Aktualizácia projektovania výučby vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie

Vzdelávací program je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí integrujú technické vzdelávanie do školských vzdelávacích programov a pedagogických zamestnancov, ktorí pôsobia v edukačnej činnosti žiakov zameranej na technické vzdelávanie. Vzdelávací program je zameraný na zlepšovanie osobnostných kompetencií pedagogických zamestnancov s technickým zameraním, na zmenu obsahu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre ISCED 1 a ISCED 2, na rozvíjanie praktických schopností a zručností s uplatnením v edukácii, na aktivizujúcu didaktickú transformáciu poznatkov s využitím kreativity v zriadených i nezriadených podmienkach školy s uplatnením digitálnych technológií v technickom vzdelávaní.

Číslo akreditácie: 
1884/2018 - KV
Dokumenty