Krátke metodické inšpirácie

Rozširujeme našu ponuku odborno-metodickej pomoci.

Nová rubrika pre vás, v ktorej budeme publikovať naše aj vaše námety z praxe pre prax.

Pod týmto názvom budeme každý týždeň zverejňovať inšpirácie na obohatenie a inovovanie vašich edukačných postupov a tvorivých činností s možnosťou ich adaptácie na podmienky konkrétnej školy a triedy. Obsahom krátkych príspevkov budú v praxi overené tipy na učebné činnosti, didaktické hry a iné aktivity od učiteľov profesijného rozvoja, spolupracujúcich lektorov a účastníkov vzdelávania. V prípade potreby budú metodické námety doplnené o materiály vo forme pracovných listov, obrázkov, šablón, odkazov na ďalšie zdroje a pod.

Naším zámerom je vytvoriť aj pre vás priestor na tvorivú publikačnú činnosť súvisiacu s výkonom pracovnej činnosti a podporiť vás pri vytváraní vlastného portfólia na preukázanie vašich profesijných kompetencií.


Zobrazujem položky 21 až 30 z počtu 184 KMI, ktoré vyhovujú nastavenému filtru.
Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.
Vyberte stupeň vzdelávania vašich žiakov
Zadajte predmet, ktorý chcete vyhľadať.

Aktivita podporuje u žiakov emocionálnu a čitateľskú gramotnosť. Prečítaním textu sa žiak oboznamuje so svätými rehoľníkmi a ľuďmi, ktorí svoj život obetovali pre pomoc ľuďom a za záchranu ich duší.Zážitkovým učením aktivita oboznamuje žiakov s pojmami práca a povolanie v oblasti finančnej a digitálnej gramotnosti.Prezentovaná aktivita slúži na znázornenie procesu difúzie. Jedná sa o pohyb molekúl, atómov a iónov z miesta s vyššou koncentráciou na miesto s nižšou koncentráciou, čiže v smere koncentračného spádu.Prezentovaná aktivita je zameraná na realizáciu interview s rodičmi, resp. starými rodičmi na tému, ako sa v minulosti nakladalo s odpadmi.Prezentovaná aktivita môže prispieť k porozumeniu procesu osmózy, ktorý zabezpečuje prenos molekúl vody z menej koncentrovaného roztoku do roztoku koncentrovanejšieho cez polopriepustnú membránu.Zámerom aktivity je prirodzené vnímanie hudby prostredníctvom identifikácie jednotlivých hudobných nástrojov s cieľom prirodzeného transferu do hudobných činností v súlade s  rozvojom žiackych kompetencií v predmetnej oblasti. Utváranie hudobnej predstavy umožňuje participovať na hudobnom prejave a to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre uplatňovanie kritického myslenia v oblasti kvality hudby s orientáciou na jej farebnosť.Prezentovaná aktivita môže prispieť k tomu, aby si žiak, ale aj rodič uvedomil rýchlosť prebiehajúcich ekonomických zmien v spoločnosti a ich dosah na osobný a rodinný rozpočet.Didaktická hra je určená pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Obtiažnosť hry sa dá diferencovať s ohľadom na jednotlivé ročníky. Zámerom hry je zábavnou formou rozvíjať a aktivizovať špecifické matematické myslenie (matematické uvažovanie) v kontexte podpory matematickej gramotnosti žiakov (určenie pôdorysu miestnosti, určenie plochy, pomerov predmetov v priestore, čítanie manuálov, postupov napr. zostavenia nábytku IKEA). Žiaci samostatne nachádzajú spôsob riešenia problémového zadania. Súčasťou didaktickej hry je štvorcová sieť, ktorá je uvedená v prílohe. Realizácia didaktickej hry je možná aj v domácom prostredí. Hrať môže celá rodina.Predkladaná aktivita môže byť súčasťou etickej výchovy alebo slovenského jazyka a literatúry. Ide v nej o hľadanie odpovedí na otázky: Čo je dobrý život? Aký je dobrý človek? Ktorá hierarchia hodnôt je správna?
Ľudia sú rozdielni a na základe rozdielnosti medzi jednotlivcami uprednostňujú určité vzťahy k sebe, k ľuďom, ku kultúre v ktorej žijú, k svetu -  takto sa tvorí preferencia určitých hodnôt,1 v nadväznosti na konkrétne historicky dané normy medziľudského a spoločenského spolužitia.
„Nič nemá hodnotu samo osebe, lebo všetko ju nadobúda až pre nás, v našej činnosti. A nadobúda potom takú hodnotu, akú sme schopní si uvedomiť a oceniť – individuálne aj historicky.“2 Individuálne uvedomovanie hodnôt,  formovanie hodnotových orientácií a rozmýšľanie o nich sú hlavnou náplňou výchovno-vzdelávacieho procesu. Etická analýza problémov, morálne stanoviská a hodnotenia to sú schopnosti, ktoré je vhodné rozvíjať prostredníctvom literárnych textov. Konkrétne prostredníctvom úryvku románu Sviece dohárajú.3
Aktivita podporuje vytváranie spoločenstva, ale rozvíja tiež spoluprácu, empatiu, sebahodnotenie a sebaúctu všetkých zúčastnených.Poruchy správania sú charakterizované opakovaným a pretrvávajúcim agresívnym a vzdorovitým správaním, ktorým dieťa porušuje sociálne, ale niekedy i právne normy. Dieťa opakovane porušuje sociálne očakávania primerané jeho veku. Poruchy správania sú veľmi široko chápaným pojmom. Veľmi často sa prejavujú v detstve a v období dospievania, v dospelosti sú skôr vzácnosťou. Veľký dopad majú poruchy správania na život dieťaťa a aj na školský výkon žiaka, na jeho učebné výsledky aj rovesnícke vzťahy v školskom prostredí. Ovplyvňujú celý priebeh vyučovacieho procesu.
Škola svojimi internými postupmi a možnosťami, pedagogickými opatreniami môže dieťaťu/žiakovi pomôcť – stretnutiami so školským psychológom, školským špeciálnym alebo sociálnym pedagógom, s podporou výchovného poradcu či koordinátora prevencie. Členovia odborného tímu v škole vedú ostatných pedagógov školy k využitiu najprv všetkých vnútorných zdrojov a možností školy, ako aj k spolupráci s rodinou žiaka, k čomu by mali byť primerane vyškolení a mať zručnosti v individuálnej aj skupinovej práci s takýmto zameraním. Medzi najpodstatnejšie emócie, s ktorými prichádzajú deti a žiaci do školy/zariadenia a s ktorými musia pedagógovia pracovať sú hnev, zúrivosť, podráždenosť, násilníctvo, smútok, žiaľ, osamelosť, skľúčenosť, obavy, nervozita, strach, ohrozenie, panika, radosť, šťastie, uvoľnenosť, prekvapenie, šok, údiv, odpor.

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na prezentáciu aktivít na upokojenie detí, rozvíjanie sebakontroly, emocionálneho cítenia a verbálneho i neverbálneho vyjadrovania sa. Takéto aktivity sú nesmierne dôležité pre deti a žiakov s poruchami správania a poruchami emocionality, aby sme u nich navodili pocit spokojnosti, prípadne odreagovania sa od problémových faktorov vyvolávajúcich prejavy porúch správania. Aktivity sú zamerané na formovanie kľúčových kompetencií v oblasti komunikačných kompetencií, spoločenských a občianskych kompetencií, osobnostných a sociálnych kompetencií. Aktivity tiež rozvíjajú osobnosť dieťaťa vo viacerých oblastiach, rozvíjajú emocionálnu inteligenciu a sú zamerané na poznanie a chápanie vlastných emócií.