Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie

Program sme vytvorili na základe záujmu, požiadaviek a potrieb pedagogických zamestnancov z praxe na zvyšovanie pedagogicko-psychologických spôsobilostí a rozvoja komunikačných zručností potrebných pri riešení nielen náročných až konfliktných situácií v škole a školskom zariadení so žiakom, rodičom, kolegom.

Vzdelávací program je voľným pokračovaním vzdelávacieho programu Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností pedagogických zamestnancov (50/2010-KV). Oba vzdelávacie programy boli akreditované podľa zákona 317/2009 Z.Z. a po ich absolvovaní získavajú pedagogickí zamestnanci 14 kreditov.

Cieľom vzdelávacích programov je rozvíjať osobnostné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti účinných komunikačných zručností a zvládania záťažových situácií v škole aj mimo nej. Od absolventa vzdelávacieho programu sa očakáva adekvátne a kultivované reagovanie na rôzne správanie žiakov, rodičov, kolegov; schopnosť vyrovnať sa s novými, náhlymi či neočakávanými prejavmi správania, najmä žiakov.

Číslo akreditácie: 
1388/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Zdroje - publikácie: 
Rozhodnutie o schválení: