vzdelávacej aktivity z oblasti umenie a kultúra – časť hudobná výchova. Prostredníctvom rytmizácie, nácviku piesne, hudobnej dramatizácie sme sa zamerali na rozvoj detskej fantázie, emocionálneho cítenia a upevnenia priateľstiev v kolektíve. Vychádzali sme z vývinových špecifík a hudobných predispozícií detí predškolského veku. Stanovené ciele sú spracované v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Potrebný materiál:. klavír, motýle z papiera, rytmické hudobné nástroje – drevený blok, ozvučné drievka, triangel, prstové činely, prírodniny(kamienky, drievka, orechy, šušky)

Opis postupu realizácie:

Motivácia: Učiteľka zaspieva a zahrá na klavíri pieseň Motýlik (príloha č. 1).

Hlavná časť: O kom bola pieseň? Deti, viete, ako sa „narodí“ motýľ? Zahráme sa na húsenice – parádnice (deti lezú po koberci na melódiu hranú na klavíri), keď zbadajú myšku, skoro sa stočia do klbka v ľahu (klesajúca melódia) – hra na uvoľnenie tela. Na stúpajúcu melódiu sa opäť roztočia a lezú. Deti počúvajú hudbu, pohybom stvárňujú zakuklenie húsenice, otváranie kukly a pohybom napodobňujú predieranie sa motýľa z kukly a tanec motýľov.

Dychová rozcvička: Motýle sa unavili, sadnú si na kvietok, ovoňajú ho (nádych nosom), zistia, že ich nôžky sa ponorili do lepkavého nektáru (zadržanie dychu), kričia o pomoc (počas výdychovej fázy), ozvučená fáza slovom pomóóóóóóc. Potom preletia na iný kvietok, napijú sa sladkého nektáru, (nádych našpúlenými ústami ako cez slamku), výdychová fáza ozvučená slovom mňam, mňam, mňam, mňam.

Nácvik brušného dýchania: Deti si ľahnú na chrbát na koberec, vedľa seba si položia svojho kamaráta malého motýlika z papiera (motýliky sú vopred pripravené na koberci).

Učiteľka hovorí: Pokojne sa ulož, zatvor oči a pomaly a pokojne dýchaj. Polož si ruku na bruško a sleduj, ako sa ti nadvihuje a klesá, keď dýchaš. Počúvaj svoj dych. Pohojdáme svojho kamaráta, urobíme mu motýliu hojdačku. Polož motýľa na brucho a sleduj, ako sa hojdá. Pri nádychu hore, pri výdychu dole. Učiteľka zahrá a zaspieva tíško motivačnú pieseň Motýlik.

Hlasová rozcvička: Povedzte mi, aké kvietky ste našli na lúke pri lese? Deti odpovedajú.

Dialogické hry: na ozvenu, na otázku a odpoveď (príloha č. 2).

 

O takých krásnych kvietkoch vznikla pieseň. Počúvajte. Učiteľka zahrá na klavíri a zaspieva pieseň „Bim-bam-bom“ (príloha č. 3).

 

Rozhovor o piesni: O čom bola pieseň? O akých kvietkoch? Bola veselá, alebo smutná? Bola pomalá, alebo rýchla? Keby melódia tejto piesne mala farbu, aká farba by to bola?

Nácvik piesne: Pieseň nacvičujeme po jednotlivých častiach, na klavíri hráme melódiu v pomalšom tempe.

 

Ďalšia práca s piesňou: Zahráme sa s pesničkou. K spevu piesne pridáme pohybové stvárnenie textu pri refréne a rytmické činnosti hru na telo – tlieskanie.

Na refrén bim-bam-bom úklony hlavu do strán (napodobňujú zvon), takto zvoní zvon – tlieskanie, cingi-lingi, cingi-lingi – rukou napodobňujú pohyb malým zvončekom, takto zvonia konvalinky – tlieskanie.

 

Deti rozdelíme na dve skupiny: prvá skupina budú zvony – vokálne rytmizovať bim, bam, bom,

druhá skupina budú konvalinky – vokálne rytmizovať cingi lingi, cingi lingi.

Podľa dirigentských gest budú skupiny jednotlivo vokálne rytmizovať, vytvárať rytmický doprovod (ostináto) k piesni počas prehrávania piesne (nahratej v klavíri). Môžeme si utvoriť aj skupinu spevákov, ktorí budú spievať s klavírom.

 

Hra s dynamikou.

Ako zvoní veľký zvon? Bim-bam-bom, hlasno zvoní zvon.

Ako zvonia konvalinky? Cingi-lingi-cingi-lingi, tíško zvonia konvalinky.

 

Piesni vytvoríme vokálnu predohru a dohru (príloha č. 4).

Navodíme situáciu, keď deti budú spievať refrén piesne v zmenenej farbe, v inej dramatickej situácii. Napr. dnes sme sa už hrali na smutné a veselé kvietky. Ako sa mohli cítiť naše konvalinky, keď boli veľmi smädné? Boli smutné. Zaspievajte, ako mohli cinkať? Deti spievajú smutne.

 

K piesni si vytvoríme inštrumentálny sprievod pomocou rytmických hudobných nástrojov Orffovho inštrumentára – drevený blok, prstové činely, triangel. Deti si z hudobných nástrojov vyberú a priradia nástroje podľa charakteru piesne. Vyberú nástroj pre zvon, konvalinky, púpavy.

 

Reflexia

Po ukončení dáme deťom priestor, aby porozprávali o svojich pocitoch. Pomáhame im otázkami: Ktorá úloha sa ti plnila najľahšie? Bolo pre teba niečo ťažké? Je niečo, čo sa ti dnes nepodarilo? Prečo boli húsenice parádnice? Ktoré kvety sa skryli v tráve?

 

Poznámky pre učiteľa: Vzdelávacia aktivita sa môže realizovať ako samostatná činnosť alebo môže byť súčasťou tematického hudobného dopoludnia v materskej škole

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

 • Zvukové pexeso, sluchové a zmyslové hádanky
 • Pohybová improvizácia na hudbu, alebo orientácia v priestore s vyhýbaním „let“ včielok, motýľov, lezenie pavúčikov okolo kvetov
 • Hudobno-pohybová hra: Vijeme venček, vijeme
 • Maľované čítanie: Nezbedná včielka
 • Skladanie obrázkov kvetov, hmyzu – puzzle
 • Hry v čitateľskom kútiku (encyklopédie, knihy – vyhľadávanie kvetov a rastlín, ktoré rastú na lúke, prezeranie kníh s letnou tematikou – obrázkové čítanie)
 • Vystrihovanie, nalepovanie, dotváranie obrázkov rastlín, kvetov, tráv, kreslenie pavúčej siete, bodiek lienke

Autor / Zdroj: Jana Gabániová, Materská škola, Palárikova 22, Košice

Upravila: PhDr. Renáta Varhoľaková , učiteľka profesijného rozvoja, DP MPC Košice

Ďalšie zdroje:

Umenie a kultúra. Metodická príručka k vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_umenie _a_kultúra_nazverejnenie.pdf

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf

Prílohy na stiahnutie:

Príloha č. 1: Pieseň Motýlik

Príloha č. 2: Dialogická hra na ozvenu

Príloha č. 3: Pieseň Bim-bam-bom

Príloha č. 4: Vokálna predohra a dohra