O hodnotách

O hodnotách

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: O hodnotách

Cieľová skupina: žiaci 8.– 9. ročníka ZŠ

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra, slovenský jazyk a literatúra, Etická/Náboženská výchova

Kľúčové kompetencie:

 • sociálne komunikačné kompetencie
 • kompetencia učiť sa učiť sa
 • kompetencia riešiť problémy
 • osobné, sociálne, občianske kompetencie so zameraním na sociálne zručnosti  (úcta, spolupráca, flexibilita)

 

Hlavný cieľ:

Aplikovať pojmy hodnota, hierarchia hodnôt, sebaúcta v kontexte s vlastnými skúsenosťami

 

Špecifické ciele:

Kognitívne:

     -    rozvíjať čítanie s porozumením

     -    analyzovať daný literárny text

     -    reagovať na otázky v reflexii

Psychomotorické:

 • manipulovať s pomôckami
 • pohybovať sa v priestore v súlade s danými aplikačnými úlohami

Afektívne:

 • aktívne počúvať
 • vnímať svoje emócie
 • oceňovať prácu spolužiakov

Prostredie:

Trieda školy, pobyt doma

Forma a počty:

Individuálna, skupinová

Trvanie:
vyučovací blok (90 minút)

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Predkladaná aktivita môže byť súčasťou etickej výchovy alebo slovenského jazyka a literatúry. Ide v nej o hľadanie odpovedí na otázky: Čo je dobrý život? Aký je dobrý človek? Ktorá hierarchia hodnôt je správna?
Ľudia sú rozdielni a na základe rozdielnosti medzi jednotlivcami uprednostňujú určité vzťahy k sebe, k ľuďom, ku kultúre v ktorej žijú, k svetu -  takto sa tvorí preferencia určitých hodnôt,1 v nadväznosti na konkrétne historicky dané normy medziľudského a spoločenského spolužitia.
„Nič nemá hodnotu samo osebe, lebo všetko ju nadobúda až pre nás, v našej činnosti. A nadobúda potom takú hodnotu, akú sme schopní si uvedomiť a oceniť – individuálne aj historicky.“2 Individuálne uvedomovanie hodnôt,  formovanie hodnotových orientácií a rozmýšľanie o nich sú hlavnou náplňou výchovno-vzdelávacieho procesu. Etická analýza problémov, morálne stanoviská a hodnotenia to sú schopnosti, ktoré je vhodné rozvíjať prostredníctvom literárnych textov. Konkrétne prostredníctvom úryvku románu Sviece dohárajú.3
Aktivita podporuje vytváranie spoločenstva, ale rozvíja tiež spoluprácu, empatiu, sebahodnotenie a sebaúctu všetkých zúčastnených.

Potrebný materiál:
nakopírovaný text literárneho úryvku,  pomôcky na výtvarné stvárnenie textu - zvyšky textilu, špagát, výkresy, nožnice, fixky, vodové  a temperové farby, farebné ceruzky, magnetofón/počítač, hudobné CD.

Opis postupu realizácie aktivity:

Motto – myšlienka dňa (môže byť citát podľa vlastného výberu):

„Cesty ľudského srdca sú plné priepastí – toho čo chýba, a výšin – toho čo je navyše. Údolia komplexov, kopce ilúzií.“                                                                                                                 Daniel Pastirčák

 

Pred začiatkom vyučovacej hodiny, môže učiteľka/učiteľ pripraviť postup pre žiakov. Ich úlohou je porozmýšľať o jednotlivých bodoch:

 • Dobrý deň, vitaj, sadni si do kruhu komunity
 • Porozmýšľaj o dnešnom motte – myšlienke dňa
 • Ako podľa teba súvisí dnešná myšlienka dňa s témou týkajúcou sa hodnôt, analýzy problémov a morálnych hodnotení?
 • Cíť sa príjemne.

 

V domácom prostredí pôjde najmä o pochopenie a následne analyzovanie myšlienky dňa.

 

Nasleduje čítanie úryvku. Môže to byť individuálne tiché čítanie (napríklad doma), čítanie v rámci jednotlivých skupín alebo frontálne čítanie niektorým žiakom, učiteľkou/učiteľom.

 

Úryvok z románu S. Máraia:  Sviece dohárajú (s. 127 – 128)

Každý večer som dostával hlásenie, čo sa deje v kaštieli, po celých osem rokov, aj predtým, keď Kristína ešte nebola chorá, a aj potom, keď sa rozhodla, že ochorie a zomrie. Pretože som presvedčený, že o niečom takom sa dá aj rozhodnúť – dnes to už viem s istotou. Nemohol som jej pomôcť, pretože medzi nami bolo tajomstvo, jediné, ktoré sa nedá odpustiť, no neodporúča sa ani privčas ho odhaliť, pretože človek nikdy nevie, čo sa na dne podobných tajomstiev skrýva. Jestvuje niečo horšie ako smrť a utrpenie...to, že človek stratí sebaúctu. Preto som sa bál toho tajomstva, Kristíninho, tvojho a môjho. Je tu niečo, čo dokáže tak bolieť, ubližovať a páliť, že toto utrpenie neukončí ani smrť: ak v nás jeden človek alebo dvaja ľudia zrania hlbokú sebaúctu, bez ktorej už nemôžeme byť ľuďmi. Pýcha, povieš si. Áno, pýcha...a predsa je táto sebaúcta najhlbším obsahom ľudského života. Preto som sa bál tajomstva. Preto súhlasíme so všelijakými riešeniami, podlé, zbabelé riešenia nevynímajúc – porozhliadni sa v živote, medzi ľuďmi zakaždým narazíš na takého polovičné riešenia: jeden odíde ďaleko od toho či od tých, ktorých má rád, pretože sa bojí tajomstva, druhý zostane a celú večnosť čaká na nejakú odpoveď...Toto som videl. A zažil. Nie je to zbabelosť, nie...posledná obrana pudu života.

 

Otázky na reflexiu, prípadne otázky a úlohy pre samostatnú alebo skupinovú prácu

   • Čo považuje autor úryvku pre život človeka za najdôležitejšie. Vysvetlite vlastnými slovami a doložte citátom z textu.
   • Predstavte si, že dej sa odohráva na javisku. Koľko postáv vystupuje v tomto úryvku? Svoj názor odôvodnite.
   • Porozmýšľajte o aké tajomstvo spomínané autorom by mohlo ísť a stručne ho   sformulujte.
   • Porozprávajte sa v skupine a vytvorte zoznam možných tajomstiev.
   • Aké morálne aspekty má uchovávanie tajomstiev?

 

Poznámky pre učiteľa:

Úryvok je možné využiť  aj ako úvodný text na dvojhodinovom vyučovacom bloku, počas ktorého budú žiaci pracovať na vybranej aplikačnej úlohe súvisiacej s kľúčovým učivom (témou), Gardnerovou teóriou viacnásobných inteligencií a revidovanou Bloomovou taxonómiou vzdelávacích cieľov, podľa svojho záujmu jednotlivo alebo v skupinách.  Po vypracovaní svoje úlohy odprezentujú v triednom kolektíve – jednotlivé interpretácie sa stanú témami diskusií a debát s vyzdvihnutím pozitív ale aj s upozornením na ďalšie rozvojové možnosti. Spätná väzba od spolužiakov, ich hodnotenie je pre všetky vekové kategórie žiakov rovnako dôležité ako vyjadrenie a hodnotenie učiteľa.

V domácom prostredí si žiak vyberie úlohu, ktorá ho najviac zaujala. (V podstate to korešponduje s jeho štýlom učenia sa).

 

Príklady aplikačných úloh:

 • Zdramatizujte úryvok tak, aby bol dej pretransformovaný do súčasnosti a týkal sa života mladých ľudí vo vašom veku. Použite slová, pohyb, rekvizity a hudbu – podľa vlastného výberu.

                                                                                                                      Aspoň 5 minút

 

 • Napíšte príbeh. Hlavnou myšlienkou bude téma (hlavná myšlienka) predloženého úryvku.

                                                                                                                      Aspoň 1 s. A4

 • Ilustruje úryvok s cieľom vytvoriť podklad pre vytvorenie scény. Navrhnite kostýmy, rekvizity, farby...

                                                                                              Veľkosť plagátu, podľa priloženého materiálu

 • Napíšte báseň/skomponujte pieseň na motívy predloženého textu. Obsah môžete dotvoriť podľa vlastného uváženia a dohody.

                                                                                                                        Aspoň 4 slohy

 • Urobte prieskum v niektorej triede vašej školy na základe analýzy textu. Prieskum (prostredníctvom dotazníka alebo interview) bude mapovať „najdôležitejšie veci v živote“ v súlade s hlavnou myšlienkou predloženého úryvku. Výsledky prieskumu spracujte do podoby prezentácie obsahujúcej tabuľky, grafy...

                                                                                                                        Aspoň 1 strana  A4

 

Otázky na reflexiu:

 • Ako si sa cítil/a pri spolupráci v skupine?
 • Ktorá odprezentovaná úloha na teba urobila najväčší dojem a prečo?
 • Čo je podľa teba hodnotová orientácia?
 • Ako si vysvetľuješ pojem sebaúcta?
 • Ak máš vlastnú skúsenosť s uchovávaním tajomstva, podeľ sa o ňu s ostatnými, ak budeš chcieť.
 • V prípade samostatnej práce doma porozmýšľaj, (prípadne komunikuj s ostatnými pri online stretnutí so spolužiakmi) ako si sa cítil/a a ako sa ti pracovalo bez ostatných..

 

Záver:

Zmyslom výchovno-vzdelávacej práce je aj neustále zameriavanie pozornosti na všeľudské hodnoty a rozvíjanie takej hierarchie hodnôt, ktorá umožní žiakom plnohodnotný život na základe spolupráce, empatie, altruizmu a pomoci.

 

 

Autor/Zdroj: PhDr. Darina Gogolová, PhD., učiteľ profesijného rozvoja, Regionálne pracovisko MPC, Bratislava

 

Ďalšie zdroje:

ČAPEK, R. 2015. Moderní didaktika. Praha: Grada, 2015. 624 s. ISBN 978-80-247-3450-7

BAČOVÁ, D. a GOGOLOVÁ, D. Hierarchia hodnôt a jej miesto vo výchovno-vzdelávacom procese na strednej škole. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017, 9. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání 12. – 13. 9. 2017, Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, 2017. ISBN978-80-7509-503-9.

Bagalová, Ľ. a GOGOLOVÁ, D. 2011.  Ako učiť efektívne. Bratislava : RAABE, 2011. ISBN 978-80-89182-95-4.

BROŽÍK, V. 2007. Hodnotové orientácie. Nitra. 2007. ISBN 978-80-8094-122-2.

FISCHER, R. 1997. Učíme děti myslet a učit se. Praha : Portál, 1997. 172 s. ISBN 80-7178-966-6.
FIŠER, Z., HAVLÍK, V., HORÁČEK, R. 2010. Slovem akci obrazem příspěvek k interdisciplinarite tvůrčiho procesu. Brno : Masarykova univerzita. 2010. ISBN 9788021053892.

MASLOW, A. H. 2000. Ku psychológii bytia. Modra : Persona. 2000. ISBN 80-967080-4-9.

MÁRAI, S. 2003. Sviece dohárajú. Bratislava : Kaligram. 2003. ISBN 80-7149-584-0.

PETTY,G: 1996. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.

PRŮCHA, J. -  WALTEROVÁ, E. -  MAREŠ, J. 1995. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 1995. 322 s. ISBN 80-7178-029-4.

SITNÁ, D. 2009. Metody aktivního vyučování. Praha : Portál, 2009. 152 s. ISBN 978-80-7367-246-1.

TOMENGOVÁ, A., 2010. Čitateľské stratégie zlepšujúce schopnosť učiť sa [online]. [cit. 2020-03-17]. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. ISBN 978-80-8052-353-4. Dostupne z https://www.zsmsorvesele.edu.sk/uploads/fck/file/U%C5%BEito%C4%8Dn%C3%A9%20materi%C3%A1ly%20pedagogika/%C4%8Citate%C4%BEsk%C3%A9%20strat%C3%A9gie.pdf

 

 


1 MASLOW, A. H. 2000. Ku psychológii bytia. Modra : Persona. 2000. ISBN 80-967080-4-9, s. 157).

2 BROŽÍK, V. 2007. Hodnotové orientácie. Nitra. 2007. ISBN 978-80-8094-122-2, s. 13.

3 MÁRAI, S. 2003. Sviece dohárajú. Bratislava : Kaligram. 2003. ISBN 80-7149-584-0, s. 127 – 128.