iné

Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Forma podujatia: 
prezenčne

Tvorba projektov pre učiteľov MŠ, ŠZŠ, ZŠ a SŠ

Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Ing. Drahoslav Knapík
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Bodnárová Barbora, Mgr.

Autorka vytvorila veľmi zaujímavý učebný zdroj so zameraním na tri rómske rozprávky - Vtáčatko Koráločka, Ťava, líška a vlk, Deti slnka. Jednotlivé pracovné listy obsahujú okrem znenia rozprávok v slovenskom i rómskom jazyku množstvo zadaní a úloh v rámci práce žiakov s textom. Autorka využila kladenie otázok, doplňovanie, predpovede, dokončovanie príbehu, vlastnú tvorbu žiakov, ilustrácie, prácu s obrázkom, pojmové mapovanie, cinquain, brainwriting, akrostich i tvorbu maľovaného čítania.

Autori: 

Lunterová Mária, Mgr.

Učebný zdroj je rčený na rozšírenie si pozatkov zvykov a tradícií. Publikácia prezentuje prehľad najväčších sviatkov, s ktorými  sa viažu nielen pranostiky, ale aj určité zvyky a tradície na hromnice, na veľkú noc, na rusadle a na vianoce. V závere sa nachádzajú pracovné listy určené na spätnú väzbu.

Autori: 

Smolková Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre učiteľov dramatickej výchovy. V prvej časti materiál obsahuje dramatizáciu rozprávky, v druhej časti je materiál k Mikulášovi a Vianociam a tretia časť obsahuje materiál ku Dňu matiek. Každá scénka má v závere niekoľko úloh na porozumenie textu

Autori: 

Adamko Jakub, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádzajú pracovné listy, ktorée sa dajú využiť na výtvarnú výchovu a v záujmovom útvare.

Autori: 

Anderková Miroslava, Mgr.

Učebný zdroj Domov a práca – súbor pracovných listov je určený pre 3. ročník základnej školy. Prezentované pracovné listy sú zamerané na témy: Odpadový materiál, Vianoce, Remeslá, Odievanie a Veľká noc.

Autori: 

Hvizdová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj inšpiráciou z rozprávky Ako išlo vajce na vandrovku obsahuje pútavé aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti s prepojením slovenského jazyka na anglický jazyk,. Nájdeme tu aj súbor aktivít zameranéých  na tvorivú dramatiku.

Autori: 

Belková Ľubica, Mgr.

Publikácia obsahuje informácie, príbeh a  pracovné listy zamerané na bicyklistu v cestnej premávke. Je vhodná pre učiteľov, ktorí vzdelávajú  žiakov mladšieho školského veku. 

Autori: 

Lukáčová Alžbeta, Mgr.

Autorka vytvorila učebný text v rámci protipožiarnej ochrany. Obsahuje východiskové informácie o ohni v mýtoch, legendách a symboloch, jeho význame pre človeka, príčinách požiaru na rôznych miestach, pravidlách správania pri zistení požiaru. V závere sa nachádza krátke praktické cvičenie a materiál na otestovanie získaných vedomostí žiakov. Učebný zdroj je doplnený farebnou fotodokumentáciou.

Učebný zdroj obsahuje pracovné listy orčené pre žiakov nižších ročníkov z tvorivej dramatiky. Pracovné listy sú zamerané na témy: - A piacon,- Szelek szárnyán, - Húsvéti kalamajka, - A harmadikosok mozizni mennek. Pracovné listy sú v maďarskom jazyku.

V druhej časti učebného zdroja autor prezentuje nápady na využitie plastu a ďalšieho odpadového materiálu pri výrobe rôznych úžitkových a dekoračných predmetov. Ponúka  námety, ako spestriť činnosť v škole alebo v záujmovom útvare, ako viesť žiakov k ochrane životného prostredia a využitiu rôznych materiálov. Výtvory rybky, ovocníčkov, zvieratiek, kvetov vo váze, domčeka z avivážovej fľaše či melóna z vrchnáčikov plastových fliaš sú jednoduché, vyžadujú si však trpezlivosť, precíznosť a zmysel pre dokončenie výrobku.

Autor vytvoril zaujímavý učebný zdroj, v ktorom prezentuje nápady na využitie plastu a ďalšieho odpadového materiálu na výrobu rôznych predmetov. Zároveň ponúka  námety, ako spestriť či ozvláštniť činnosť v škole alebo v záujmovom útvare, viesť žiakov k ochrane životného prostredia. Tieto výtvory sú jednoduché, vyžadujú si však trpezlivosť a niektoré časti precíznosť.  Žiaci si takto  rozvíjajú nielen svoje schopnosti a zručnosti, ale upevňujú si aj pracovné návyky, učia sa  vzájomne spoluprácovať a pomáhať si.

Autori: 

Šandorová Janette, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre začiatočníkov, ktorí sa učia ruský jazyk. Témy Čísla, Farby, Ročné obdobia, Mesiace, Dni v týždni, Ovocie a zelenina, Rodina autorka spracovala jednoduchou, no zaujímavou a pre žiakov motivujúcou formou. Riešia zadania typu roztrieď, doplň, vytvor dvojice, identifikuj počet podľa obrázkov, podčiarkni, pomenuj. V závere autorka ponúka niekoľko námetov na hrovú činnosť v rámci tém učebného zdroja.

Autori: 

Smolková Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určenýa na inšpiráciu učiteľom, ktorí vedú dramatický krúžok ale aj nanácvik programu ku rôznym príležitostiam v škole. Texty sú rôzneho druhu – niektoré potrebujú rozprávača, iné potrebujú nápevy piesní, ale schopný učiteľ si ich ľahko pretvorí do svojej podoby.

Autori: 

Poljaková Silvia, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje základné informácie o niektorých ohrozených rastlinách vo svete, ktoré sú súčasťou červenej knihy IUNC, no najmä o zákonom chránených rastlinách Slovenska - lekno, horec, bleduľa, plesnivec, astra alpínska. Materiál dopĺňajú úlohy pre žiakov, obrazová fotodokumentácia, omaľovanka a návod na výrobu tulipánu z papiera. 

Autori: 

Prezbruch Peter, Mgr.

Geozošit 4 obsahuje spracovanie témy Slovenska a jeho obyvateľstva, pamiatok a významných miest zaradených do zoznamu UNESCO. Za východiskovým textom nasledujú zadania pre žiakov typu doplň, priraď, vyber, usporiadaj, poskladaj správny názov, odpovedz, vyrieš tajničku. Autor využil aj zreteľné medzipredmetové vzťahy, v závere zaradil kľúč správnych odpovedí.

Autor vytvoril pracovné listy, ktoré obsahujú farebné obrázky rôznych druhov lokálneho i cudzokrajného ovocia. Úlohou žiakov je identifikovať názov daného ovocia podľa reálneho vyobrazenia. Posledné zadanie je zamerané na opakovanie druhov zeleniny v kombinácii s predstavivosťou žiakov. Ich úlohou je nakresliť tie druhy zeleniny, ktoré sa najčastejšie používajú v kuchyni pri príprave polievky.

Autori: 

Oravcová Edita, Mgr.

Učebný zdroj Domáce práce - šitie 1. časť je určený pre žiakov 9. ročníka základnej školy, ako voliteľný predmet. Nepovinný predmet poskytuje žiakom základné vedomosti a poznatky o materiáloch z oblasti textilu a odievania, rozvíja cit ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí učia v 9. ročníku predmet výchova k manželstvu a rodičovstvu. Obsahuje súbor pracovných listov. Spracované sú témy: Zdravý životný štýl,  Problémy a ja.

Autori: 

Hupcejová Zuzana, PaedDr.

Učebný zdroj Sme na koncerte obsahuje informácie o koncerte, orchestri, komorných telesách a hudobných nástrojoch. Pracovné listy slúžia na precvičovanie vedomostí prostredníctvom úloh typu doplň, priraď, identifikuj, zaraď správne, zisti, rozlúšti názov, odpovedz na otázky. Žiaci riešia aj osemsmerovky, krížovky.  Učebný zdroj je doplnený farebnou fotodokumentáciou a názornými obrázkami, ktoré si môžu aj vyfarbiť.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov určených pre žiakov 2. stupňa základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na prevenciu drog.

Autori: 

Hupcejová Zuzana, PaedDr.

Publikácia Sme Rómovia je určená pre žiakov 5. až 9. ročníka základnej školy. V publikácii sa nachádzajú úlohy v pracovnom liste, ktoré sú zamerané na históriu Rómov.

Autori: 

Dobišová Monika, Mgr.

Učebný zdroj je zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov. Obsahuje súvislé umelecké a vecné texty Po prvý raz – rómska rozprávka, Ako Midu išiel hľadať prácu – rómska rozprávka, Ľudové piesne slovenských Rómov a Farebný svet priblíži rómske rozprávky Žijeme len raz. Žiaci čítajú uvedený text, po očíslovaných častiach plnia jednotlivé zadania v pracovných listoch. Opakujú a upevňujú si vedomosti z oblasti gramatiky SJL, tvoria otázky a odpovede, charakterizujú a identifikujú slovné druhy, riešia úlohy typu porovnaj, vysvetli, vytvor..., pracujú vo dvojiciach i skupinách.

Autori: 

Belcáková Andrea, Mgr.

Publikácia obsahuje témy, aktivity, ktoré je možné zrealizovať na triednických hodinách, v rámci záujmovej činnosti,  atď. Niektoré témy sú vedené formou besied, diskusii, k niektorým sú pripojené aj aktivity, pracovné listy, ktoré vykonávame so žiakmi formou interaktívnej, zážitkovej práce, pri ktorej je možnosť vymieňať si navzájom svoje dojmy, počúvať rôzne argumentácie a reagovať na ne, zbavovať sa obáv z predsudkov, zahrať si rôzne modelové roly, sprostredkovať si skúsenosti z riešenia rôznych konkrétnych situácií.

Autori: 

Balážiková Jarmila, Mgr.

Učebný materiál v publikácii je určený pre žiakov šiesteho ročníka pre predmet „ Varenie“. Publikácia obsahuje množstvo teoretických a praktických činností, potrebných k získaniu vedomostí a zručností k úspešnému zvládnutiu prípravy jedál a chode domácnosti. Vedie k správnej, kultúre stolovania, k estetickej úprave jedla. Vštepuje základy osobnej hygieny, učí organizovať prácu a dodržiavať bezpečnostné predpisy. V tejto publikácii sú prezentované tematické celky – 1. Výživa a jej význam, 2. Zariadenie a vybavenie kuchyne, 3. Nákup a uskladnenie potravín, 4. Ovocie, zelenina, strukoviny, 5.

Autori: 

Balážiková Jarmila, Mgr.

Publikácia je určená žiakov šiesteho ročníka pre predmet „Varenie“. Prezentovaný materiál dopĺňa základné vzdelávanie o vedomosti, potrebné pre uplatnenie žiakov v rodine a spoločnosti. Prezentuje cestu ako šetrne zaobchádzať šetrne s potravinami, upravovať ich zdravotne nezávadným spôsobom. Sú v nej rozpracované tematické celky – 1. Výživa a jej význam, 2. Zariadenie a vybavenie kuchyne, 3. Nákup a uskladnenie potravín, 4. Ovocie, zelenina, strukoviny, 5. Tepelná úprava potravín, 6. Jedlá racionálnej výživy, diétne jedlá, pokrmy pre deti, 7. Slávnostné pohostenie, 8.