Aplikácia finančnej gramotnosti na stredných odborných školách

Aplikácia finančnej gramotnosti na stredných odborných školách

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Aplikácia finančnej gramotnosti na stredných odborných školách

Cieľová skupina: žiaci stredných odborných škôl, rodičia

Vzdelávacia oblasť: Finančná gramotnosť, matematika, ekonomické predmety, informatika

Kľúčové kompetencie:

 • učiť sa učiť, oboznámiť žiakov s aktuálnymi zmenami
 • odborné kompetencie – poznanie ekonomických vzťahov v podmienkach rodiny a štátu
 • komunikačné kompetencie – v spolupráci s rodičmi komunikovať o zmenách v podmienkach ekonomického fungovania rodiny a štátu;
 • pracovné kompetencie - IKT kompetencie v oblasti internetu, digitálne zručnosti;
 • kompetencie k celoživotnému vzdelávaniu

Hlavný cieľ:

 • rozvíjať vedomosti a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti

Špecifické ciele:

Kognitívne:

 • porozumieť prečítanému textu a zodpovedať otázky s tým súvisiace

Psychomotorické:

 • aktívne pracovať v prostredí internetu

Afektívne:

 • rešpektovať ekonomické podmienky financovania potrieb osôb, ako aj štátu

Prostredie: domov, škola

Forma a počty: Individuálna, skupinová, práca s pomocou učiteľa, resp. rodiča

Trvanie: individuálne (20 – 40 min.)

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Prezentovaná aktivita môže prispieť k tomu, aby si žiak, ale aj rodič uvedomil rýchlosť prebiehajúcich ekonomických zmien v spoločnosti a ich dosah na osobný a rodinný rozpočet.

Potrebný materiál: PC, internet, denná tlač

Opis postupu realizácie:

Žiak dostane 4 otázky a limit 15 – 20 minút na získanie potrebných informácií z internetových zdrojov. Rodič dostane správne odpovede, pričom spoločne posúdia správnosť odpovedí a pochopenie obsahu otázok.

 

Realizácia aktivity:

Otázky pre žiaka

Otázka č.1: Vymenujte podľa vás 4 najdôležitejšie zmeny v ekonomickej oblasti, ku ktorým došlo od 1.1. – 28.3.2020?

Otázkač.2: Poznáte ešte ďalšie zmeny?

Otázka č.3: Aké platby odvádza zamestnanec do Sociálnej poisťovne?

Otázka č.4: Ktoré plnenia sú hradené z týchto odvodov do Sociálnej poisťovne?

 

Poznámky pre dospelého:

Otázka č.1:  Medzi zásadné zmeny môžeme zaradiť:

 • Výška minimálnej mzdy pre rok 2020 (580 € ; 3,333 €/hod.)
 • Uzákonenie 13-teho dôchodku 460,40 € (existujú rôzne varianty tejto výšky)
 • Od 1.1.2020 tak bude minimálny dôchodok, na ktorý vznikne nárok po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia, dosahovať 33 % priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo sa rovná sume 334,30 €.
 • Zvýšenie tarifných miezd zamestnancov vo výkone práv vo verejnej službe včítane pedagogických zamestnancov o 10 %.

Otázka č.2:  Ďalšie zmeny

Napr. V dôsledku novely Zákonníka práce účinnej od roku 2020 sa zvýši základná výmera dovolenky na päť týždňov aj pre tých zamestnancov, ktorí doposiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa. Novela Zákonníka práce prináša aj ďalšiu novoročnú zmenu, a to možnosť požiadať od 1. 1. 2020 zamestnávateľa o príspevok na športovú činnosť dieťaťa (tzv. športový poukaz). Formou tohto dobrovoľného príspevku sa má podporiť šport detí a mládeže.

Znížená sadzba DPH pre nové druhy tovarov: Od 1. 1. 2020 sa uplatňuje znížená sadzba DPH vo         výške 10 % aj napr. na tieto druhy tovarov: noviny, časopisy a periodiká (okrem novín, časopisov a periodík, v ktorých reklamný materiál jednotlivo alebo spolu tvorí viac ako 50 % celkového obsahu a v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu) a  potraviny (konkrétne tzv. „zdravé potraviny“ – napr. med, vybrané ovocie a i.).

 

Otázka č.3:

Nemocenské poistenie

Starobné - poistné

Invalidné - poistné

V nezamestnanosti – poistné

 

Otázka č.4:

Nemocenské                               - PN

Starobné                                     - dôchodok

Invalidné                                    - invalidný dôchodok

V nezamestnanosti                     - poistenie v nezamestnanosti

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Spracovanie obdobnej problematiky pre obdobie apríl – jún 2020.

Zásady tvorby osobného – rodinného rozpočtu

Autor/Zdroj: Ing. Miloš Škatulár – učiteľ profesijného rozvoja, Regionálne pracovisko MPC Prešov

Ďalšie zdroje: Zákonník práce, Zákon o sociálnom poistení, SME – ekonomika, Slovník finančnej gramotnosti (Kovalčíková a spol.)