odborné predmety – ekonomické vedy

Rozvoj podnikateľských zručností

Lektor: 
Ing. Miloš Škatulár
Forma podujatia: 
online (webinár...)

"Dôsledky finančnej (ne) gramotnosti"

Lektor: 
Julian Gerhart
Michal Němec
Slavomír Štastný
Štefan Máj
Roman Fusek
Forma podujatia: 
prezenčne

„Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“

Lektor: 
plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík
JUDr. Ján Hrivnák
Ing. Tatiana Prievalská Bartošová
plk. JUDr. Attila Zajonc
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Poskytnúť učiteľom ucelené informácie o daňovej sústave v SR, daňovej legislatíve, a daňových povinnostiach ktoré by boli využiteľné aj v pedagogickej praxi v rámci tém finančnej gramotnosti.

Obsah seminára:
 Základné pojmy a povinnosti
 Spôsoby platenia daní
 Vysvetlenie rozdielu medzi platením daní FO (fyzickej osoby) a PO (právnickej osoby)
 Sadzby dane, daňové priznania, daňový bonus,
 Vyhlásenie (2%) na samostatnom tlačive
 Komunikácia s FS
 Porovnanie daňovej povinnosti vo V4
 Systém práce daňových úradníkov
 Edukačný portál TAXEDU

 

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 30. máj 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 30. máj 2019 - 15:30

Odborno-metodický seminár organizovaný v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky je určený učiteľom základných a stredných škôl a koordinátorom finančného vzdelávania na školách.Účastníci seminára sú učitelia občianskej náuky na základných a stredných školách, učitelia ekonomických predmetov na stredných školách a koordinátori finančného vzdelávania na školách.

Cieľom odborno-metodického seminára je zvyšovanie finančnej gramotnosti učiteľov základných a stredných škôl za účelom podpory ich odbornej pripravenosti na imlementáciu požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

Začiatok podujatia: 
streda, 20. marec 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 20. marec 2019 - 13:00
Autori: 

Ing. Miroslava Jakubeková

Publikácia reaguje na poslanie školy v oblasti prípravy žiakov na celé obdobie profesijnej kariéry a potrebu formovať u žiakov také kompetencie, ktoré budú potrebovať pre svoje povolania, pre profesijný rast a uplatnenie počas svojho produktívneho života. Poukazuje na jednoduché možnosti rozvoja podnikateľských kompetencií na základe poznania podnikateľského prostredia, motivácie k podnikaniu, rozvoja podnikateľského myslenia a uplatňovania poznatkov pri riešení konkrétnych úloh.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Moderný marketing pre stredné školy.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšíriť a prehĺbiť vedomosti a odborné spôsobilosti účastníkov vzdelávania vo vyučovaní takých odborných ekonomických predmetov, ako sú podniková ekonomika, marketing, manažment, aplikovaná ekonómia, cvičná firma, hospodársky týždeň a iné.

Autori: 

Z. Kovalčíková,D. Boďo

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Moderný marketing pre stredné školy.
Hlavným cieľom učebného zdroja je vysvetliť základné témy z oblasti marketingu, ktoré si treba osvojiť, ak chceme riešiť úlohy marketingu v podnikoch i v spoločenskej praxi.

Autori: 

J. Almášiová

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu Etika podnikania je určený nielen učiteľom etickej výchovy, občianskej náuky, ekonomických predmetov na stredných odborných školách, ale aj majstrom odborného výcviku. Obsahom učebného zdroja sú teoretické poznatky, ktoré vychádzajú z cieľov výchovy k etickému podnikaniu a praktické ukážky –aktivity (hry) obsiahnuté v študijnom materiáli sú koncipované tak, aby ich mohli učitelia a majstri odborného výcviku zaraďovať do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Vyučovanie jednoduchého účtovníctva s využitím ekonomického softvéru je vytvoriť pre učiteľa odborných ekonomických predmetov metodického sprievodcu programom ALFA plus ako pomôcku, ktorá mu odpovie na základné otázky v rámci jeho prípravy na vyučovanie a poskytne mu metodický návod, ako postupovať pri vyučovaní jednoduchého účtovníctva v

Autori: 

M. Jakubeková Kadlicová Loduhová

Cieľom učebného zdroja je urobiť hodiny účtovníctva zaujímavejšie, atraktívnejšie, užitočnejšie, aby si žiaci dobre osvojili základné princípy a pochopili účtovníctvo v súvislosti s reálnou praxou. Základnou métou účtovníctva vo vzdelávacom programe je vyučovať ho vo vzťahu k praktickým problémom, aby to neboli len čísla, ale jasné účtovné prípady z reálneho ekonomického prostredia so svojou logikou

Autori: 

Jancíková, L. - Jašeková, M. - Jakubeková, M.

Učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu Marketing v módnom priemysle – módne trendy v odevníctve sa zameriava na špecifiká marketingu v oblasti módneho priemyslu a objasňuje význam projektového vyučovania na prípravu kvalifikovaného módneho odborníka.

Autori: 

G. Vincencová

Obchodné právo je učebný zdroj vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom. Pre rozsiahlosť problematiky obsahuje základné informácie z oblasti obchodného práva vrátane zmien v Obchodnom zákonníku, ktoré budú na vzdelávaní priebežne aktuálne dopĺňané.

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu Využitie ekonomického softvéru vo vyučovaní účtovníctva na stredných školách je vytvoriť pre učiteľa odborných ekonomických predmetov sprievodcu programami OMEGA a OLYMP ako pomôcku, ktorá mu odpovie na základné otázky v príprave na vyučovanie, poskytne mu metodický návod ako vytvoriť tematický plán, ako postupovať pri vyučovaní, ako sa vyhnúť chybám, ktoré počas v

Autori: 

Z. Kovalčíková, M. Jakubeková

Publikácia sa venuje základom ekonomickej teórie, pričom sa sústreďuje na základy ekonómie a ekonomiky v prepojení na reálnu prax. Následne ponúka jednoduché príklady aktivít zameraných na overenie poznatkov v reálnych situáciách, aby žiaci rozvíjali svoje ekonomické myslenie, uplatnenie zručností a učili sa vnímať svet okolo seba na základe poznania ekonomických zákonitostí.

Učebný zdroj Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách je určený účastníkom inovačného vzdelávania v rovnomennom akreditovanom vzdelávacom programe, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť kľúčové kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti ukončovania štúdia na stredných odborných školách.

Autori: 

Dubielová, V. - Kovalčíková, Z. - Solík, J.

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému vzdelávaciemu programu Dane vo vyučovaní ekonomických predmetov na strednej škole je nielen rozšíriť a prehĺbiť vedomosti a zručnosti učiteľov v daňovej politike, ale poskytnúť im aj aktuálne informácie a poznatky z oblasti daní, ktoré nevyhnutne potrebujú na realizáciu kvalitnej profesijnej prípravy mladých ľudí.

Rozšírenie poznatkov pedagogických zamestnancov o možnostiach využívania aktivizujúcich vyučovacích metód na rozvoj podnikateľských kompetencií, podporu podnikateľského myslenia a motiváciu žiakov k podnikaniu.

Rozvoj pôsobilosti pedagogických zamestnancov aplikovať pravdepodobnosť a štatistiku v školskej praxi. Rozšírenie schopnosti interpretovať štatistické informácie vo forme textov, čísel, percent, grafov, tabuliek, schém v rôznych kontextoch.

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti pri vyučovaní problematiky podnikania v cestovnom ruchu a pri tvorbe podnikateľských plánov.

Vzdelávací program je určený učiteľom odborných ekonomických predmetov na stredných školách za účelom získania, rozšírenia a prehĺbenia vedomostí a odborných spôsobilostí z oblasti moderného marketingu. Ide predovšetkým o sprostredkovanie inovácií, ktoré učitelia odborných ekonomických predmetov nevyhnutne potrebujú za účelom realizácie kvalitnej profesijnej prípravy mladých ľudí.

Rozšíreniej profesijných kompetencií učiteľov a majstrov odborného výcviku v odevných odboroch so zameraním narozvoj tvorivosti žiakov v oblasti marketingu v odevnom priemysle.