PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.

autor/garant

UID: 
PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.
Priezvisko: 
Štefančínová

Učebný zdroj je určený pre učiteľov ako podporný materiál k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Experimenty vo vyučovaní fyziky na stredných školách. Zaoberá sa súčasnými empirickými metódami poznania, stručne sa venuje fundamentálnym experimentom vo fyzike a rozoberá pojem prírodovedného bádania vo vyučovaní fyziky.

Publikácia bola vytvorená k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Experimenty vo vyučovaní fyziky na základnej škole. Učebný zdroj obsahuje námety na menej známe jednoduché pokusy z fyziky z rôznych tematických celkov. Žiaci ich môžu realizovať individuálne alebo v skupinách.

Skúšanie a hodnotenie žiakov je vždy aktuálnou, závažnou, ale rovnako i citlivou a zložitou súčasťou vyučovacej práce. Publikácia k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Skúšanie a hodnotenie žiaka na hodinách fyziky ponúka možnosti, ako skúšanie a hodnotenie založiť na aktívnom poznávaní žiakov a orientovať ich na osvojenie si príslušných profesijných i kľúčových kompetencií a na dosahovanie príslušných štandardov vo fyzike.

Vyučovacie hodiny fyziky je potrebné obohacovať aktivizujúcimi a motivujúcimi postupmi, ktorých úlohou je zvýšiť záujem žiakov o edukačný proces, podporiť ich chuť učiť sa a v nemalej miere prispieť k pochopeniu preberaného učiva i k jeho praktickej aplikácii s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií.

Autori: 

I. Štefančínová

Cieľom publikácie k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Tvorba didaktických testov z fyziky je zvyšovať kľúčové kompetencie učiteľov fyziky zamerané na tvorbu didaktických testov, rešpektujúc príslušné profesijné štandardy. Obsahovo je zameraná na aktualizáciu kompetencií učiteľov v oblasti cieľov a kontroly výchovno-vzdelávacieho procesu, detailne sa zaoberá problematikou didaktických testov, najmä v predmete fyzika.

Vzdelávací program pojednáva ako udržať si a aktualizovať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti tvorby didaktických testov v predmete fyzika

Vzdelávací program pojednáva ako udržat si a aktualizovat profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej cinnosti
v oblasti skúšania a hodnotenia žiakov v predmete fyzika.

Vzdelávací program pojednáva ako prehlbit, rozvíjat a rozšírit
profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej cinnosti v experimentálnej oblasti
predmetu fyzika v stredoškolskom vzdelávaní.

Vzdelávací program pojednáva ako udržat, rozvíjat a rozšírit profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej cinnosti
v experimentálnej oblasti predmetu fyzika v nižšom sekundárnom vzdelávaní.

Predložený vzdelávací program pojednáva o rôznych aktivizujúcich
a motivujúcich stratégiách, ktoré je možné uplatnit vo vyucovaní fyziky, vytvorit pedagógom priestor na
výmenu skúseností s už využívanými postupmi na vyucovaní a tak prehlbovat a zdokonalovat ich
profesijné kompetencie, ktoré spadajú do dimenzií profesijných štandardov „Edukacný proces“ a
„Sebarozvoj ucitela“.