informatika

Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Monika Popluhárová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Monika Popluhárová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Umelá inteligencia vo vyučovaní informatiky - neurónové siete prakticky

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Umelá inteligencia vo vyučovaní informatiky

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
prezenčne

Stretnutia s umelou inteligenciou

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
prezenčne

Stop motion animácie ako súčasť výučby počítačovej grafiky

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Stop motion animácie ako súčasť výučby počítačovej grafiky

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Gamifikácia a využívanie počítačových hier vo vyučovaní informatiky

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Melková Monika, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov sekundárneho vzdelávanie. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov  pre predmet Mladý informatik, ktorý môže byť zaradený do školského vzdelávacieho programu. Vytvorené pracovné listy pomôžu učiteľom spestriť vyučovaciu hodinu a žiakom pomôžu pri práci s textovým editorom WORD.

Autori: 

Melková Monika, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor 7 pracovných listov na predmet informatika. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 5. – 7. ročníka. Vytvorené pracovné listy pomôžu učiteľom spestriť vyučovaciu hodinu a žiakom pomôžu pri práci s textovým editorom WORD.

Autori: 

Komárová Petra, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov šiesteho ročníka, ako učebný materiál na hodiny informatiky. Nachádzajú sa tu rozpracované témy z okruhu práca s informáciami: tabuľkového editora Excel, grafického editora Skicár a LogoMotion a prezentačného programu PowerPoint. V druhej kapitole sa nachádzajú témy z okruhu IKT a programové systémy. Autorka popisuje základné časti počítača, jeho históriu, pre aký počítač sa rozhodnúť pri nákupe a sprístupňujeme pojmy súbor a adresár. V ďalšej kapitole sa venuje okruhu komunikácia a internet, konkrétne slušnému správaniu na internete.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov v šiestom ročníku základnej školy a metodický materiál pre učiteľov k predmetu mladý informatik. Pracovné listy sa zameriavajú na prehranie hudby v programe VLC Player a Windows Media Player a na vytvorenie odkazu.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov v šiestom ročníku základnej školy a metodický materiál pre učiteľov k predmetu mladý informatik. Pracovné listy sa zameriavajú na vytvorenie vlastnej ikonky v programe Skicár a textové editory.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov v šiestom ročníku základnej školy a metodický materiál pre učiteľov k predmetu mladý informatik. Pracovné listy sa zameriavajú na prácu s kalkulačkou, textový editor, súbor programu Skicár a prácu s textovým editorom.

Autori: 

Prezbruchová Lucia, Bc.

Učebný zdroj ponúka informácie a súbor úloh na precvičenie poznatkov v oblasti počítač a jeho časti, hardvér a softvér počítača. Úlohy sú prezentované prostredníctvom osemsmeroviek, tajničiek, pomenovania obrázkov a 6 úloh zameraných na vyhľadávanie informácií na internete.

Autori: 

Prezbruchová Lucia, Bc.

Učebný zdroj obsahuje súbor cvičení na prácu na hodinách informatiky alebo záujmového útvaru. Žiaci sa učia na príkladoch ako používať skicár, logomotion, klávesnicu a ako pracovať s textom v editore MS World. Na precvičovanie jednotlivých tém autorka ponúka úlohy typu: vytvor vlastný baliaci papier, nakresli podľa pokynov lietadlo, nastav šírku, výšku, zväčši, nalej farbu, doplň písmeno do textu, oprav text, nastav jeho písmo. veľkosť, farbu. hrúbku, prilep obrázok, zmeň nastavenia

Autori: 

Schwarzová Monika Mgr.

Učebný zdroj je určený na lepšie pochopenie a nacvičenie práce s počítačom. Jednotlivé témy sú rozčlenené podľa náročnosti, niektoré zvládne aj začiatočník, ďalšie sú určené žiakom, ktorí už zvládli základné zručnosti. Učebný zdroj je rozdelený podľa tém – každá téma obsahuje úlohy a cvičenia, často s návodom na riešenie alebo postupom riešenia. Učebný materiáll je spracovaný k práci s internetom a textovým editorom Word.

Autori: 

Schwarzová Monika Mgr.

Učebný zdroj je určený pre sekundárne vzdelávanie. V  učebnom zdroji sa nachádzajú pracovné listy so zameraním na prácu s CD a DVD a s programom Skicár.

Autori: 

Hrušovský Ján, PaedDr.

Učebný zdroj je vhodný pre žiakov základnej školy. V tejto publikácii sa nachádza  učebný text a súbor pracovných listov, ktoré sú zamerané  na môj nový počítač.

Autori: 

Balážiková Jarmila, Mgr.

Učebný materiál je určený pre piaty ročník predmetu „ Mladý informatik“. Táto časť je venovaná tematickému celku INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov v šiestom ročníku základnej školy a metodický materiál pre učiteľov k predmetu mladý informatik. Pracovné listy sa zameriavajú na port tlačiarne, ukladanie dát, otvorenie, nástroje a kreslenie v programe Skicár, kopírovanie a vkladanie obrázkov a prácu s kalkulačkou.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov v šiestom ročníku základnej školy a metodický materiál pre učiteľov k predmetu mladý informatik. Pracovné listy sa zameriavajú na myš a klávesnicu, pamäťové média, jednoduché hry, grafický editor Skicár a na prácu s tlačiarňou.

Autori: 

Schwarzová Monika Mgr.

Učebný zdroj je určený pre záujmový útvar. V zdroji sa nachádza pútavo koncipovaný materiál s témou PC.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov v šiestom ročníku základnej školy a metodický materiál pre učiteľov k predmetu mladý informatik. Pracovné listy sa zameriavajú na popis hlavných častí počítača, jeho vstupné a výstupné zariadenia a ikony na pracovnej ploche.

Autori: 

Balážiková Jarmila, Mgr.

Učebný materiál je určený pre piaty ročník predmetu „ Mladý informatik“. Táto časť je venovaná tematickým celkom KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM IKT a POSTUTY, RIEŠENIA PROBLÉMOV.

Autori: 

Balážiková Jarmila, Mgr.

Učebný materiál je určený pre piaty ročník predmetu „ Mladý informatik“. Táto časť je venovaná tematickému celku INFORMÁCIE OKOLO NÁS.

Autori: 

Balážiková Jarmila, Mgr.

Učebný materiál je určený pre piaty ročník „ Mladý informatik“. Predmet má dôležité postavenie vo vzdelávaní žiakov, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov. Vedie ich k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Učebný materiál vedie žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch.

Autori: 

Mgr. Komárová Petra

Učebný zdroj je určený pre žiakov deviateho ročníka, ako učebný materiál na hodiny novovytvoreného predmetu Digitálny svet. Učebný zdroj je zostavený podľa osnov predmetu Digitálny svet vytvoreného na základe školského vzdelávacieho programu. Nachádzajú sa tu rozpracované témy z okruhu Práca s informáciami, Komunikácia a internet, IKT a programové systémy, Algoritmy a programovanie, Spoločnosť a technológie..