učiteľ

Vzdelávací program je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí integrujú technické vzdelávanie do školských vzdelávacích programov a pedagogických zamestnancov, ktorí pôsobia v edukačnej činnosti žiakov zameranej na technické vzdelávanie.

Edukačná aktivita sa zameriava na  komunikačnú tému Ľudské telo, starostlivosť o zdravie vo vzdelávacích oblastiach: Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra. Edukačná činnosť je určená žiakom 1. ročníka ZŠ s VJM a je zameraná na rozvíjanie kompetencií dieťaťa v primárnom vzdelávaní.

Aktivita je určená piatakom, vychádza z textu Márie Rázusovej-Martákovej  v učebnici Slovenská literatúra pre 5.roč. s VJM  od Márie Alabánovej. Je navrhnutá tak, aby žiaci pracovali doma a samostatne. K jej vypracovaniu nie je potrebný počítač, ani internet. Potrebný je priložený pracovný list, ktorý dostanú od učiteľa. Spätnú väzbu dostanú od učiteľa po odoslaní úlohy, príp. ak majú vytvorenú skupinu (spoločne s vyučujúcim) na Facebooku, v Messengeri, môžu si úlohy zverejniť a porovnávať, vzájomne dopĺňať ( sociálny kontakt je v tomto prípade taktiež dôležitý ).  Aktivita zodpovedá požiadavkám ŠVP.

Pri koncipovaní príspevku sme mali na zreteli dve kritériá:

  • využiť rozprávku, ktorá je na primeranej úrovni po obsahovej aj estetickej stránke a je ľahko

  dostupná na You Tube;

  • poskytnúť rodičom nielen námet na činnosti s deťmi, ale upozorniť ich na možnosti rozvíjania  vedomostí a zručností dieťaťa v domácom prostredí.

Aktivita je zameraná na to, aby žiak objavil a poznal možnosti práce s informáciami, ktorých využitie nemusí byť len úzko účelové, ale je možné aj ich variabilné využitie v ďalších tematických celkoch.  Zvolený text sa pre žiaka stáva objektom skúmania, sledovania jeho znakov, pracovným materiálom získavania, triedenia informácií, na základe čoho žiak tvorivo premýšľa aj  iným zmysluplným využitím informácií. Edukačná činnosť je prioritne zacielená  na podporu rozvoja čítania s porozumení, na podporu rozvíjania myslenia a tvorivosti žiakov.

Rozvoj a hodnotenie ústneho a písomného prejavu v cudzích jazykoch

Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov materských škôl

Lektor: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy pre učiteľov telesnej a športovej výchovy

Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)