učiteľ

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania teoretické poznatky a praktické zručnosti pri realizovaní aktivít v rámci výchovnej činnosti v ŠKD a ŠZ (hry, prvky tvroivej dramatiky) z oblasti výchovy k prosociálnemu správaniu a etickej výchovy.

Absolvovaním vzdelávacieho programu „IKT v predmetov výtvarná výchova a výchova umením“
si pedagogickí zamestnanci udržujú svoje profesijné kompetencie na štandardný výkon činností učiteľa
predmetov výtvarná výchova a výchova umením v súvislosti s tvorbou a implementáciou školského
vzdelávacieho programu s obsahovým zameraním na využitie moderných informačno - komunikačných
technológií a využívaním netradičných techník vo vyučovaní.

Vzdelávanie je zamerané na rozvoj zručností v oblasti spracovania digitálneho obrazu a jeho využitia vo vyučovacom procese.

Vzdelávanie je zamerané na uplatňovanie moderných vyučovacích metód s podporou informačno-komunikačných technológií.

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:
Vedieť projektovať proces učenia sa žiaka na hodinách geografie (vlastivedy)

Vzdelávací program je zameraný na prehĺbenie vedomostí a zručností v oblasti pracovného práva, aplikáciu poznatkov pri riešení konkrétnych situácií, realizáciu cvičení zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov v danej oblasti