PhDr. Iveta Martinčeková

autor/garant

UID: 
PhDr. Iveta Martinčeková
Priezvisko: 
Martinčeková

Program sme vytvorili na základe záujmu, požiadaviek a potrieb pedagogických zamestnancov z praxe na zvyšovanie pedagogicko-psychologických spôsobilostí a rozvoja komunikačných zručností potrebných pri riešení

Autori: 

G. Herényivá, I. Martinčeková

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu prináša podrobné rozpracovanie problematiky sociálnej komunikácie a konkrétny návod ako komunikovať a aký spôsob správania sa uplatňovať k rôznym problémovým typom ľudí. V učebnom zdroji autorky skĺbili teoretické vedomosti s bohatými praktickými skúsenosťami vo výchovnej, poradenskej i prevenčnej činnosti.

Autori: 

I. Martinčeková,J. Strakoš

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému vzdelávaciemu programu je pomôcť majstrovi odbornej výchovy upriamiť pozornosť na vybrané prvky pedagogiky ako vedy, osvojiť si základné pedagogické pojmy, fakty, vzťahy a teórie, a najmä, vidieť v pedagogike ako vede pomoc pri riešení mnohých problémov, s ktorými sa vo svojej pedagogickej praxi stretáva. Úlohy a otázky v texte majú umožniť majstrovi odbornej výchovy svoju vlastnú pedagogickú prax reflektovať. 

Metodická príručka Didaktika odborného výcviku je jeden z učebných zdrojov vytvorených k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Kvalifikačné štúdium pre majstrov odborného výcviku na získanie pedagogickej spôsobilosti. Zameriava na moderné vyučovanie učiteľov alebo majstrov odborného výcviku využívaním prostriedkov IKT vo vzdelávacom procese. Cieľom príručky je prostredníctvom zaujímavých textov a motivujúcich kontrolných otázok a úloh naučiť majstrov odbornej výchovy efektívne používať informačné a komunikačné technológie v odbornom výcviku.

Cieľom vzdelávania je prehĺbiť poznatky o príčinných súvislostiach a prejavoch správania, možnostiach učenia sa žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a následne poznať metódy výchovy a vzdelávania, ktoré vyžadujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Cieľom AVP jre prehĺbiť zručnosti a techniky asertívneho správania, rozšíriť spôsobilosti využívať techniky argumentácie a presviedčania majstra odbornej výchovy v bežných aj náročných školských situáciách.

cieľom funkčného inovačného vzdelávania je integrovať nové poznatky z pedagogiky, psychológie a riadenia do tvorby výchovného programu a riadenia kolektívu.

Cieľom vzdelávania je identifikovať príčiny a prejavy stresu u detí a dosprlých, samostatne a flexibilne reagovať na nastupujúcu záťaž a osvojiť si základy dvoch relaxačných techník s cieľom profesionalizácie svojho správania v záťažovej situácii.

Cieľom vzdelávania je rozpoznať a regulovať silné a slabé stránky svojej komunikácie pre efektívnu komunikáciu s klientom a vedenie poradenského rozhovoru a práce so skupinou.