Aktuality

Informácia o priebežnom počte zapojených škôl do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (PoP II)

13. august 2020 - 11:39

Metodicko-pedagogické centrum uzavrelo dňa 31. 07. 2020 hodnotenie škôl prihlásených na základe výzvy na zapojenie materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.
Zoznam vybraných materských škôl
Zoznam vybraných základných škôl
Zoznam vybraných stredných škôl

Oznam o výberovom konaní na miesto učiteľa v Európskej škole

11. august 2020 - 12:39

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa do systému Európskyc

Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II Správa o počte prihlásených škôl a o počte požadovaných pracovných miest po ukončení prihlasovania

2. august 2020 - 13:17

Metodicko-pedagogické centrum, ako prijímateľ projektu, zverejnilo na svojom webovom sídle Výzvu na zapojenie sa do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Prví žiadatelia o vykonanie atestácie v MPC boli úspešní

17. júl 2020 - 10:59

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) sa potvrdením o oprávnení organizovať atestácie, ktoré mu vydalo MŠVVaŠ SR dňa 21. 11. 2019, stalo atestačnou organizáciu a začalo s realizáciou atestačného procesu podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyšlo nové číslo občasníka BIGECHE

17. júl 2020 - 10:21

BIGECHE je odborno-metodický občasník pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl. Aktuálne bolo vydané číslo 23, ktoré obsahuje príspevky zamerané hlavne na príklady dobrej praxe v rámci predmetoch biológia, geografia, fyzika, informatika, špeciálna pedagogika a anglický jazyk. Novinky, zaujímavosti z oblasti vedy sú zastúpené v dvoch príspevkoch (biológia, environmentálna výchova a geografia).

V Metodicko-pedagogickom centre sa začínajú atestácie po novom

8. júl 2020 - 7:02

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) je atestačná organizácia na základe potvrdenia o oprávnení č.

Teacher Academy – projektové vyučovanie

3. júl 2020 - 13:29

Nová ponuka online vzdelávania Teacher Academy MOOC na platforme School Education Gateway (SEG) je iniciatívou Európskej únie a je financovaná z Európskeho program

Výberové konania MŠVVaŠ SR na voľné miesto učiteľa slovenského jazyka a akademických predmetov v v zahraničí

2. júl 2020 - 13:05

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na školský rok 2020/2021

Letná ponuka vzdelávacích podujatí 2020

20. jún 2020 - 20:12

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pripravilo aj na obdobie letných mesiacov júl a august 2020 ponuku vzdelávacích podujatí pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Z ich podnetov, požiadaviek a prejaveného záujmu v rámci osobných stretnutí, konzultácií a diskusií na učiteľských fórach sme vychádzali pri zostavení letnej ponuky vzdelávacích podujatí. V letnej ponuke reagujeme aj na aktuálne rezonujúce témy osobnostného rozvoja, prevencie negatívnych prejavov správania a riešenia výchovných problémov v školách a školských zariadeniach.

IDP – Interaktívne domy poznania

16. jún 2020 - 21:42

Edukačné audiovizuálne diela spracované v digitálnej podobe   V období, keď flexibilne prispôsobujeme a meníme edukačné postupy v súvislosti s opatreniami proti pandémii, chceme dať opäť do pozornosti výstupy národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove (Kód ITMS: 26120130025), ktorý bol realizovaný Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) v rámci operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného z prostriedkov EÚ v uplynulom programovom období.