informatická výchova

Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

GeoGebra pre učiteľov 1. stupňa ZŠ

Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne
Autori: 

Červeňáková Alena, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov piateho ročníka. ako učebný materiál. Nachádzajú sa tu rozpracované témy z okruhu programov kancelárskeho balíka Microsoft Office t.j. Microsoft World, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Office Picture Manager a internet. V dnešnej dobe, plnej technických vymožeností, je počítač prirodzenou motiváciou.

Autori: 

Paško Ján, PaedDr.

Autor v učebnom zdroji ponúka súbor 11 pracovných listov, ktorých obsah je zameraný na úpravy fotografií prostredníctvom programu Microsoft Office Picture Manager. Žiaci sa prostredníctvom obrázkov jednotlivých okien programu a ich metodickým opisom učia nastavovať jas, kontrast, farbu, orezanie, otáčanie, opravu červených očí, nastavenie veľkosti zmeny fotografií. Precvičujú si komprimovanie, označovanie viacerých fotografií, ako aj ich pomenovanie a ukladanie.

Publikácia obsahuje v úvode úlohy na základné informácie o programe Windows media player. V ďalšej časti autor prezentuje manuál k programu YTD Video Downloader. Publikácia je určená pre žiakov 6. ročníka základnej školy.

Autori: 

Červeňáková Alena, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov piateho ročníka. ako učebný materiál. Nachádzajú sa tu rozpracované témy z okruhu programov kancelárskeho balíka Microsoft Office t.j. Microsoft World, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Office Picture Manager a internet.

Autori: 

Komárová Petra, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov šiesteho ročníka. Zdroj je zostavený podľa osnov predmetu digitálny svet vytvoreného na základe školského vzdelávacieho programu. Vznikol z potreby chýbajúceho materiálu na hodiny novovytvoreného predmetu Digitálny svet, aby sa žiaci lepšie vedeli orientovať v obsahu preberaných tém. Nachádzajú sa tu rozpracované témy z okruhu práca s infomáciami. 

Autori: 

PaedDr. Iveta Labjaková

Učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu Interaktívna tabuľa v edukačnom procese je študijným materiálom pre účastníkov daného vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti aktívneho a efektívneho využívania softvéru interaktívnej tabule pri tvorbe interaktívnych edukačných materiálov (predvádzacích zošitov) a ich implementácie do vzdelávacích alebo výchovných aktivít v edukačnom procese.

Autori: 

Ing. Miroslava Jakubeková, Ing. Vladimír Bobot

1 Úvod do problematiky 4
1.1 Význam informačnej bezpečnosti 6
1.2 Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť
a legislatívne normy 12
1.3 Zákon o ochrane osobných údajov 14
1.4 Ochrana autorských práv 18
1.5 Základné pojmy 18
2 Bezpečný internet 26
2.1 Technické aspekty informačnej spoločnosti 27
3 Bezpečnosť pri práci s informáciami 38
3.1 Zdroje informácií 38
3.2 Hodnovernosť poskytovateľa 39
3.3 Spracovanie informácií 40
3.4 Ochrana, ukladanie, prenos a archivácia údajov 41

Autori: 

A. Töröková M. Števčík

Učebný zdroj k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Tvorba edukačných multimédií má slúžiť učiteľom, ktorí budú chcieť vytvárať svoje multimediálne edukačné materiály a používať ich vo vyučovacom procese. Hlavná časť zdroja sa venuje pravidlám multimediálnych prvkov, ako aj celej aplikácie.

Vzdelávací program rozvíja u učiteľa zručnosti v oblasti využívania grafického softvéru vo vyučovacom procese pri tvorbe učebných pomôcok v 2D aj 3D grafike.

absolvovaním vzdelávacieho programu Rozvíjanie digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire získajú pedagogickí zamestnanci profesijné kompetencie v oblasti spracovania autorských návrhov aktivít pre žiakov s využitím interaktívnej zostavy. Dokážu analyzovať možnosti ich využitia a implementovať ich do vyučovacích jednotiek v rámci vyučovacieho predmetu resp. odboru, ktorú vo výchovno-vzdelávacom procese zabezpečujú.

Program je zameraný na prehĺbenie poznatkov v oblasti využívania nástrojov prezentačného softvéru z hľadiska ich efektívneho využitia vo výchovno-vzdelávacom procese v súlade s cieľom výchovno-vzdelávacieho
procesu.

Práca v on-line prostredí s e-mailom, kalendárom, zdieľanie súborov, on-line tvorba kancelárskych dokumentov (texty, tabuľky, prezentácie...) a formulárov

Tvorba, popis a interpretácia grafickej informácie v základných softvéroch kancelárskeho balíka (textový editor, tabuľkový kalkulátor, prezentačný softvér), animácia grafov v prezentačnom softvéri